JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL HA OVERTIDSBETALT: Inspektørene på Svinesund utfordrer Vegvesenet på hvordan de tolker  avtaleverket. F.v.: Morten Ivar Kristiansen, Jim Evensen, Jens Mikkel Ørseng, Bent Müller, Terje Olsen, Nils Jørgen Granberg og Roger Gulvik.

VIL HA OVERTIDSBETALT: Inspektørene på Svinesund utfordrer Vegvesenet på hvordan de tolker avtaleverket. F.v.: Morten Ivar Kristiansen, Jim Evensen, Jens Mikkel Ørseng, Bent Müller, Terje Olsen, Nils Jørgen Granberg og Roger Gulvik.

Kai Hovden

Uklart regelverk på overtidsbetaling:

Inspektørene reiser i uniform, i uniformert bil og er tilgjengelige for arbeidsgiver på reisen. Nå krever de overtidsbetaling

Grenseinspektørene på Svinesund bemanner også en annen stasjon en time unna. Nå vil de ha overtidsbetalt for kjøretiden.18.02.2020
07:00
17.02.2020 15:45

kai.hovden@lomedia.no

Ved Vegvesenets kontrollstasjon på Svinesund passerer det mellom 1500 og 2000 tunge kjøretøy per døgn.

Kontrollørene i Utekontrollen skal se til at disse er i riktig stand, lastet forsvarlig, har papirene i orden og at føreren følger kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Inspektørene bemanner også stasjonen på Ørje. Det innebærer en times kjøring til og fra denne grenseovergangen – i arbeidstiden.

Men hva skjer når et vogntog med mangler kommer inn på Ørje kontrollstasjon, like før inspektørene skal sette seg i bilen for å kjøre tilbake til Svinesund?

Inspektørene vil ha overtidsbetalt også for kjøretiden. Vegvesenet insisterer på at dette er reisetid.

Dette var et sentralt tema da Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) nylig arrangerte medlemsmøte.

Ikke imponert

Ifølge flere av de fremmøtte har man henvendt seg til FLT for å få klare svar på grensen mellom reisetid og overtid. De var ikke imponerte over forbundets handlekraft.

– Det virker som om lederne ikke kan regelverket selv. Vi har flere ganger forsøkt å få drahjelp fra FLT, men opplever ikke å bli hørt, sa en av deltakerne.

– Det er forskjellige tolkninger rundt om i landet som bidrar til å øke frustrasjonen, sa en annen.

p

Det ble vist til ulik praksis mellom kontrollstasjonene, noe inspektørene mener er urettferdig.

Inspektørene påpekte at de reiser i uniform, i uniformert bil og er tilgjengelige for arbeidsgiver på reisen. Allikevel får de betalt for reisetid, og ikke overtid, når forhold på Ørje kontrollstasjon tilsier at de ikke har anledning til å kjøre tilbake til basen på Svinesund i arbeidstiden.

– Vi har også opplevd å stoppe kjøretøy mens vi er på vei mellom kontrollstasjonene, sier en av FLT-medlemmene.

I tillegg har de blitt bedt om å stemple ut mellom ulike kontrollpunkter.

– Gjennomfører vi kontroll ett sted, og er på overtid, er vi blitt bedt om å stemple ut dersom vi skal forflytte oss ti minutter til et annet kontrollsted.

Vurderer utmelding

Flere av medlemmene på Svinesund er misfornøyde med FLTs innsats i saken. De sa rett ut på møtet at de vurderer å melde seg ut av forbundet.

– Jo mer tid som går, desto vanskeligere blir det å få ryddet opp i dette og eventuelt få tilbakebetalt det vi skal ha. Vi etterlyser klarhet fra forbundet, og vi vil ha FLTs tolkning av dette skriftlig, slik at vi har noe å slå i bordet med.

Med dagens system er det mange som opplever at de jobber dugnad i samfunnets tjeneste.

p

Et annet problem som ble trukket frem på møtet, er at reisetid er unntatt fra arbeidsmiljølovgivningen. Dermed kan man bli satt på reisetid til langt på natt, og fremdeles måtte møte til vanlig tid på arbeid neste morgen, ifølge en av de fremmøtte.

Har sett på saken

Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen, har selv sett hvordan differensiering mellom reisetid og arbeidstid har blitt kynisk utnyttet.

