JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MEIR LØNN: Den lovfesta minstelønna i ni bransjar blir no oppjustert etter årets lønnsoppgjer.

MEIR LØNN: Den lovfesta minstelønna i ni bransjar blir no oppjustert etter årets lønnsoppgjer.

Håvard Sæbø

Lønn

Lønnshopp før jul: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Har du ikkje tariffavtale på jobben? Den lovfesta minstelønna blir oppjustert frå 15. desember.14.12.2022
12:15
31.01.2023 12:08

tormod@lomedia.no

Den lovfesta minstelønna i ni bransjar blir no oppjustert etter årets lønnsoppgjer.

Dei nye forskriftene trår i kraft 15. desember. Lønnshoppet kan dermed merkast på neste lønnsutbetaling dersom du ikkje har tariffavtale på jobben og får betalt lovfesta minstelønn.

Etter tariffoppgjera kravde nemleg fagorganisasjonane å vidareføre den såkalla delvise allmenngjeringa av tariffavtalene i ni bransjar i privat sektor.

Det betyr at minstelønna i tariffavtalene og enkelte andre reglar gjeld i heile bransjen, ikkje berre i bedrifter med tariffavtaler som allereie har fått auka minstelønn.

Formålet er å sikre at utanlandske arbeidstakarar har like gode lønns- og arbeidsvilkår som norske, og samtidig hindre at lønnsnivået i desse bransjane blir pressa ned.

Den statleg oppnemnde tariffnemnda vedtok nyleg å vidareføre allmenngjeringa, etter ei høyringsrunde i haust. Nemnda offentleggjorde vedtaka på tysdag, og Arbeidstilsynet publiserte samtidig dei nye satsane.

FriFagbevegelse har gått gjennom dei nye forskriftene.

Her er den nye minstelønna og andre reglar som er lovfesta:

NB! Dersom du er omfatta av ei avtale eller andre reglar som gir deg betre lønns- og arbeidsvilkår, gjeld reglane som gir deg best vilkår.

Desse reglane gjeld heller ikkje lærlingar og personar på arbeidsmarknadstiltak.

Arbeidsgivar har ansvar for at du får lovleg lønn.

Aktuelt: Dette er den vanligste månedslønna i Norge

1. Byggeplassar

Arbeidstakarar som utfører byggearbeid på byggeplassar skal minst ha ei lønn per time på:

Fagarbeidarar: 230 kroner (tidlegare 220)

Ein fagarbeidar har fag- eller sveinebrev i faget. Utanlandske fagbrev som er godkjent av Nokut, er likestilt med norsk fagbrev.

Ufaglærte med minst eitt års bransjeerfaring: 216 kroner (tidlegare 206,50)

Ufaglærte utan bransjeerfaring: 207,40 kroner (tidlegare 198,30)

Arbeidstakarar under 18 år: 139 kroner (tidlegare 132,90)

For arbeidsoppdrag der overnatting utanfor heimen er nødvendig, skal arbeidsgivar dekke reiseutgifter og sørge for eller dekke kost og losji etter avtale.

Arbeidsgivar skal også sørge for nødvendige arbeidstøy og vernesko tilpassa årstida og arbeidsplassen. Det er arbeidsklede tilpassa til kvinner og menn dersom unisex-modell ikkje er bra nok, varmetøy, regntøy og hanskar. Arbeidskleda er eigedommen til bedrifta, blir utlevert ved tilsetting og innbytte av utslitne klede.

2. Reinhaldsbedrifter

Arbeidstakarar som utfører reinhald og jobbar i private bedrifter som sel reinhaldstenester, skal minst ha ei lønn per time på:

204,54 kroner (tidlegare 196,04)

Under 18 år: 153,55 kroner (tidlegare 146,27)

Lønnstillegg mellom klokka 21 og 06: 27 kroner (tidlegare 26)

Reisetid mellom oppdrag skal også lønnast dersom bedrifta ikkje er omfatta av tariffavtala som er delvis allmenngjort og som har ei anna ordning. Ekstra reiseutgifter skal dekkast.

For arbeidsoppdrag der overnatting utanfor heimen er nødvendig, skal arbeidsgivar dekke reiseutgifter og ha ei avtale som sørger for eller dekker kost og losji.

