JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2023

Dette bør du vite om streik. 23 spørsmål og svar

Her er reglene som gjelder under en streik.
Streikemarkering på Youngstorget i Oslo under storstreiken i 2023.

Streikemarkering på Youngstorget i Oslo under storstreiken i 2023.

Jan-Erik Østlie

katharina@lomedia.no

SISTE: Storstreiken er over

1. Hvem skal streike?

Alle medlemmene som er organisert og omfattet av de aktuelle overenskomstene. Uorganiserte eller medlemmer av andre fagforbund skal ikke streike.

2. Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?

De som er tatt ut i streik, har fått beskjed om det. Har du ikke fått beskjed, skal du møte på jobb som normalt. Din lokale fagforening har full oversikt. Det er viktig å være til stede på alle møter som fagforeningen kaller inn til.

3. Kan jeg bli sagt opp om jeg streiker?

Nei, det kan du ikke.

4. Får jeg lønn under streik?

Nei, du får ikke lønn fra arbeidsgiver dersom du er tatt ut i streik. Men du får et skattefritt streikebidrag fra forbundet ditt. Forbundene har ulik praksis og ulike satser for streikebidrag. For eksempel får medlemmer av Handel og Kontor som jobber fulltid 4.148 kroner i uka.

5. Når skal vi streike?

Dere skal streike i arbeidstiden deres. De lokale klubbene lager streikevaktlister.

6. Hvor skal jeg stå og streike?

Det er viktig at de lokale tillitsvalgte blir enig med lederen deres om plassering og om dere kan bruke bedriftens lokaler. Men husk: Kundene skal se de streikende. Er dere mange, del dere opp i to grupper: en ved personalinngangen og en ved inngangen til butikken eller bedriften. Hvis det er flere butikker på et kjøpesenter som er i streik, spør senterledelsen hvor dere kan være.

Dersom dere er for få til å stå to steder og personalinngangen er på baksida av bygget, langt fra der kundene ferdes, har sjefen ikke lov til å «gjemme» de streikende ved personalinngangen. Skjer det, ta kontakt med streikekomiteen eller ditt forforbund.

7. Kan ansatte som ikke streiker utføre streikerammet arbeid?

Nei, ansatte kan bare jobbe på de tidspunktene de er satt opp på i vaktplanene. Hvis de jobber mer, er det streikebryteri. Ta godt vare på vaktplaner sånn at dere har god kontroll med at ingen dekker opp vaktene til de streikende.

8. Kan daglig leder eller arbeidsleder jobbe mer fordi ansatte ikke er på jobb, men i streik?

Daglig leder kan utføre slikt arbeid. Etter LOs syn kan ikke øvrige ledere utføre streikerammet arbeid.

9. Kan medlemmer som ikke vil streike melde seg ut av forbundet nå?

Nei, det er ikke lov. Streikeuttakene er allerede sendt.

10. Kan medlemmer nekte å streike?

Det er ikke lov. Noter hvem det gjelder. De vil høyst sannsynlig ble ekskludert fra forbundet.

11. Jeg klarer ikke å leve på streikebidraget. Hva gjør jeg?

I Sparebank 1-bankene kan du søke om «streikelån» med god betalingstid. Ta også kontakt med din bank og ditt strømselskap, forklar situasjonen og be om betalingsutsettelser. Streik er lovlig.

12. Må jeg som elev eller student streike i skoletida?

Nei. Du blir satt opp på streikevakter utenom skoletid.

13. Kan jeg som er lærling, bli tatt ut i streik?

Lærlinger skal, som hovedregel, ikke delta i konflikten, ifølge hovedavtalen mellom LO og NHO.

14. Gjelder yrkesskadeforsikringen under streik?

Dersom du er i streik, vil du ikke være dekket av yrkesskadeforsikring. Men dersom du har fritidsforsikring gjennom forbundet ditt, vil den fortsatt gjelde under arbeidskonflikten.

15. Kan jeg ta ferie mens det er streik?

Fastsetting og avvikling av ferie, inkludert utbetaling av feriepenger, skal skje etter de vanlige reglene også under en konflikt, ifølge ferieloven.

Lovlig arbeidskamp (streik eller lockout) gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for ferie som er fastsatt før konflikten brøt ut. Arbeidsgiver har også plikt til å sørge for at feriepengene blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedrifter er rammet av konflikt når ferien skal avvikles. Hvis feriepengene ikke blir utbetalt, skal ferien ikke anses som avviklet.

