JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagbladet partiutspørring - Flourish

Fagbladets partiutspørring 2021:

«Problemet er at mange er langtidssykmeldte uten at arbeidsgiver leer en finger for å tilrettelegge for at de skal komme tilbake»

Høyre vil ha en mer moderne og fleksibel arbeidsmiljølov, men gagner det egentlig arbeidstakerne? Fagbladet tar saken.26.08.2021
09:36
01.09.2021 12:58

Høyre gjorde endringer i arbeidsmiljøloven i forrige regjeringsperiode, og vil nå «sikre en sterk og moderne arbeidsmiljølov». Hva betyr det?

– Hovedtrekkene i arbeidsmiljøloven ligger fast – en god beskyttelse av arbeidstakerne, særlig for de som er avhengige av selve loven for beskyttelse, kombinert med fleksibilitet som gjør at privat næringsliv og offentlig sektor kan fungere godt.

Høyre går ikke til valg på store, omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Det er snakk om moderate justeringer, for eksempel muligheten til å arbeide mer fleksibelt når arbeidsgiver og fagforening er enige om det.

Du bruker ordet fleksibelt. De fleste arbeidstaker-organisasjoner vil nok argumentere for at større fleksibilitet først og fremst vil gagne arbeidsgiver og gi en tøffere arbeidshverdag for arbeidstakere. Hva har du å si til dem?

– Det gjør det ikke nødvendigvis. Den viktigste fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven er den man avtaler seg fram til.

De mest kontroversielle sakene om arbeidstid i de åra vi har sittet i regjering, har handlet om nettopp det arbeidstakerne selv har kunnet avtale med arbeidsgiverne, for eksempel lokalt på arbeidsplassen. Om dette har det også vært ulike meninger i LO. I kriminalomsorgen har man for eksempel hatt et ønske om mer fleksibilitet, mens den har vært mer omdiskutert i LO generelt.

Spørsmålet som skal besvares i arbeidsmiljøloven, er maksgrensene som partene skal ha mulighet til å forhandle seg fram til. Et arbeidsliv hvor sjefen etter eget forgodtbefinnende dikterer arbeidstid for de ansatte, går vi ikke til valg på, og det har vi heller aldri gjort.

Dere vil utvikle arbeidstidsbestemmelser som gjør at flere kan stå i hele, faste stillinger. Hvordan skiller disse arbeidstidsbestemmelsene seg fra dagens bestemmelser?

– Den gode nyheten er at vi har lykkes i å få ned antall deltidsstillinger. Andelen deltidsansatte har gått ned fra 26,4 prosent i 2013 til 24,6 prosent i 2020.

Vi har blant annet styrket retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Når dette knyttes opp mot større fleksibilitet i turnusordningene, vil det gjøre at flere kan få heltidsstilling. Men dette er ikke hele løsningen, kommunene må fortsette å ha fullt trykk på heltid og tenke på det hver gang de utlyser stillinger. Vi kan lovregulere, og det har vi også gjort, men jeg er villig til å se på om vi kan gjøre mer.

Mange helsearbeidere forteller om et annet problem knytta til heltid: Arbeidsbelastningen ved en heltidsstilling er så stor at de ikke orker å stå i full stilling. Hva skal du gjøre med det?

– Det er ingen tvil om at det er tøft fysisk og psykisk å stå i disse yrkene. Dette er også kvinnedominerte yrker, og vi kjenner alle til dobbeltarbeid knytta til hjemmet. Pluss ugunstige arbeidstider – kveld, natt, helligdager. Men helsetjenesten må være bemanna sånn at man ikke sliter ut dem som jobber der.

Er det aktuelt med bemanningsnormer?

– Nei. Fordi summen av alle sånne bemanningskrav og gode ønsker fra sentralt hold gjør at kommunene ikke kan gjøre jobben sin, det gjør det vanskelig å finne gode lokale løsninger.

Høyre vil «forbedre arbeidsgivers insentiver til å redusere langtidsfravær, blant annet ved å vurdere å la bedriftene betale en andel av langtidsfraværet mot å betale færre dager av korttidsfraværet.» Hvordan skal dere forhindre at arbeidsgivere presser ansatte tilbake fra sykmelding for tidlig?

– Dette er ingen stor problemstilling. I likhet med i dag vil det være sånn at hvis du ringer og sier du er syk – eller har legeerklæring – så kan ikke sjefen din si «jo, men du skal komme på jobb». Problemet i dag er at mange er langtidssykmeldte uten at arbeidsgiver leer en finger for å tilrettelegge for at de skal komme tilbake.

Men en nedside ved denne ordningen kan være at ansatte opplever et press om å komme tilbake tidligere enn de kanskje er klare for?