Arbeidsgivar skal sørge for nødvendige arbeidsklede og sko tilpassa arbeidsplassen og arbeidet.

3. Overnatting, servering, catering og liknande

Arbeidstakarar innanfor overnattings-, serverings-, cateringverksemd og liknande på land, skal ha ei lønn per time på minst:

Unge arbeidstakarar:

• 16 år: 118,08 kroner (tidlegare 114,08)

• 17 år: 127,58 kroner (tidlegare 123,58)

• 18 år: 141,84 kroner (tidlegare 137,84)

Begynnarlønn over 20 år / etter fire månaders praksis for arbeidstakarar over 18 år: 179,94 kroner (tidlegare 175,47)

For fråtrekk i lønna for innkvartering i bedrifta gjeld satsane: 600,79 kroner per månad for enkeltrom og 390,76 per månad for dobbeltrom (tidlegare 582,16 og 378,64).

4. Skips- og verftsindustrien

Arbeidstakarar som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha ei lønn per time på minst:

• 197,01 kroner for fagarbeidarar (tidlegare 189,39)

Ein fagarbeidar har offentleg godkjent fag- eller sveinebrev eller kompetanse som formelt kan likestillast i faget ein utfører arbeid.

• 188,04 kroner for spesialarbeidarar (tidlegare 180,87)

Ein spesialarbeidar har fylt 18 år og har fått så mykje øving at personen sjølvstendig og under eige ansvar kan bruke maskiner og utstyr og utføre anna spesialarbeid som er nødvendig i produksjonen.

• 179,17 kroner for hjelpearbeidarar (tidlegare 172,44)

Ein hjelpearbeidar utfører enklare arbeid i produksjonen.

Arbeidstakarar som må overnatte på grunn av arbeidsoppdrag utanfor bedrifta eller fast arbeidsstad, skal ha eit tillegg per time på:

• 39,40 kroner for fagarbeidar (tidlegare 37,88)

• 37,61 kroner for spesialarbeidar (tidlegare 36,17)

• 35,83 kroner for hjelpearbeidar (tidlegare 34,49)

Tillegga gjeld også dei som er tilsett på reisevilkår og må overnatte.

På arbeidsplassar med skiftarbeid skal tillegget per time vere:

• Toskiftarbeid (36,5 timar per veke): ingenting for første skift fram til laurdag klokka 14; 21,16 kroner for andre skift (tidlegare 20,10); 45,22 etter klokka 14 på laurdagar og dagen før heilagdagar (42,96); 64,83 frå klokka 14 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaftan (61,58); og 32,46 etter klokka 24 (30,84).

• Treskiftarbeid (35,5 timar per veke): ingenting for første skift fram til laurdag klokka 14; 21,81 kroner for andre skift (tidlegare 20,72); 32,46 for tredje skift (30,84); 46,53 etter klokka 14 på laurdagar og dagen før heilagdagar (44,20); og 66,66 frå klokka 14 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaftan (63,32).

• Heilkontinuerleg treskiftarbeid (33,6 timar per veke): ingenting for første skift fram til laurdag klokka 14; 23,12 kroner for andre skift (tidlegare 21,96); 32,46 for tredje skift (32,57); 49,13 etter klokka 14 på laurdagar og dagen før heilagdagar (46,67); og 70,44 frå klokka 14 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaftan (66,91).

Kompensasjonen for forkorta arbeidstid (frå vanleg arbeidstid til andre arbeidstidsordningar) frå 37,5 timar per veke:

• Til 36,5 timar: 2,74 prosent av minstelønna

• Til 35,5 timar: 5,63 prosent av minstelønna

• Til 33,6 timar: 11,61 prosent av minstelønna

Tillegget for overtid skal vere 50 prosent av minstelønna. For overtidsarbeid mellom klokka 21 og 6, og på søndagar og heilagdagar, skal tillegget vere 100 prosent.

Den vanlege arbeidstida skal ikkje vere lengre enn 37,5 timar per veke; i gjennomsnitt 36,5 timar per veke for toskiftsordningar; i snitt 35,5 timar per veke for treskiftsordningar; og i snitt 33,6 timar per veke for heilkontinuerleg skift. Andre ordningar kan avtalast etter reglane i arbeidsmiljølova.