16. Får jeg sykepenger dersom jeg er syk under streiken?

Er du sykmeldt av lege før konflikten bryter ut, sikrer folketrygdloven at du får sykepenger fra Nav under konflikten.

Er du sykmeldt med egenmelding når konflikten bryter ut, har du ikke krav på sykepenger. Det samme gjelder om du blir sykmeldt av lege etter at konflikten har brutt ut.

Er du fortsatt sykmeldt når konflikten avsluttes, har du krav på sykepenger fra arbeidsgiveren eller det offentlige fra den dagen arbeidet tas opp igjen.

17. Jeg har fått innvilget lønnet permisjon. Gjelder det selv om det blir streik?

Har du fått innvilget permisjon med lønn før konflikten brøt ut, er du ikke omfattet av konflikten. Det vil si at den lønnede permisjonen fortsetter under konflikten (med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet).

18. Kan jeg bli permittert på grunn av streik?

Ja, du kan bli permittert både som følge av arbeidskonflikt i egen bedrift og på grunn av konflikt i en annen bedrift.

Her er de viktigste reglene som gjelder:

Streik i egen bedrift:

Ansatte som ikke er i streik kan blir permittert under en konflikt hvis de ikke lenger kan sysselsettes på en fornuftig måte. I utgangspunktet sier hovedavtalen at permittering skal varsles 14 dager i forveien. Men ved fare for konflikt, kan bedriften sende ut et såkalt betinget permitteringsvarsel. Dette kan for eksempel sendes ut når forhandlingene brytes.

Når det har gått 14 dager fra det betingede permitteringsvarslet ble sendt ut, kan bedriften iverksette permittering på kort varsel.

Hovedavtalen setter ikke noen bestemt frist, men sier at de som permitteres skal orienteres «så lang tid forut som mulig».

Streik i annen bedrift:

Dette kan også gi saklig grunn til å permittere ansatte. I slike tilfeller gjelder ikke hovedavtalens hovedregel om at permittering skal varsles 14 dager i forveien. Bedriften er imidlertid forpliktet til å varsle permitteringen så lang tid i forveien som mulig.

Drøftingsplikt:

Bedriften har, ifølge hovedavtalen, plikt til å drøfte permittering med de tillitsvalgte før permitteringsvarsel gis. Det skal settes opp protokoll fra slike møter, og hovedavtalens regler om varslingsfrister løper først fra et slikt møte er holdt.

19. Har jeg krav på permitteringslønn hvis jeg blir permittert som følge av streik?

Nei. De som permitteres på grunn av streik, har ikke krav på permitteringslønn fra arbeidsgiveren, ifølge permitteringslønnsloven.

20. Har jeg krav på dagpenger hvis jeg blir permittert som følge av streik?

Folketrygdloven sier at folk som er permittert på grunn av streik, heller ikke har krav på dagpenger fra det offentlige «dersom det må antas at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket av utfallet av tvisten».

Ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler av resultatet av streiken, skal altså ha rett på dagpenger fra Nav.

21. Har jeg krav på dagpenger hvis jeg var permittert før streiken begynte?

De som er permittert når streiken starter, skal ifølge et innlegg fra LO-advokatene beholde retten til dagpenger.

«Stønadsmottakere som på forhånd er permittert av andre årsaker enn streik, og ikke selv blir tatt ut i streik, beholder retten til dagpenger», heter det i et rundskriv fra Nav som LO-advokatene viser til. 

22. Hva skjer om jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut?

Hvis du er på kurs eller annen tjenestereise når streiken bryter ut, har du ikke krav på kost- eller diettgodtgjørelse uten særskilt avtale. Ved streik er det vanlig praksis at det inngås en protokoll om at påbegynt tjenestereise eller kurs kan fullføres og at hjemreisen dekkes av arbeidsgiver.  

23. Hva er streikebryteri?

Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik.

Det kan skje enten ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik. Eller ved at en som er tatt ut i streik likevel møter på jobb og utfører arbeid som er omfattet av streiken.

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten, har kun rett og plikt til å utføre sitt vanlige arbeid. Det er samtidig en vanlig oppfatning at daglig leder eller administrerende direktør kan overta sine underordnedes oppgaver, men hvor grensene går er uklare.

Streikebryteri er ikke forbudt etter norsk lov, men det er bred enighet om at det er grovt illojalt.

Innsikt: Her er en kort forklaring på hva lockout er

Øvrige kilder: HK, Simployer, LO: Ofte stilte spørsmål under streik, LO, Tariffleksikon, Fagforbundet

Warning
Annonse
Annonse