JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hovedformålet med EØS er å sikre de fire frihetene – fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital.

Hovedformålet med EØS er å sikre de fire frihetene – fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital.

colourbox.com

Dette må du vite om EØS-avtalen. 12 spørsmål og svar

Hva innebærer EØS-avtalen av fordeler og ulemper? Og hvorfor er det så mange som kjemper for å reforhandle Norges forhold til EU? Her er 12 spørsmål og svar om EØS-avtalen.25.09.2019
09:53
25.09.2019 09:56

sym@lomedia.no

1. Hva er EØS?

EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og består av EUs 28 medlemsland og Island, Liechtenstein og Norge.

Hovedformålet med EØS er å sikre de fire frihetene – fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital.

2. Hva er Efta?

Efta, European Free Trade Association, er et europeisk frihandelsforbund, og ble opprettet i 1960.

I tillegg til dagens medlemmer var også dagens EU-land Finland, Danmark, Portugal, Storbritannia, Sverige og Østerrike opprinnelig med i Efta.

p

I dag består Efta av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Efta inngår blant annet frihandelsavtaler med land utenfor EU.

Saken fortsetter under bildet.

Colourbox.com

3. Hva er hovedformålet med EØS-avtalen?

EØS-avtalen skal sikre at varer, personer, tjenester og kapital fritt kan flyte over landegrensene. Det innebærer like konkurransevilkår og lik adgang til markedene i alle de 31 landene som omfattes av EØS-avtalen. Både mennesker og bedrifter skal som hovedregel behandles likt. Avtalen innebærer også muligheter for samarbeid på områder som utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme, kultur, forskning og utvikling, likestilling og sysselsettingspolitikk.

4. Hva er ikke omfattet av EØS-avtalen?

Avtalen berører ikke norsk landbrukspolitikk, forvaltningen av fiskeriressursene eller handel med fisk og fiskeprodukter. EØS-avtalen omfatter heller ikke EUs tollunion, handelspolitikken, utenriks- eller sikkerhetspolitikken, EUs justis- og innenrikspolitiske samarbeid eller det økonomiske og monetære (Euro)samarbeidet.

p

Dette innebærer at Norge fører sin egen skatte- og avgiftspolitikk og er uavhengig av EU i internasjonale spørsmål.

5. Hvordan forplikter EØS-avtalen?

Norge må følge avtalen som er i stadig utvikling. Det betyr at Norge fortløpende må ta inn nytt EU-regelverk i EØS-avtalen. Siden 1994 har rundt 12 000 direktiver og forordninger blitt en del av avtalen og er gjennomført i norsk rett i form av forskrifter eller lov.

6. Hva er direktiver og forordninger?

Et direktiv har en målsetning, men de nasjonale myndighetene kan avgjøre hvordan direktivets bestemmelser skal gjennomføres i nasjonal rett. Det er da mulig å ta nasjonale hensyn.

Vikarbyrådirektivets målsetting var for eksempel å anerkjenne bemanningsselskaper som arbeidsgivere og garantere et minimum av beskyttelse for ansatte i selskapene.

En forordning er en bindende rettsakt, og skal gjelde umiddelbart i et EU-land. Teksten i forordningen skal tas inn ord for ord. Siden Norge ikke er medlem av EU må både forordninger og direktiver tas inn i norsk rett før de er gyldige. De fleste forordningene og direktivene gjennomføres i Norge i form av egne forskrifter, men av og til krever de lovendringer eller nye lover.

Saken fortsetter under bildet.

Andreas Haldorsen via Wikimedia Commons

7. Hvordan kontrolleres EØS-avtalen?

I EU er det Kommisjonen som følger opp at EØS-avtalen blir gjennomført og fulgt opp. Efta-landene har etablert ESA, Efta Surveillance Authority, som overvåkningsorgan. ESA kan også iverksette undersøkelser på eget initiativ eller på grunnlag av klage fra andre EØS-land, EU-organer eller fra bedrifter og privatpersoner.

