JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSPOLITIKK: Erlend Wiborg er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Frps førstekandidat i Østfold valgdistrikt.

ARBEIDSPOLITIKK: Erlend Wiborg er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Frps førstekandidat i Østfold valgdistrikt.

Privat

Fagbladets partiutspørring 2021:

«I en ekstraordinær situasjon må det være rom for å se på et ekstraordinært lønnsløft»

Frp vil innføre nasjonal minstelønn og endre reglene for arbeidstid. Men er det til arbeidstakernes beste? Vi utfordrer arbeidspolitisk talsperson Erlend Wiborg.26.08.2021
09:33
01.09.2021 12:58

marte.bjerke@fagbladet.no

Tidligere Frp-leder Siv Jensen har tatt til orde for å gå bort fra frontfagsmodellen og gi et lønnsløft til helsepersonell og lærere. Er dette også Frps offisielle mening?

– Frp er for frontfagsmodellen, men i en ekstraordinær situasjon må det være rom for å se på et ekstraordinært lønnsløft til helsepersonell og lærere. Over tid bør man holde fast på frontfagsmodellen. I flere år har alle vært enige om at helsepersonell og lærere bør løftes. Vi trenger det for rekrutteringen framover. Nå er tiden inne for å oppfordre partene til å ta et ekstraordinært grep.

Frp vil innføre nasjonal minstelønn. Norsk fagbevegelse mener nasjonal minstelønn vil presse lønningene nedover. Hvorfor mener dere den tar feil?

– I likhet med fagbevegelsen i Europa ønsker vi en nasjonal minstelønn. Ikke i stedet for tariffestet minstelønn, men i tillegg til. De fleste arbeidstakere vil ligge over den nasjonale minstelønna.

Vi vil beholde lønnsdannelsen slik den er i dag, men det skal ikke være lov til å forhandle seg lavere enn nivået på den nasjonale minstelønna. Jeg mener dette er viktig fordi det er et system det er lettere å forklare og kontrollere. Det er også et viktig grep for å bekjempe sosial dumping.

Har ikke partene i arbeidslivet håndtert minstelønnsspørsmålet godt nok hittil?

– I de tariffesta områdene har de det, men utfordringen er at det er mange mennesker som velger å ikke være organisert. Mange jobber i bedrifter der man ikke har tariffavtale. Jeg er opptatt av at alle ansatte skal ha et godt vern, uavhengig av om de er fagorganisert.

Hvordan rimer innføring av nasjonal minstelønn med Frps ideologi om at staten ikke skal gripe unødig inn?

– Vi sier som nevnt fortsatt at partene selv skal forhandle, men at dette er en bunnplanke. Vi er et liberalistisk parti, men vi mener samtidig at vi skal ha et godt sosialt sikkerhetsnett – folk skal ha en inntekt å leve av.

I Frps program står det også at dere vil ha «fornuftige rammer for arbeidstid». Hva innebærer det?

– Det betyr at vi vil flytte enda mer makt til de lokale tillitsvalgte, de som har skoen på, sånn at de sammen med bedriften kan finne gode løsninger. Ett eksempel er at man skal kunne gjennomsnittsberegne arbeidstid. Jeg mener ikke at folk skal jobbe mer, men at de skal kunne jobbe mer i perioder. Hvis man for eksempel har delt omsorg for barn, vil man sette pris på å kunne jobbe noe mer den uka man ikke har barnet og noe mindre den uka man har barnet.

Mange vil nok hevde at dette fører til at arbeidsgivere pålegger ansatte å arbeide til ugunstige tider. Hva sier du til dem?

– Hvis man skal fravike normalarbeidstid, må det være basert på lokal enighet. Det må være mulig å diskutere seg fram til løsninger hvis den ansatte ønsker det, og det passer for tillitsvalgt og arbeidsgiver.

ARBEIDSPOLITIKK: Erlend Wiborg er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Frps førstekandidat i Østfold valgdistrikt.

ARBEIDSPOLITIKK: Erlend Wiborg er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Frps førstekandidat i Østfold valgdistrikt.