– Jeg tror det er veldig lite sannsynlig. Det vil
i så fall også være en nedside som ligger der allerede, fordi arbeidsgiver betaler for deler av sykefraværet den første perioden. Arbeidsgiver skal ikke betale noe mer i sum, men skal bare betale mer av langtidsfraværet. Og vi er helt klare på at den ansatte skal ha full lønn under sykdom som i dag.

Høyre er for å slippe til private tilbydere av velferdstjenester. Hvordan skal dere sikre dere mot useriøse aktører som er mer opptatt av å tjene penger enn å bry seg om innholdet i tjenestene?

– Det skal vi gjøre gjennom lov og reguleringer. Høyre har et veldig praktisk og pragmatisk forhold til dette, og vi er ikke spesielt konsekvente. Vi er for eksempel mot at man skal kunne ta ut utbytte fra skoledrift, men synes det er greit i barnehagen. Og hvorfor det? Jo, fordi det er to helt forskjellige utgangspunkt for hvordan disse sektorene er bygd opp. Vi trengte ikke en storstilt skoleutbygging i Norge, mens
i barnehagesektoren hadde vi kronisk mangel på plasser. Da inviterte vi private inn, og da sa vi også at det var greit å ta ut utbytte. Ytre venstre vil forby alt. Jeg mener det er en veldig dårlig løsning. Da hadde mange barnehager måttet pakke sammen. Vi hadde fått mindre mangfold og sperra døra for sosiale entreprenører.

Finnes det et tak for hvor stor andel av offentlig sektor som kan privatiseres under Høyre?

– Ikke et tak på den måten at vi har en prosentsats, men det er ikke et mål at vi skal
ha flest mulig private tilbydere. I de kommunene Høyre har styrt over tid, er det ikke sånn
at det ikke finnes kommunale sykehjem og barnehager. *

Les hva de andre partiene sier:

Fagbladet partiutspørring - Flourish

PARTIUTSPØRRINGEN

Dette mener Høyre om:

Arbeidsliv og velferd

• Sikre en sterk og moderne arbeidsmiljølov, vurdere moderate justeringer og oppmykninger for å gi mer fleksibilitet.

• Beholde faste, hele stillinger som hovedregel og utvikle arbeidstidsbestemmelser som gjør at flest mulig kan jobbe i hele og faste stillinger, særlig i offentlig sektor.

• Fortsette å legge til rette for alternative turnusordninger, spesielt i helse- og omsorgstjenestene.

• Innføre en forsøksordning hvor trygdebudsjettet, med unntak av pensjon, overføres til enkelte kommuner for å gi bedre og mer helhetlig oppfølging av brukerne.

• Forbedre arbeidsgivers insentiver til å redusere langtidsfravær, blant annet gjennom å vurdere å la bedriftene betale en andel av langtidsfraværet mot å betale færre dager av kortidsfraværet.

Barn og familie

• Ha et mål om å øke pedagogtettheten i barnehagene til 50 prosent.

• Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre en mangfoldig barnehagesektor.

• Fjerne kontantstøtte og innføre en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass.

• Utrede modell der kommunene får ansvar for den forebyggende og veiledende delen av barnevernet, og spesialisthelsetjenesten får ansvar for barn som er i barne-
vernsinstitusjoner.

Helse og omsorg

• Videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten.

• Gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.

• Bedre samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelse-
tjenesten.

• Sikre et trygt og kompetent fødetilbud over hele landet, og sikre at fødende med over 90 minutters reisevei følges av jordmor, slik de har krav på.

• Gi pasientene et bedre og mer sammenhengende tilbud gjennom etablering av primærhelseteam.

• Øke antallet lærlinger innen helsefag og benytte deres kompetanse bedre i hele helse- og omsorgstjenesten.

• Reformere de hjemmebaserte tjenestene ved å slå sammen
for eksempel praktisk bistand
i hjemmet og hjemmesykepleie, og la disse tjenestene ytes av faste team som sikrer større fleksibilitet og at eldre og pårørende får færre pleiere å forholde seg til.

Offentlig sektor

• Flere toppledere i det offentlige skal ansettes på åremål.

• Arbeide for at mer av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger.

• Sørge for at lederlønninger
i staten er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.

• Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner.

• Høyre vil ha to forvaltningsnivåer i Norge og vil derfor avvikle fylkeskommunen.

Hentet fra Høyres stortingsvalgprogram 2021-2025

Endringer i arbeidsmiljøloven

Her er noen av endringene som ble gjort i 2015:

• Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i arbeidsmiljø-
loven, men det skal bli noe enklere å ansette midlertidig.

• Grensen for overtid som kan pålegges av arbeidsgiver blir økt.