EFTA-domstolen behandler eventuelle saker reist av ESA. Domstolen kan også vurdere spørsmål fra nasjonale domstoler om tolkning av EØS-avtalen eller saker anlagt mot ESA fra EØS/Efta-land, bedrifter eller private personer.

8. Hvorfor er EØS-avtalen viktig for Norge?

Hovedargumentet for EØS-avtalen er at den sikrer Norge forutsigbar tilgang til et marked på rundt 500 millioner mennesker. Avtalen gjør det også mulig for folk å reise fritt over grensene for å jobbe eller studere i andre land. I 2018 gikk 75 prosent av Norges eksport til land som omfattes av EØS-avtalen. Nesten all eksport av olje og gass går til EU-land.

p

I Norge har vi rundt 600.000 «eksportarbeidsplasser», seks av ti er basert på EØS-markedet. Også 60 prosent av Norges import kommer fra EU.

En annen side ved EØS-avtalen er at den gjør det enkelt for norske virksomheter å selge produkter og tjenester til EU-land. Ett eksempel er fra Sjømat Norge som har beregnet at uten avtalen hadde det årlig vært nødvendig med mer enn 60 000 veterinærattester for fersk sjømat som så skal kontrolleres ved grensen til EU.

Saken fortsetter under bildet.

Colourbox.com

9. Hva er svakhetene ved avtalen?

Hovedargumentet her er at EØS-avtalen bidrar til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og at den norske arbeidslivsmodellen trues. ESA og Efta-domstolen har i en del saker provosert med sitt syn på norsk arbeidslivspolitikk og praktisering av EUs regelverk, noe mange mener styrker arbeidsgiversiden.

Kritikerne påpeker at avtalen også åpner for privatisering og konkurranseutsetting. To eksempler her er EUs jernbanepakker og Postdirektivet som stiller krav til hvordan Norge skal organisere disse tjenestene.

Mette Nord refser ESA og EU-kommisjonen for å blande seg inn i norske regler

ESAs vurdering av offentlig tjenesteyting og statsstøtte som utløste det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget, har også skapt sterke reaksjoner fordi det legger opp til konkurranseutsetting.

En annen stor debatt har dreid seg om energimarkedet og energibyrået ACER som kritikerne mener truer norsk kontroll over egne vannkraftressurser.

10. Finnes det ikke noe handlingsrom?

LO-kongressen i 2017 krevde at «Norge må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen både for å påvirke utviklingen av nytt regelverk og ved gjennomføring i norsk rett. (…) Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.»

Det er ingen EU-regler som automatisk blir en del av norsk rett. De som er positive til EØS-avtalen mener at det finnes et handlingsrom som politikerne ikke våger å bruke av frykt for konsekvensene. Norge kan reservere seg mot EUs lovgivning, men det kan få konskvenser for næringer eller i ytterste fall føre til at deler av eller hele EØS-avtalen opphører.

Postdirektivet er den eneste gangen reservasjonsretten ble brukt. Etter sterkt press fra fagbevegelsen brukte den da rødgrønne regjeringen sin rett til å si nei etter sterkt press fra fagbevegelsen. Det vedtaket ble opphevet da den borgerlige regjeringen overtok.

Saken fortsetter under bildet.

Morten Hansen

Etableringen av allmenngjøringsinstituttet er også et eksempel på at det er handlefrihet til å motvirke negative virkninger av arbeidsinnvandring. Norge kan alternativt lovfeste en minstelønn, noe LO er sterkt imot. Stortinget har også muligheter til å vedta handlingsplaner mot sosial dumping. Civita konkluderer i et notat med at konfliktene ikke dreier seg om EØS-avtalen men om det som «er tradisjonelle konflikter mellom høyre og venstresiden i norsk politikk. Som i hvilken grad man vil akseptere (lav) lønnskonkurranse i arbeidsmarkedet eller hvor mye makt fagforeninger skal ha på bekostning av arbeidsgivere og/eller regulatoriske myndigheter».