Werner Juvik

I Frps liste over hva dere har fått til i regjering står det at dere har styrket retten til heltid. På hvilken måte har dere styrket den?

– Den ene endringen gjaldt midlertidige ansettelser. Tidligere måtte man være midlertidig ansatt i fire år før man hadde krav på fast stilling. Vi endret dette til tre år.

Vi fikk også slått tydelig fast at faste ansettelser skal være hovedregelen.

Vi har gitt økte bevilgninger til kommunene og gitt klar beskjed om at man skal fjerne uønsket deltid. Det er uønsket deltid vi ønsker å få bukt med.

Mange mener at deltid først og fremst handler om at hverdagen på mange sykehus og sykehjem er så stressende at det ikke er mulig å ha full stilling uten at det går utover helsa. Hvordan kan dere legge til rette for at flere orker å stå i full stilling?

– Det ene handler om forutsigbare turnuser, og så er det ikke til å legge skjul på at det handler om grunnbemanningen.

Frp foreslår i sitt nye program å innføre en bemanningsnorm i sykehjem. Ligger det her en erkjennelse av at bemanningen er for dårlig i dag?

– Det varierer veldig. Jeg personlig er veldig for bemanningsnormer. Det handler om å sette et minimum – det er ulovlig å være færre enn så og så mange ansatte. En bemanningsnorm vil gjøre at man unngår at noen kommuner har så lav bemanning at de ansatte sliter seg helt ut. På sikt vil det føre til økt sykefravær, og det er et godt argument for bemanningsnorm.

Endringene i arbeidsmiljøloven som ble gjennomført da Frp satt i regjering innebar blant annet at det ble enklere å ansette midlertidig. Mange av dem som jobber i for eksempel helsesektoren vil nok si at nettopp tilgangen til å ansette midlertidig er det som spenner beina under fulle, faste stillinger. Hva mener du om denne påstanden?

– Frp er for at det åpnes for midlertidige ansettelser i privat sektor, men ønsker å stramme inn adgangen i offentlig sektor, sånn at det blir likere regler. I dag er det mer liberale regler for midlertidige ansettelser i det offentlige. Frp ønsker mest mulig like regler i offentlig og privat sektor. Det er i det offentlige man ser de største problemene med midlertidige ansettelser.

Hvordan vil Frp hindre kompetanseflukt og sikre rekrutteringen av helsepersonell?

– Det ene går på lønn, og så er det arbeidsbetingelser som arbeidstid, forutsigbarhet, en god grunnbemanning. Det tror jeg vil gjøre mye.

Ledelse tror jeg også er viktig. Jeg får mange tilbakemeldinger på dårlig ledelse innafor pleie og omsorg. Hvis du er en veldig god sykepleier, betyr ikke det at du automatisk er en veldig god virksomhetsleder på et sykehjem. Vi må bli enda flinkere til å finne de med gode lederegenskaper når vi ansetter i offentlig sektor.

Frp vil at staten skal overta ansvaret for eldreomsorgen. Hvorfor?

– Vi mener eldreomsorgen er altfor viktig til at kommuneøkonomi skal avgjøre hva slags tilbud man får – det er behovet til den enkelte som skal avgjøre.

Det har vært gjennomført noen forsøk med statlig finansiert eldreomsorg. Brukere og ansatte har stort sett vært fornøyde, men det har kostet mer enn det gjør i dag. Hvor skal dere hente pengene?

– Ja, det koster mer. Dette handler om prioriteringer. Det er mye sløsing i Norge, mener vi. For eksempel er det mange symboltiltak innafor klimasektoren, enorme summer som blir brukt på tiltak som ikke nødvendigvis har effekt.

Kan du gi et eksempel?

– CO₂-rensing av langskip som Stortinget og regjeringen vedtok å bruke cirka 200 millioner kroner på. Vi er også positive til olje- og gassektoren og ønsker å utvikle den.

Dere vil også slå sammen den kommunale og statlige delen av Nav til én statlig enhet. Hvordan vil denne enheten se ut?