– Arbeidstid og reisetid har stått sentralt hos oss i mange sammenhenger overfor medlemmer og ledelsen i Statens vegvesen. Vi må bare legge oss flate for at vi ikke har fått til en bedre og mer oversiktlig løsning, sier Masternes.

Han er fullt klar over at tematikken har ført til frustrasjon rundt om i landet.

– Dette har vært ei plage, og det er økende frustrasjon rundt om i landet fordi det oppleves at begrepet reisetid utnyttes mer enn det som var hensikten. Ettersom det har vært rettsaker i privat sektor om reisetid, og en dom i offentlig sektor, har vi fulgt opp dette for å se hvilke konsekvenser det kan ha for de som jobber til ulike tider i Statens vegvesen.

– Vi har løftet dette inn til LO Stat, og vil beskrive utfordringene i forbindelse med årets hovedoppgjør i staten, forsikrer han.

Det har også vært arrangert oppfølgende medlemsmøte for inspektørene på Svinesund, hvor blant annet arbeidstid, skift og turnus var tema.

– Her hadde vi også med distriktssekretær i LO Stat med for å belyse regelverket, forteller Masternes.

Klar tale

Ifølge Øyvind Ivar Grotterød, leder på kontrollstasjonen og selv FLT-medlem, er Vegvesenets syn på saken klar:

– Vegvesenet har vært klinkende klar på at dette er reisetid. Men den seneste dommen fra rettssystemet slå fast at det er arbeidstid. For min del håper jeg at FLT kan løfte saken på en måte som gjør at vi får en endelig avgjørelse, sa han.

p

Grotterød presiserer at inspektørene får overtidsbetalt dersom det kommer inn en bil på Ørje som medfører ekstraarbeid sent på arbeidsdagen, men Vegvesenets vurdering er at reiseveien hjem etter overtid skal betales som reisetid.

– De har også full anledning til å kjøre hjem mens de er i arbeidstid. Utfordringen er at Vegvesenet selvsagt ønsker å få så mye som mulig ut av skiftene, og med reising i hver ende av dagen pluss spisepause blir det ikke så mye igjen til å utføre kontroller. Derfor har vi lenger skift når kontrollørene er på Ørje, forklarer Grotterød.

Lederen mener det ikke stemmer at inspektørene bes om å stemple ut dersom de for eksempel har reisetid på ti minutter mellom to kontrollsteder.

– Det er gammelt grums. Her ber vi inspektørene bruke sunn fornuft. Men er det snakk om reisetid på for eksempel halvannen time, så er det reisetid. Dette er slik Vegvesenet tolker regelverket i dag, sier Grotterød.

p

Grotterød peker på at det foreligger en dom knyttet til arbeidstid og reisetid hvor en polititjenestemann måtte kjøre til et annet oppmøtested enn fast arbeidssted. Han mener det kan være en god idé å bore mer i denne ettersom arbeidsforholdet er mer sammenliknbart. (Se faktaboks)

Grotterød beskriver seg selv som den heldigste lederen i Region Øst av Statens vegvesen, med klar adresse til deltakerne på FLTs medlemsmøte.

– Gutta har lidenskap for jobben sin. Og den er det er helt avgjørende at de ikke mister. Jeg håper nå dere får forbundet til å gjøre denne jobben for dere, understreker han.

Vegdirektoratet: Reisene skalbetales som reisetid

Understreker at alle arbeidstidsregler skal følges i Statens vegvesen, og at etaten dermed forholder seg til arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen i staten.

Inspektørenes syn på hva som bør være overtid og reisetid får ikke noen umiddelbar støtte fra Vegdirektoratet.

– Hovedregelen i hovedtariffavtalen er at reise til og fra oppdragssted utenfor ordinær arbeidstid er å anse for reisetid, svarer fagdirektør Kjerstin Bretteville-Jensen, som jobber med HR og HMS i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Bretteville-Jensen understreker at det må gjøres konkrete vurderinger av hva som er reisetid, og at verken hun eller direktoratet kan ta stilling til det ut fra informasjonen som er videreformidlet i dette tilfellet.

Lik praksis

Påstander om at regelverket praktiseres ulikt eller tøyes av ledere rundt om i Vegvesenet, kjenner Bretteville-Jensen i Vegdirektoratet ikke til.

– Vi legger til grunn at regelverket praktiseres riktig i hele organisasjonen vår, sier hun.

Ifølge fagdirektøren holdes det jevnlig kurs og annen opplæring om dette regelverket for ledere i etaten.