• Grensene for bruk av gjennomsnittsberegning blir økt. Det vil si at arbeidstaker kan jobbe lengre dager mot fri andre dager. Det blir lettere å benytte søndagsarbeid.

• Aldersgrensa for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år.

Kilde: regjeringen.no

Fakta om heltid

• Andel heltidsansatte i kommunesektoren har økt fra 2014 til 2020, fra 49,4 til 56,2 prosent. Dette er resultat av flere faktorer, blant annet arbeidet ute i kommunene.

• KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund undertegnet i 2013 den første «Heltidserklæringen», hvor partene forplikter seg til å redusere deltidsarbeid og å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren.

• Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltidsansatte er lavest. I 2020 var det 28,4 prosent av arbeidstakerne i denne sektoren som var heltidsansatt.

Kilde: KS

«Det er ikke et mål at vi skal ha flest mulig private tilbydere.»

De mest kontroversielle sakene om arbeidstid i de åra vi har sittet i regjering, har handlet om det arbeidstakerne selv har kunnet avtale med arbeidsgiverne.

26.08.2021
09:36
01.09.2021 12:58

PARTIUTSPØRRINGEN

Dette mener Høyre om:

Arbeidsliv og velferd

• Sikre en sterk og moderne arbeidsmiljølov, vurdere moderate justeringer og oppmykninger for å gi mer fleksibilitet.

• Beholde faste, hele stillinger som hovedregel og utvikle arbeidstidsbestemmelser som gjør at flest mulig kan jobbe i hele og faste stillinger, særlig i offentlig sektor.

• Fortsette å legge til rette for alternative turnusordninger, spesielt i helse- og omsorgstjenestene.

• Innføre en forsøksordning hvor trygdebudsjettet, med unntak av pensjon, overføres til enkelte kommuner for å gi bedre og mer helhetlig oppfølging av brukerne.

• Forbedre arbeidsgivers insentiver til å redusere langtidsfravær, blant annet gjennom å vurdere å la bedriftene betale en andel av langtidsfraværet mot å betale færre dager av kortidsfraværet.

Barn og familie

• Ha et mål om å øke pedagogtettheten i barnehagene til 50 prosent.

• Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre en mangfoldig barnehagesektor.

• Fjerne kontantstøtte og innføre en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass.

• Utrede modell der kommunene får ansvar for den forebyggende og veiledende delen av barnevernet, og spesialisthelsetjenesten får ansvar for barn som er i barne-
vernsinstitusjoner.

Helse og omsorg

• Videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten.

• Gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.

• Bedre samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelse-
tjenesten.

• Sikre et trygt og kompetent fødetilbud over hele landet, og sikre at fødende med over 90 minutters reisevei følges av jordmor, slik de har krav på.

• Gi pasientene et bedre og mer sammenhengende tilbud gjennom etablering av primærhelseteam.

• Øke antallet lærlinger innen helsefag og benytte deres kompetanse bedre i hele helse- og omsorgstjenesten.

• Reformere de hjemmebaserte tjenestene ved å slå sammen
for eksempel praktisk bistand
i hjemmet og hjemmesykepleie, og la disse tjenestene ytes av faste team som sikrer større fleksibilitet og at eldre og pårørende får færre pleiere å forholde seg til.

Offentlig sektor

• Flere toppledere i det offentlige skal ansettes på åremål.

• Arbeide for at mer av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger.

• Sørge for at lederlønninger
i staten er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.

• Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner.

• Høyre vil ha to forvaltningsnivåer i Norge og vil derfor avvikle fylkeskommunen.

Hentet fra Høyres stortingsvalgprogram 2021-2025

Endringer i arbeidsmiljøloven

Her er noen av endringene som ble gjort i 2015:

• Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i arbeidsmiljø-
loven, men det skal bli noe enklere å ansette midlertidig.

• Grensen for overtid som kan pålegges av arbeidsgiver blir økt.

• Grensene for bruk av gjennomsnittsberegning blir økt. Det vil si at arbeidstaker kan jobbe lengre dager mot fri andre dager. Det blir lettere å benytte søndagsarbeid.

• Aldersgrensa for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år.

Kilde: regjeringen.no

Fakta om heltid

• Andel heltidsansatte i kommunesektoren har økt fra 2014 til 2020, fra 49,4 til 56,2 prosent. Dette er resultat av flere faktorer, blant annet arbeidet ute i kommunene.

• KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund undertegnet i 2013 den første «Heltidserklæringen», hvor partene forplikter seg til å redusere deltidsarbeid og å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren.

• Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltidsansatte er lavest. I 2020 var det 28,4 prosent av arbeidstakerne i denne sektoren som var heltidsansatt.

Kilde: KS
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning


Flere saker