For arbeidsoppdrag der overnatting utanfor heimen er nødvendig, skal arbeidsgivar dekke reiseutgifter i Norge og ha ei avtale som sørger for eller dekker kost og losji. Dette gjeld også dei som er tilsett på reisevilkår og må overnatte.

Arbeidsgivar skal også sørge for nødvendig verneklede og arbeidstøy. Og arbeidsgivar skal skaffe tilpassa arbeidsklede til kvinner og menn ved behov – føresette at dei tilfredsstillar HMS-krav, er praktisk mogleg å skaffe og er økonomisk forsvarleg.

5. Jordbruks- og gartnerinæringane

Arbeidstakarar som utfører jordbruks- og gartneriarbeid (inkludert hagesenter, planteskolearbeid, lager- og terminalarbeid og alle fag innanfor landbruk, naturbruk og naturforvalting som naturleg blir utført i næringa), skal minst ha ei lønn per time på:

Ferie- og innhaustingshjelp:

• Under 18 år: 114,40 kroner (tidlegare 109,40)

• Over 18 år fram til 12 vekers ansiennitet: 134,40 kroner (tidlegare 129,40)

• Over 18 år med mellom 12 veker og seks månaders ansiennitet: 139,90 kroner (tidlegare 134,90)

• Meir enn seks månader ansiennitet: Lønn som ufaglært fast tilsett

All praksis i bransjen er rekna med i lønnsansienniteten.

Fast tilsette:

• Ufaglærte: 154,30 kroner (tidlegare 149,30)

• Under 18 år: 123,90 kroner (tidlegare 118,90)

• Tillegg for fagarbeidarar: 14 kroner

Røktarar og avløsarar i fast turnus skal ha eit tillegg på 25 prosent per time mellom laurdagar klokka 00 og søndagar klokka 24; mellom 00 og 24 på jul- og nyttårsaftan; og 00 og 24 på bevegelege heilagdagar, 1. og 17. mai.

Praktikantar med skriftleg opplæringsavtale skal ha 80 prosent av nybegynnersats for fast tilsette. Refusjon av utgifter på grunn av utsending skal ikkje reknast som lønn.

Minstelønna gjeld ikkje arbeidstakarar under 16 år eller over 70. Den lønna skal avtalast mellom arbeidstakar, arbeidsgivar og tillitsvalt – eller arbeidstakar og arbeidsgivar i bedrifter utan tillitsvalt.

6. Fiskeindustribedrifter

Arbeidstakarar i fiskeindustribedrifter, skal minst ha ei lønn per time på:

Fagarbeidarar: 213,78 kroner (tidlegare 205,55)

Ein fagarbeidar har offentleg godkjent fag- eller sveinebrev eller kompetanse som formelt kan likestillast i faget ein utfører arbeid.

Produksjonsarbeidarar: 199,78 kroner (tidlegare 193,55)

Under 18 år: 80 prosent av minstelønnssatsen

Over 17 år som har arbeidd 12 veker i bedrifta: Lønn som andre

Skoleungdom held på opparbeidd lønnsansienniteten i bransjen.

Tillegg for toskiftarbeid: 20 prosent av minstelønnssatsen

Tillegg for treskiftarbeid: 25 prosent av minstelønnssatsen

Refusjon av utgifter på grunn av utsending skal ikkje reknast som lønn.

7. Elektrofaga

Arbeidstakarar som utfører installasjon, montasje og vedlikehald av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og liknande (med unntak av petroleumsverksemd til havs) – skal ha ei lønn per time på minst:

• 234,14 kroner for faglærte som utfører fagarbeid (tidlegare 225,15)

Ein faglært arbeidstakar har offentleg godkjent fagbrev, DSB-godkjenning eller lik utdanning i faget ein utfører arbeid. Utanlandske fagbrev som er godkjent av Nokut, er likestilt med norsk fagbrev.

• 205,46 kroner for andre arbeidstakarar (tidlegare 196,47)

Kompensasjon for skiftarbeid:

• Toskiftarbeid: 17 prosent av minstelønna

• Treskiftarbeid: 27,3 prosent av timelønna

Kompensasjon for forkorta arbeidstid (frå vanleg arbeidstid til andre arbeidstidsordningar/skiftarbeid) frå 37,5 timar per veke:

• Til 36,5 timar: 2,74 prosent av reell timelønn

• Til 35,5 timar: 5,63 prosent av reell timelønn

• Til 33,6 timar: 11,61 prosent av reell timelønn

Samanhengande arbeidsoppdrag på minst 14 dagar reknast som regelmessig skiftarbeid, og er samanhengande også når arbeidet ikkje foregår på laurdag og søndag.