– Det vil fortsatt være et Nav-kontor i hver kommune, men Nav vil få ett budsjett og ett samlet system å forholde seg til. I dag er det to ulike systemer og to ulike tariffavtaler – dette skaper unødvendig byråkrati. Vi vil fjerne byråkratiet og sørge for at brukeren er i fokus.

Les hva de andre partiene sier:

Dette mener Frp om:

Arbeidsliv og velferd

• Tilpasse arbeidsmiljøloven for å sikre at flere får tilgang til arbeid, helt eller delvis.

• Sikre adgang til å avtale lokale turnuser og andre alternative arbeidstidsbestemmelser.

• Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

• Vil innføre nasjonal minstelønn.

• Støtte avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet.

• Ivareta retten til å stå uorganisert.

• Gi flere muligheten til å komme ut i arbeid ved å sikre adgang til midlertidige ansettelser.

• Den sentrale potten i lønnsoppgjørene bør reduseres for å kunne øke andelen til lokale forhandlinger.

• Slå sammen den statlige og kommunale delen av Nav til én statlig enhet. Skal gi mer sømløs oppfølging av bruker og bedre rom for forenkling av dagens lovverk og ytelser.

Barn og familie

• Alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige.

• Sikre reell økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager.

• Private barnehager skal motta finansiering direkte fra staten etter modell av private skoler.

• Ha fri etableringsrett for private barnehager.

• Barnetrygd og stønader fra Nav skal komme til fratrekk for utmålingen av sosialhjelp.

Helse og omsorg

• Legge ned de regionale helseforetakene og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de lokale helseforetakene. De lokale helseforetakene skal være selvstendige driftsenheter som legger opp sin virksomhet etter etterspørsel og styringssignalene fra staten.

• Overføre ansvaret til helseforetakene for et forsvarlig legetilbud og legevakttilbud i kommunene.

• Øke andelen innsatsstyrt finansiering til minimum 60 prosent.

• Likebehandle offentlige og private sykehus.

• Gi staten finansieringsansvar for omsorgstjenester og brukerne valgfrihet til å velge leverandør av dem.

• Innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene.

• Innføre bemanningsnorm på sykehjem. (Et mindretall i lands-
styret har tatt dissens på dette punktet og vil ha det ut av programmet, journ.anm.)

• Innføre nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse for alle sykehjem.

• Bekjempe underernæring og få flere kjøkken tilbake på sykehjem.

• Gi tilsynsmyndighetene mandat til å iverksette sanksjoner overfor institusjoner som ikke leverer på kvalitetskrav, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat.

• Likebehandle tannhelse og øvrige helseutfordringer økonomisk.

Beredskap

• Bidra til økt redningsfaglig samarbeid i Norden.

• Ha en gjennomgang av struktur, sektorinndelinger, tydeligere ansvarslinjer ved kriser.

(Hentet fra landsstyrets innstilling til program for 2021–2025)

Fakta om statlig eldreomsorg

• Regjeringen bevilget i 2015 penger til å gjennomføre forsøk med statlig finansiert eldreomsorg i seks kommuner. Evalueringen viste blant annet at prosjektet hadde økt kompetansen og samhandlingen i kommunene som var med, men det hadde også økt de totale kostnadene til eldreomsorgen.

Kilder: Regjeringens nettsider, rapporten «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester»

Fakta om endringene i arbeidsmiljøloven

• Endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 innebar en ny generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder. Arbeidstaker skal med de nye endringene ha krav på fast ansettelse etter tre år.

LO mente at endringene som ble gjort i 2015 innebar en svekkelse av loven. Organisasjonen var blant annet kritisk til punktet om midlertidige ansettelser.

Kilder: Regjeringens nettsider, LOs høringsuttalelse om arbeidsmiljøloven

Fakta om langskip

•I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslo regjeringen å bevilge om lag 2,3 milliarder kroner til et langskip for CO₂-fangst og -lagring. Dette ble vedtatt av Stortinget i desember 2020.

Kilder: Regjeringens nettsider

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.08.2021
09:33
01.09.2021 12:58Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

Oppdatert versjon:

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

Håvard Sæbø

Hvem skal lede LO til 2025? Slik foregår valget til ny ledelse for de neste tre årene

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»