Motstanderne mot å bruke handlingsrommet argumenterer med at det kan føre til uønskede vedtak i Efta-domstolen eller true selve avtalen. Det ble for eksempel brukt som motargument da Skien kommune utarbeidet sin Skiensmodell mot sosial dumping i bygg og anlegg. Den gangen kom det ingen reaksjoner fra ESA eller andre. Og i dag har, drøyt 150 kommuner innført krav til private leverandører, som skal forhindre sosial dumping.

p

Siden Norge ikke er EU-medlem er det krevende å politisk påvirke utformingen av regelverket i EU. Gjennom EØS-avtalen har vi derimot rett til å delta i relevante komiteer og ekspertgrupper som benyttes når nytt regelverk utarbeides. I alt finnes det over 1000 eks-pertgrupper, og det er anslått at Norge har anledning til å delta i rundt 3-400 av disse.

11. Hva betyr avtalen for tjenestesektoren?

Handel dreier seg om langt mer enn varer. Tjenester kan også kjøpes og selges. Mer enn 70 prosent av norsk tjenesteeksport går til Europa. Det dreier seg blant annet om eksport av tjenester innen offshore, IKT, finans og reise. Ved salg av produkter følger det ofte med en serviceavtale som gjør det helt nødvendig for ansatte å kunne utføre vedlikeholdet i det landet hvor for eksempel skipet befinner seg. LO påpeker at salg av tjenester også er viktig for at norske arbeidstakere og bedrifter skal kunne bygge kompetanse og utvikle produktene sine.

Fri flyt av tjenester betyr også at utenlandske selskaper fra EØS-området kan delta i anbudskonkurranser, og levere tjenester til Norge. Disse selskapene kan da bruke arbeidstakere fra sitt hjemland som utstasjoneres i Norge. Tilsvarende kan norske virksomheter gjøre det i EØS-land. Det betyr også at utenlandske selskaper med enkelte begrensninger, fritt kan etablere seg og tilby tjenester.

Les også: Bør Norge si opp EØS-avtalen? 11 tillitsvalgte fra ulike LO-forbund deler sitt syn

12. Kan frihandelsavtale være et alternativ?

I 1973 inngikk Efta-landene en frihandelsavtale med EU. I utgangspunktet gjaldt denne avtalen tollfrihet for industrivarer. I dag regulerer avtalen økonomiske forbindelser og handel med fisk og enkelte landbruksprodukter som jo er unntatt EØS-avtalen. EØS-kritikerne argumenterer med at denne handelsavtalen vil tre i kraft hvis EØS-avtalen opphører.

De som er positive til EØS-avtalen påpeker at handel med tjenester ikke vil være dekket av frihandelsavtalen. Et annet uavklart spørsmål er i hvilken grad EUs krav om standardiseringer vil kunne oppfylles. Norske bedrifter må kunne dokumentere at produktene de selger tilfredsstiller de kravene som stilles av EU. Det kan bli krevende og kostbart uten en EØS-avtale, argumenterer EØS-tilhengerne.

De peker også på alle de andre områdene EØS-avtalen omfatter, som for eksempel muligheten til å studere eller fritt jobbe i andre europeiske land.

p

Men den gamle avtalen fra 1973 er ikke representativ for nye frihandelsavtaler. Norge har i dag rundt 30 frihandelsavtaler med andre land, de fleste av disse er forhandlet gjennom Efta-samarbeidet. I motsetning til tidligere avtaler – som den med EU, inneholder de nye avtalene vanligvis bestemmelser om handel med tjenester, investeringer, tvisteløsninger, offentlige anskaffelser, immaterialrett, konkurranse samt handel og bærekraftig utvikling.

Efta-landet Sveits blir også trukket fram som et alternativ. Sveits er ikke en del av EØS, og har i stedet rundt 120 forskjellige avtaler som regulerer forholdet til EU. Et forsøk på å samle disse i en rammeavtale utløste i sommer en krise mellom Sveits og EU.

For LO har det vært viktig at handelsavtalene sikrer like konkurransevilkår globalt, styrker arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, forbrukerrettigheter og miljø. I LOs handlingsprogram kreves det også at avtalene «må sikre det nasjonale handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.09.2019
09:53
25.09.2019 09:56Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten


Flere saker