For arbeidsoppdrag der overnatting utanfor heimen er nødvendig, skal arbeidsgivar dekke reiseutgifter og sørge for eller dekke kost og losji etter avtale.

8. Godstransport på veg

Arbeidstakarar som utfører godstransport på veg med (med unntak for transport av verksemda sine eigne varar) køyretøy med totalvekt over 3,5 tonn, skal minst ha ei lønn per time på:

196,50 kroner (tidlegare 185,50)

Ingen døgn på fleirdagsturar skal lønnast med mindre enn 7,5 timar, med unntak for oppstarts- og avslutningsdøgnet.

Diett på transportoppdrag med planlagt overnatting er det som tilsvarer skattefri diett. Ein tredels diettsats skal utbetalast per påbegynte åttande time.

Lønna skal utbetalast seinast den 20. i månaden, og tidlegare dersom det er ein heilagdag. Variable tillegg skal utbetalast månaden etter. Men tillitsvalt og bedrift som har tariffavtale med eit stort fagforbund, kan avtale andre ordningar.

9. Persontransport med turbil

Arbeidstakarar som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikkje krev tildeling av løyve gjennom konkurranse etter yrkestransportlova, skal minst ha ei lønn per time på:

194,12 kroner (tidlegare 174,12)

Arbeidsgivar skal dekke kost og losji.

Desse tariffavtalene for 2022–2024 er delvis allmenngjorde:

Fellesovereinskomsten for byggfag (FOB) mellom NHO og BNL på arbeidsgivarsida og LO og Fellesforbundet på arbeidstakarsida

Overeinskomst for reinhaldsbedrifter mellom NHO / NHO Service og Handel og LO / Arbeidsmandsforbundet

Riksavtala mellom NHO / NHO Reiseliv og LO / Fellesforbundet

Industriovereinskomsten (VO-delen) mellom NHO / Norsk Industri og LO / Fellesforbundet

Overeinskomsten for jordbruk- og gartnerinæringane mellom NHO / NHO Mat og Drikke og LO / Fellesforbundet

Overeinskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO / Sjømat Norge og LO / NNN

Landsovereinskomsten for elektrofaga mellom NHO / Nelfo og LO / EL & IT

Overeinskomst for godstransport mellom NLF og YS / Yrkestrafikkforbundet og Overeinskomst for godstransport mellom NLF og LO / Fellesforbundet

Bussbransjeavtala mellom NHO / NHO Transport og YS / Yrkestrafikkforbundet og Bussbransjeavtala mellom NHO / NHO Transport og LO / Fellesforbundet

14.12.2022
12:15
31.01.2023 12:08

Desse tariffavtalene for 2022–2024 er delvis allmenngjorde:

Fellesovereinskomsten for byggfag (FOB) mellom NHO og BNL på arbeidsgivarsida og LO og Fellesforbundet på arbeidstakarsida

Overeinskomst for reinhaldsbedrifter mellom NHO / NHO Service og Handel og LO / Arbeidsmandsforbundet

Riksavtala mellom NHO / NHO Reiseliv og LO / Fellesforbundet

Industriovereinskomsten (VO-delen) mellom NHO / Norsk Industri og LO / Fellesforbundet

Overeinskomsten for jordbruk- og gartnerinæringane mellom NHO / NHO Mat og Drikke og LO / Fellesforbundet

Overeinskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO / Sjømat Norge og LO / NNN

Landsovereinskomsten for elektrofaga mellom NHO / Nelfo og LO / EL & IT

Overeinskomst for godstransport mellom NLF og YS / Yrkestrafikkforbundet og Overeinskomst for godstransport mellom NLF og LO / Fellesforbundet

Bussbransjeavtala mellom NHO / NHO Transport og YS / Yrkestrafikkforbundet og Bussbransjeavtala mellom NHO / NHO Transport og LO / Fellesforbundet
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

Leif Martin Kirknes

Rema 1000-ansatte får minst i pensjon: – Du står alene med hele greia, sier klubbleder

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen


Flere saker