JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Bjarte Gangeskar er barnevernsleder i Stad kommune og leser dommene fra Høyesterett med stor interesse.

Bjarte Gangeskar er barnevernsleder i Stad kommune og leser dommene fra Høyesterett med stor interesse.

Privat

Barnevernssaker i Høyesterett:

Fosterforeldre må innstille seg på at fosterbarna skal tilbake til foreldrene, tror barnevernsleder etter dommene i Høyesterett

Dommene fra Høyesterett vil endre hvordan barnevernet rekrutterer og jobber med fosterhjem, mener barnevernsleder Bjarte Gangeskar.01.04.2020
09:45
01.04.2020 09:45

anne@lomedia.no

Det kan bli mer krevende å være fosterhjem. Det er en av tingene barnevernsleder Bjarte Gangeskar leser ut av avgjørelsene i tre barnevernssaker i Høyesterett, som ble kunngjort fredag 27. mars.

Dom i de tre sakene kan leses her.

Gangeskar holder nå på å lese dommene i de tre sakene i sin helhet.

– Jeg leser dette med stor interesse. Det er overkommelig, tross tungt juridisk språk, sier Gangeskar, som leder barnevernet i Stad kommune.

Han var spent på utfallet, men synes ikke begrunnelsene er overraskende.

p

– Dommene forteller oss at vi må ha økt fokus og bevissthet om at omsorgsovertakelser etter loven er midlertidige. Dette må skjerpe oss i vurderingen av samvær og ikke minst hvordan vi jobber med både foreldrene og fosterforeldre ved en plassering, sier han.

Dom i tre saker

De tre sakene ble behandlet på likt, og dette ble utfallet i Høyesterett:

• Én sak, som gjaldt Borgartings ankenektelse i en sak om tvangsadopsjon, førte fram.

• Én sak, som gjaldt spørsmål om omsorgsovertakelse og samvær, ble forkastet.

• Én sak, som gjaldt spørsmål om omsorgsovertakelse og samvær, ble delvis forkastet, ved at omsorgsovertakelsen ble opprettholdt, mens samværene ble doblet fra fire til åtte ganger i året.

23 barn i fosterhjem

Barnevernstjenesten i Stad har i dag ansvar for 23 barn i fosterhjem.

Gangeskar ser for seg at de må jobbe mer med fosterhjem enn de har gjort til nå. Her har både barnevernstjenesten og Bufetat en vei å gå, mener han.

– Vi må hjelpe fosterforeldre til å reflektere rundt oppdraget de har påtatt seg. De må være delaktige i å jobbe for at barnet kan flytte tilbake til foreldrene. At denne målsettingen blir tydeligere, kan skape rekrutteringsproblemer og gjøre jobben som fosterhjem mer krevende.

– Krevende fordi fosterforeldre må involvere barnets foreldre mer?

– Fosterforeldre blir stående i en krevende spagat: De knytter seg til barna og må samtidig være forberedt på å gi dem fra seg. Intellektuelt kan vi forholde oss til dette, men emosjonelt er det krevende, sier han.

Sarah har lov å se døtrene bare 18 timer i året, men fosterforeldrene gir henne mye mer

Venter ikke et ras av tilbakeføringer

– Er det realistisk å jobbe for at flere barn skal tilbakeføres?

– Avgjørelsene i Høyesterett og EMD (Den europeiske menneskerettsdomstol) går ikke inn i den debatten, men jeg vet selv at vi har lukket denne muligheten for tidlig i noen saker, sier han og legger til:

– Jeg venter ikke et ras av tilbakeføringer, men vi må jobbe for å få til flere og bedre samvær. Vi må se på foreldrene på en ny måte og lete etter ressursene. Det blir den største endringen.

p

Gangeskar er ærlig på at barnevernstjenesten i dag vier liten tid til foreldrene når barna er blitt plassert i fosterhjem.

– Når en sak har gått gjennom fylkesnemnda og eventuelt tingretten, og barnet er plassert i fosterhjem, begrenser barnevernets aktivitet seg til barnet. Nå må vi bli mer proaktive overfor foreldrene og gjøre fortløpende vurderinger. Vi må spørre oss om det er noe som gjør at vi bør øke samværet? Vi kan ikke lenger forholde oss passivt til fylkesnemndas utmåling av samvær og vente på et eventuelt krav fra foreldre om mer. Denne kritikken må vi ta inn over oss, sier Gangeskar.

p

Barn skal vernes

Gangeskar opplever ikke at dommene senker terskelen for når det offentlige skal gå til omsorgsovertakelse, barn skal fortsatt ha vern.

– Dommene innskrenker ikke handlingsrommet vårt. Barn skal vernes. Vi er ikke nødt til å godta omsorgssvikt, det er ikke det dette handler om!

– Vil dommene bidra til at vi får et bedre barnevern?

– Hvis vi klarer å snu oss rundt og få dette til, så ja! Men det stiller større krav til tilsette. Vi må bruke mer tid på ting vi i dag ikke bruker tid på.

Familievernet: – Å ta vare på foreldre som er fratatt omsorgen for et barn har vært et forsømt område. Nå gjør vi noe med det

– Kan familievernet avlaste dere i oppfølgingen av foreldre som er fratatt omsorgen?