– Det er HR-støtte i enhetene våre som kan bistå ledere i slike spørsmål, sier Bretteville-Jensen.

Vegdirektoratet fører ikke annen kontroll med denne praksisen enn hva som avdekkes via konkrete spørsmål om regelforståelse som stilles fra ledere, tillitsvalgte og ansatte.

– Slike spørsmål vil gjerne lede til en bredere gjennomgang av praktiseringen av regelverket hos oss, sier Bretteville-Jensen.

Følger avtaleverket

Vi har bedt Vegdirektoratet kommentere hvorvidt det er rimelig at inspektørene skal logge ut fra arbeidstid og over på reisetid når de skal forflytte seg mellom to kontroller.

– Hva som er rimelig, tar ikke vi stilling til. Vi følger hovedtariffavtalen her som ellers, svarer Bretteville-Jensen.

Bruken av bil har også vært et tema blant inspektørene. De mener det er forskjell på å bruke tjenestebil til ren transport og som et arbeidsverktøy, slik de mener de gjør.

– Spørsmålet er om det utføres arbeid, ikke hva slags bil man bruker, sier Bretteville-Jensen.

Hovedtariffavtalen i staten

§ 8 Kompensasjon for reiser innenlands

Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid.

1. Beregning av reisetid utenom alminnelig arbeidstid:

a) Reisetid er den tid som medgår mellom arbeidssted/bosted og bestemmelsesstedet for reisen, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere bestemmelsessteder, regnes tid for reiser mellom det enkelte bestemmelsessted som reisetid.

b) Tid som tilbringes på hotell og lignende telles ikke som reisetid.

c) Reisetid mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass.

LO-advokatene:

I rettspraksis er det lagt til grunn for arbeidsrelatert reise at denne anses for å være arbeid eller plikt innenfor rammene av arbeidsforholdet, dersom reisen er en nødvendig forutsetning for
å ivareta arbeidet på en pliktoppfyllende måte.

Det er i rettspraksis presisert at det bare er når den ansatte for det første kan forlate arbeidsmiljøet i hvileperioden og for det andre fritt og uavbrutt beskjeftige seg med egne interesser, at hvileperiodene anses for å være effektive og ikke utgjør arbeidstid.

Når det gjelder arbeidsrelatert reise, er det i rettspraksis lagt til grunn at reise til et annet sted enn det faste oppmøtested, og som arbeidstakeren må innfinne seg på for å få utført forventet arbeid for arbeidsgiver, er utførelse av arbeid (…).

Reisetid og arbeidstid i rettspraksis

LO-advokatene har publisert en sak på sine nettsider hvor de går nærmere inn på hva som er å anse som reisetid, og hva som er arbeidstid.

Her kommer de også med eksempler på rettspraksis. Ifølge LO-advokatene er det avsagt flere dommer om arbeidsrelaterte reiser i EU-domstolen, EFTA-domstolen og Høyesterett de seneste årene. De gir følgende eksempler:

«I den første saken, Tyco-dommen, konkluderte EU-domstolen med at den tid spanske serviceteknikere uten fast oppmøtested kjørte med servicebil fra hjemmet til Tycos ulike kunder på morgenen, og fra siste kunde og til hjemmet på ettermiddagen, var arbeidstid, ikke hviletid.»

«Den andre saken, Thue-saken, gjaldt en norsk politimann som kjørte til et annet oppmøtested enn sitt faste arbeidssted for å utføre arbeid der. Spørsmålet var om transportetappene – hvor det ikke ble utført annet politirelatert arbeid – var arbeidstid eller hviletid. Både EFTA-domstolen (E-19/16) og Høyesterett (HR-2018-1036), konkluderte med at transportetappene var arbeidstid og ikke hviletid.»

«Som omtalt på LO-advokatenes FB-side har Eidsivating lagmannsrett nylig avsagt en enstemmig dom hvor det er konkludert med at den tid serviceteknikerne i Coca Cola European Partners bruker på å kjøre med servicebil fra hjemmet og til første kunde, og fra siste kunde og til hjemmet, er arbeidstid, ikke hviletid.» (Dommen er anket til Høyesterett, og ikke rettskraftig.)

LO-advokatene understreker samtidig at siste ord om definisjonen på arbeidsrelaterte reiser ennå ikke er sagt.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.02.2020
07:00
17.02.2020 15:45Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt


Flere saker