JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen 2022

Her er de 10 viktigste vedtakene fra LO-kongressen

Mer til sliterne og kompromiss om oljeleting. Se flere vedtak fra LO-kongressen her.
LO-kongressen har staket ut kursen fram til 2025.

LO-kongressen har staket ut kursen fram til 2025.

André Kjernsli

aslak@lomedia.no

LO-kongressen har staket ut kursen for de tre neste årene fram til 2025. Etter fem dager med debatt er konklusjonen at LO-ledelsen vant fram i de store stridsspørsmålene på kongressen.

FriFagbevegelse har gått gjennom vedtakene fra delegatene. Dette er de ti viktigste:

1. Valg av LOs ledelse

LOs ledelse ble valgt på LO-kongressens fjerde dag. Delegatene fulgte som ventet valgkomiteenes innstilling, og det betydde blant annet at Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som leder.

LO-ledelsen fram til 2025 består av åtte personer – én leder, to nestledere, én førstesekretær og fire sekretærer. De to nye nestlederne i ledelsen, Sissel M. Skoghaug og Steinar Krogstad, kommer fra henholdsvis Fagforbundet og Fellesforbundet.

Foruten lederen og de to nestlederne er dette LOs ledelse fram til neste kongress om tre år:

Julie Lødrup (førstesekretær), Are Tomasgard (LO-sekretær), Trude Tinnlund (LO-sekretær), Terje O. Olsson (LO-sekretær) og Kristin Sæther (LO-sekretær). De fem forannevnte fikk dermed fornyet tillit.

Roger Heimli varslet tidligere i år at han ikke ville ta gjenvalg på kongressen. 

LOs ledelse skal gjenspeile organisasjonens mangfold. Av de åtte kandidatene kommer fem fra privat sektor og tre fra offentlig sektor.

Saken fortsetter under bildet.

Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som LO-leder på kongressens fjerde dag.

Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som LO-leder på kongressens fjerde dag.

Sissel M. Rasmussen

2. Støtte til kompromiss om oljeleting

LO-kongressen stemte ned strømopprørernes kraftkrav og ga støtte til et kompromiss om oljeleting.

Deler av olja må ligge urørt, heter det i kompromissforslaget som LO-kongressen vedtok.

Norsk Tjenestemannslag (NTL), Handel og Kontor (HK) og Fagforbundet hadde alle sendt inn forslag som la vekt på stans i eller redusert leting etter mer olje og gass. Protestene fra industriforbundene uteble ikke. Spørsmålet om fortsatt leting ble det heteste på kongressen.

NTL foreslo at LO skulle «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel», mens HK foreslo at «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt». Fagforbundet hadde forslag om at «havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare områder på norsk sokkel, må vernes mot olje- og gassvirksomhet».

Kongressen samlet seg til slutt om et kompromiss. Dette er den viktigste delen av vedtaket:

«LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren. LO mener at de ressursene som bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Ellers er LOs mål at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. LO erklærer samtidig støtte til EUs foreslåtte mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

3. Mer penger til sliterne

LO legger vekt på å forbedre ulike deler av pensjonssystemet. Det innebærer blant annet å jobbe for at sliterne i arbeidslivet skal får mer penger å leve av når det går tidlig av med pensjon.

LO vil ha en offentlig utredning om hvordan pensjonen til sliterne kan styrkes.

Slitertillegget i privat sektor er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018. De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra. Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året for folk født i 1957.

Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

Det reises også som et konkret krav at minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon må økes fra to til fire prosent. LOs overordnede mål er at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn.

LO vil også at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, i tillegg til at opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år.

En ny, reformert avtalefestet pensjon (AFP) skal tette hullene og gi opptjening for alle år i en AFP-bedrift.

AFP er en svært viktig ordning som sikrer medlemmene muligheten til å gå av med pensjon fra 62 års alder. LO-kongressens vedtak legger grunnlaget for at reformert AFP kan bringes inn i tariffoppgjørene. De konkrete kravene vil måtte vedtas av LOs representantskap i forkant av det enkelte oppgjør.

4. Håp for industrien med strømstøtte-forslag

LO legger press på regjeringen om å innføre strømstøtte for deler av næringslivet. Folk har fått rask hjelp i en ekstraordinær situasjon. Det samme har bøndene og kulturlivet. Næringslivet, derimot, har savnet en tilsvarende håndsrekning. Den lar foreløpig vente på seg.

