JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2024

Slik påvirker statsbudsjettet arbeidslivet

Statsbudsjettet virker inn på hele samfunnet. Her er de viktigste forslagene for arbeidslivet.
Skattefradraget for fagforeningskontingenten økes fra 7700 til 8000 kroner.

Skattefradraget for fagforeningskontingenten økes fra 7700 til 8000 kroner.

Colourbox

torgny@lomedia.no

1. Fagforeningskontingent

I 2024 blir skattefradraget for fagforeningskontingent på 8000 kroner. Regjeringen har gradvis økt skattefradraget fra 5800 kroner i 2022 og 7700 kroner i 2023.

2. Arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å starte utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger som kom inn i statsbudsjettet i fjor. Den ekstra arbeidsgiveravgiften har fått mye kritikk, og blant annet LO har tatt til orde for å fjerne den. I stedet heves nå innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 kroner.

3. Inntektsskatt

Regjeringens skattepolitikk med lettelser på lave og middels inntekter har bidratt til å lette byrdene ved høy prisstigning.

Ifølge regjeringen vil 85 prosent av skattyterne få om lag uendret eller lavere inntektsskatt med regjeringens forslag for 2024.

Personfradraget økes med 8 650 kroner fra 79 600 kroner i år til 88 250 kroner i 2024. Dette er en økning på 10,9 prosent. Personfradraget er det fradraget alle personer kan trekke fra på inntekten i skattemeldingen.

Regjeringen foreslår å øke fradraget for de som bor i Finnmark og Nord-Troms, det som kalles Finnmarksfradraget, fra drøyt 20 000 kroner til 30 000 kroner.

4. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet foreslås styrket med 5 mill. kroner til økt kapasitet og kompetanse. Forslaget innebærer styrket tilsynsoppfølging. Regjeringen foreslår at a-krimsamarbeidet i Innlandet styrkes. 3,75 millioner kroner av dette går til Arbeidstilsynet.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer. Blant annet har Stortinget vedtatt for ett år siden at «Stortinget ber regjeringen betydelig heve den øvre grensen for ileggelse av overtredelsesgebyr samt sørge for at arbeidslivskriminalitet av grov karakter skal rutinemessig politianmeldes.»

I statsbudsjettet skriver regjeringen at den legger vekt på at det skal benyttes strenge reaksjonsmidler som tvangsmulkt og overtredelsesgebyr når det er behov for det, og at reaksjonene må stå i forhold til alvorlighetsgrad og vesentlighet.

Til tross for dette forventer regjeringen at inntektene fra tvangsmulkt og overtredelsesgebyr går ned fra 42,2 millioner kroner i 2022 til 36,6 millioner kroner i 2024. En reduksjon på 5,5 millioner kroner.

5. Arbeidslivskriminalitet

Det blir ikke opprettet et eget a-krim senter i Innlandet, men arbeidet mot a-krim i fylket styrkes med 15 millioner kroner. Dette beløpet skal fordeles likt mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og Arbeids- og velferdsetaten.

STYRKES: Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet styrkes med 15 millioner kroner.

STYRKES: Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet styrkes med 15 millioner kroner.

Håvard Sæbø

6. Dagpenger

Det blir ingen store endringer i dagpengereglene. Dagens regler for feriepenger videreføres.

7. Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen vil foreslå at barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad skal gis uavhengig av barnets inntekt eller om det mottar barnepensjon.

Regjeringen foreslår at barnetillegget skal gis til begge foreldre som mottar tiltakspenger, tilsvarende som for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad.

8. Arbeidsmarkedstiltak

For å styrke innsatsen for å få flere raskere over i jobb, ble bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak økt i andre halvår 2023. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med om lag 275 mill. kroner i 2024. Den ønsker å videreføre innsatsen fra annet halvår 2023.

Våren 2024 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken .

9. Ungdomsgaranti

Regjeringen viderefører derfor ungdomsgarantien, som garanterer de under 30 år arbeid, utdanning eller opplæring.

Det vil også settes i gang et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre i 2024.

Ungdomsgarantien skal sikre at unge mellom 16 og 30 år som trenger arbeidsrettet bistand for å komme i ordinært arbeid, får tidlig innsats, tett og tilpasset oppfølging så lenge det er nødvendig. Oppfølgingen skal gis sammenhengende i hele garantiperioden, bl.a. under deltakelse i arbeidsmarkedstiltak og andre arbeidsrettede aktiviteter.

Alle i målgruppen for ungdomsgarantien skal få tilbud om en fast kontaktperson fra et NAV-kontor. Arbeidsgivere som ansetter personer som omfattes av ungdomsgarantien kan ved behov få tilbud om oppfølging og veiledning.

10. Varig tilrettelagde arbeidsplasser

Regjeringa foreslår å bevilge 82,4 millioner kroner til 500 nye varig tilrettelagde arbeidsplasser (VTA) neste år. Plassene er en del av regjeringas fireårige opptrappingsplan. Målet er 2000 plasser i 2027.

VTA er en ordning rettet mot uføretrygda med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging, uavhengig av diagnose.

11. Reisefradrag

Reisefradraget for daglig reise mellom hjem og arbeidssted og for besøksreiser til hjemmet økes fra 1,65 kroner per kilometer til kroner 1,70 kroner.

12. Kost og losji

Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for dem som bor på brakker og pensjonat økes fra 250 kroner til 400 kroner. For langtransportsjåfører øker fradraget og fra 350 kroner til 400 kroner.

13. Permitteringsregler

Det blir ingen endringer i permitteringsreglene slik blant annet byggenæringen har foreslått.

14. Strømstøtte

Vinteren 2024 blir det en forsterket og bedre ordning sammenlignet med forrige vintersesong.

15. Sosialhjelp

Fra 1. juli 2023 ble de statlig veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp økt med 10 prosent.

For 2024 er økningen videreført, og satsene blir justert i tråd med anslått prisvekst.

16. Alpha Insurance

Regjeringen setter av 90 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 slik at yrkesskadde nordmenn som ble ofre for konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, skal få utbetalt sine krav.

Warning
Annonse
Annonse