– Både ja og nei. For å jobbe godt med tilbakeføring må barnevernstjenesten selv ha et godt samarbeid med foreldre. Vi kan ikke bare skyve ansvaret fra oss. Min erfaring er også at familievernet fungerer i varierende grad når det kommer til oppfølging av foreldre. Noen foreldre får også en forventning om at familievernet skal bli deres advokater i kampen mot oss, sier Gangeskar.

Må bli bedre på forvaltning

– Er du optimistisk med tanke på hva dommene vil føre til?

– Dommene i Høyesterett og Menneskerettsdomstolen krever at vi justerer oss. Nå må vi vise at vi er villige til å endre måter å tenke og jobbe på. Hvis ikke vi gjør det, har vi tapt. Det er ingen grunn til å «gå i kjelleren» og si at dette klarer vi ikke, sier han.

Han mener flere forbedringspunkter er blitt tydelige. Blant annet at den kommunale barnevernstjenesten er et forvaltningsorgan, og at dette er en del av fagfeltet som flere kommuner er for svake på i dag. Han viser blant annet til Fjeld-rapporten, som er en gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune.

– Det er en del gjenkjennelige ting i den rapporten som også dommene i Høyesterett og EMD viser oss. Vi som jobber i det kommunale barnevernet tar hjelperollen, og er ikke like gode på forvaltning.

Han mener de som søker seg til utdanning i barnevern og sosialt arbeid må være klar over at forvaltning er en viktig del av faget.

– Kompetanse i jus og forvaltning må strammes opp, sier han.

Avgjørelsene i Høyesterett ble først omtalt i Rett24.

Sammendrag av de tre sakene kan du lese her:

Barnevern: Adopsjon og forholdet til EMK artikkel 8

Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Barnevern – omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Tre barnevernssaker er avgjort i Høyesterett

Dette er utdrag fra sammendragene som Høyesterett har skrevet:

Saken om adopsjon gjaldt fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon av et barn som nå er tre år og ni måneder. Foreldrene, som hadde flyttet fra hverandre før barnet ble født, var fratatt omsorgen, og barnet var i fosterhjem. Tingretten stadfestet under dissens fylkesnemndas adopsjonsvedtak. Lagmannsretten ga ikke samtykke til at foreldrenes anker til lagmannsretten skulle fremmes. Begge foreldre anket til Høyesterett.

Etter Høyesteretts syn forelå det vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse og saksbehandling, slik at lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling, måtte oppheves. Det forelå svakheter ved tingrettens beslutningsgrunnlag, særlig knyttet til at det var skjedd positive endringer i mors situasjon. Videre inneholdt begrunnelsen ikke tilstrekkelig konkrete avveininger av verdien av kontakt mellom barn og foreldre på lengre sikt, veid opp mot behovet for adopsjon nå. Lagmannsretten skulle dermed ha gitt samtykke til ankebehandling, og dens beslutning er opphevet.

I saken om omsorgsovertakelse og samvær kom Høyesterett til at vilkårene for omsorgsovertakelsen var oppfylt. Det ble vist til at barnet var særlig sårbart, og til at mor og far – verken hver for seg eller i fellesskap – evnet å gi det forsvarlig omsorg. Vilkårene for omsorgsovertakelse i barnevernloven var oppfylt, og omsorgsovertakelsen oppfylte de krav EMK og konvensjonspraksis stiller for slike inngrep.

Foreldre og barn har rett til samvær, og fastsettelsen av omfang må ta utgangspunkt i at omsorgsovertakelsen skal anses som midlertidig – enten den er helt kortvarig eller må påregnes å bli mer langvarig. Samværet må være slik at båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvikles, og at det derved legges til rette for at foreldre og barn kan gjenforenes. Myndighetene kan imidlertid ikke fastsette et samvær som utsetter barnet for urimelig belastning. Med jevne mellomrom må det undersøkes om samværet bør endres.

I sak om omsorgsovertakelse og samvær var spørsmålet for Høyesterett om lagmannsretten skulle ha gitt samtykke til behandling av mors anke over tingrettens dom om omsorgsovertakelse og samvær og fars anke over tingrettens dom om å nekte samvær. Hovedspørsmålet var om det på bakgrunn av Den europeiske menneskerettsdomstols (EMDs) praksis, særlig storkammerdom 10. september 2019 Strand Lobben mot Norge, kunne foreligge en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv dersom tingrettens dommer ble stående. Høyesterett forkastet begge anker.

Høyesterett kom til at det ikke var vesentlige mangler ved tingrettens avgjørelser eller saksbehandling som gjorde at lagmannsretten skulle ha behandlet ankene. Det ble ikke konstatert krenkelse av EMK artikkel 8.

Høyesterett er kommet til at det ikke hefter vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling om samvær. Tingrettens beslutningsgrunnlag, den samlede begrunnelse og avveining var ikke i strid med de krav som stilles etter intern norsk rett og EMK artikkel 8.

Kilde: Høyesterett

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.04.2020
09:45
01.04.2020 09:45Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Da Vibeke ble ufør, meldte hun seg ut av Fagforbundet. Det skulle hun ikke ha gjort

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten


Flere saker