Redaksjonskomiteen i LO, som består av representanter fra alle forbundene, la derfor fram et forslag på LO-kongressen som fikk flertall. Det lyder slik:

«LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge.

Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteordning videreføres og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. Lange fastprisløsninger må videreutvikles.»

5. Høyere aldersgrense for LO-ledelsen

En komité ledet av LO-sekretær Terje O. Olsson foreslo å heve aldersgrensen for å bli valgt inn i LO-ledelsen fra 60 til 65 år. Bakgrunnen er at LO-leder Peggy Hessen Følsvik (61) ikke kunne bli gjenvalgt med de tidligere reglene. Da kunne man ikke velges til et verv i LOs ledelse hvis man er over 60 år.

Å endre valgbarhetsalderen til LOs ledelse var også innstillingen fra sekretariatet til kongressen. Dette ble endret uten at noen stemte imot eller tok ordet.

Ingen tok heller ordet da saken ble behandlet. Dermed står ikke alderen i veien for at Peggy Hessen Følsvik kan fortsette som LO-leder helt fram til 2029 – gitt at kongressen og Følsvik selv ønsker det.

6. Jobber for å velge bedrifter med tariffavtale

Fagforbundets Ingunn Reistad Jacobsen, som var delegat på LO-kongressen, fikk delvis medhold i sitt forslag om å gjøre det lettere å finne fram til bedrifter med tariffavtale.

Hvis Reistad Jacobsen får det som hun vil, kan du snart sjekke innom tariffavtale.no før du drar på handletur. I utgangspunktet ble forslaget avvist, men Reistad Jacobsen gikk opp på talerstolen og reiste det på nytt under LO Kongressen.

Da LO-sekretær Terje O. Olsson la fram redaksjonskomiteens innstilling, ble forslaget hennes foreslått oversendt til LOs sekretariat. Det betyr at redaksjonskomiteen støtter forslaget, men innstiller ikke på at det skal vedtas.

I stedet foreslår den at sekretariatet jobber videre med saken slik at LO og de enkelte forbundene kan finne ut hvordan dette kan løses rent praktisk.

7. Manifest får økt støtte fra LO

LO-ledelsen ville halvere støtta til Tankesmien Manifest. Nå blir det i stedet en betydelig økning. Det har LO-kongressen vedtatt. Det betyr at Manifest tankesmie skal få 700.000 kroner i årlig støtte.

Før kongressen foreslo Sekretariatet i LO å halvere den årlige støtten på 500.000 kroner – ned til 250.000 kroner. Andre ville øke støtten. HK ønsket å oppjustere beløpet til 1,5 millioner kroner.

Manifest Tankesmie er en norsk, venstreorientert tankesmie som ble startet i 2009. Leder er Magnus Marsdal.

8. Internasjonal boikott av Israel

LO-kongressen vedtok, med stort flertall, at LO støtter en internasjonal boikott av Israel. Palestina-uttalelsen bestemmer LOs politikk overfor Israel og palestinerne de neste tre åra.

Hva LO-kongressen mener må til for å presse Israel til å etterleve folkeretten, fordeler seg på 14 punkter.

Ett av dem er forbud mot våpenhandel med Israel. Det innebærer forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester.

Et annet er at Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder.

9. Kongressen blir ikke flyttet

LO Viken, Industri Energi, Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Handel og Kontor ville endre det faste tidspunktet for avviklingen av LO-kongressen i mai hvert fjerde år.

De samlet seg om at det er ugunstig å avholde LO-kongressen før de politiske partiene har sine landsmøter og vedtar sine partiprogrammer for neste stortingsperiode.

Under voteringen på LO-kongressens siste dag bestemte et flertall av delegatene seg for å oversende forslaget til LOs sekretariat. Det betyr at forslaget om å flytte kongressen vil bli vurdert av sekretariatet i løpet av den kommende kongressperioden fram til 2025.

10. Det kan bli endringer i kriminalomsorgen

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) fikk gjennomslag for flere saker på LO-kongressen, ikke minst opprustning av kriminalomsorgen.

Fengslene og friomsorgen skal rustes opp, det skal bygges flere kvinnefengsler, soningsinnholdet skal styrkes, ettervernet styrkes, og kriminalomsorgens ansatte skal sikres tverrfaglig kompetanse. Alt ifølge LOs nye handlingsprogram.

Med Arbeiderpartiet ved makta, er kommandolinjene korte fra Youngstorget til regjeringskontorene.

Oversikt: Her er alle sakene fra LO-kongressen 2022

Warning
Annonse
Annonse