JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vekter

Sikkerhetskontrollen kan bli mindre sikker med nytt lovforslag, tror flyplass-vektere

Lokale tillitsvalgte ved Trondheim lufthavn Værnes frykter at regjeringens forslag til endringer i loven om vaktsikkerhet på sikt vil føre til en utvanning av vekteryrket ved norske flyplasser. 
– Grensa blir flyttet gang på gang, og vi frykter at det til slutt er servicemedarbeidere som skal gjøre det hele, sier Frank Aamo og kollegaen Ingrid Tollefsen.

– Grensa blir flyttet gang på gang, og vi frykter at det til slutt er servicemedarbeidere som skal gjøre det hele, sier Frank Aamo og kollegaen Ingrid Tollefsen.

Glen Musk

camilla.yndestad@lomedia.no

I november i fjor sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsforslag om endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften.

I høringsforslaget forslås det blant annet at det «i norsk luftfart skilles mellom sikkerhetskontroll som innebærer personkontroll på den ene siden, og sikkerhetskontroll av frakt og post, ulike former for leveranser av materiell og forsyninger til flygninger og flyplasser på den andre siden».

Med andre ord vil det ikke bli stilt krav til vekterutdanning for dem som for eksempel skal jobbe med å levere forsyninger til flygningene.

Dette mener Ingrid Tollefsen og Frank Aamo – som begge er lokale tillitsvalgte ved Trondheim lufthavn, Værnes – at på sikt vil være uheldig for flyplass-vekterne.

Dersom lovforslaget går gjennom, frykter de at Avinor vil kutte i kompetansekravene i anbudene.

– Grensa blir flyttet gang på gang

Vekterne mener å ha sett en utvikling de siste 10-12 årene, der Avinor hele tiden strekker grensa.

Ifølge de to ble det ved forrige anbudsforslag stilt krav om tre typer medarbeidere: servicemedarbeidere, overvåkere og sikkerhetskontrollører.

– Vi er redde for at de som sitter og screener innsjekket bagasje og de som kjører maskiner i sikkerhetskontrollen ikke lenger trenger å være vektere. Grensa blir flyttet gang på gang, og vi frykter at det til slutt er servicemedarbeidere som skal gjøre det hele, sier de to.

Nye krav: Sykmeldte og de som er i barselpermisjon kan miste jobben

Frykter for sikkerhetsnivået

I dag har alle ansatte som utfører en form for sikkerhetskontroll ved norske flyplasser vekterutdanning. Sikkerhetskontrollen på flyplassene, omfattes av vaktvirksomhetsloven §2.

Det er denne §2 som nå foreslås endres, ved at det tilføyes et nytt punktum i tredje ledd: Loven gjelder heller ikke for sikkerhetskontroll i sivil norsk luftfart som ikke innebærer personkontroll.

Både Ingrid Tollefsen og Frank Aamo mener at Avinor har brutt Lov om vaktsikkerhet.

Vekter Ingrid Tollefsen.

Vekter Ingrid Tollefsen.

Sissel M. Rasmussen

I følge de to har ansatte i Avinor selv sittet med kameraovervåkning og kjørt patrulje inne på lufthavnen – som det ifølge nevnte lov bare er vektere som får gjøre.

– Denne lovendringa gjør jo at det de likevel gjør i dag vil bli lovlig. Da vil problemet komme i neste anbudsrunde. Vil de gå løs på vekterne som sitter og sjekker screenet bagasje? De er jo ikke i direkte kontakt med personer, forteller Aamo.

Han trekker fram et eksempel fra sikkerhetskontrollen:

– Det er lov å ha med seg en sprøyte i håndbagasjen. En bøyd metallskje er også lov å ha med, det samme med en klump organisk materiale. Det er når alle tre kommer i samme håndbagasje, at en vekter får mistanke om at det kan være snakk om en heroinmisbruker, sier han.

Nå frykter han og Tollefsen for sikkerhetsnivået og kompetansen til dem som jobber ved flyplassene.

– Den opplæringa som vekteren har i å se trusler, er ikke den samme hos en ikke-vekter, sier Tollefsen.

Lønna di: Sjekk lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i ditt yrke

Kjenner seg ikke igjen

Arbeidsmanden har vært i kontakt med Avinor, som kan bekrefte at det ved forrige anbudsforslag ble etterspurt forskjellig type kompetanse til forskjellige typer oppdrag.

De skriver i en e-post at grunnen til dette er fordi «det er viktig at riktig kompetanse benyttes til de respektive oppgavene. Eksempelvis kan veiledning av passasjerer i kø utføres av en servicemedarbeider slik at sikkerhetskontrolløren kan bruke sin utdanning og kompetanse målrettet til å utføre sikkerhetskontrolloppgaver.»

Avinor understreker at de til enhver tid forholder seg til gjeldende lover og regelverk.

På spørsmål om de kjenner seg igjen i påstanden om at «da vil problemet komme i neste anbudsrunde» svarer de at «Avinor forholder seg til de lovbestemte kompetansekravene som til enhver tid er gjeldende for alle anskaffelser av tjenester som skal utføres på Avinor sin vegne.»

Avinor kjenner seg ikke igjen i påstanden om at de har brutt Lov om vaktsikkerhet. Les hele svaret nederst i saken

Uthuling av loven

Da høringsfristen gikk ut 15. februar, var det kommet inn 11 høringssvar, deriblant fra Norsk Arbeidsmandsforbund, signert forbundssekretær Terje Mikkelsen.

Arbeidsmandsforbundet mener at den foreslåtte endringen vil være en reversering og uthuling av Lov om vaktvirksomhet, som sist ble revidert i 2009.

Hensikten med gjennomgangen av loven og forskriften skulle være å sikre god kvalitet i og kontroll med vaktvirksomhetsbransjen, samt sikre rettsikkerheten til de som kommer i kontakt med bransjen.

I høringssvaret skriver Mikkelsen også at «forslaget medfører en fragmentering av sikkerheten (security) på lufthavnene og en lavere kvalitet på sikkerhetsarbeidet da en vil stille lavere krav til kompetanse til dem som utfører kontrollene.»

Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidsmandsforbundet mener at den foreslåtte endringen vil være en reversering og uthuling av Lov om vaktvirksomhet.

Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidsmandsforbundet mener at den foreslåtte endringen vil være en reversering og uthuling av Lov om vaktvirksomhet.

Ane Børrud

Han forklarer videre at dersom man fjerner kravet til at det er vektere som utfører kontrollene, vil dette også føre til mindre behov for vektertjenester.

– Dette er bransje som allerede har vansker med å tilby hele stillinger. Spesielt ved lufthavnene på bakgrunn av måten anbudene innrettes. Dette vil virke direkte imot regjeringens satsing på hele og faste stillinger, sier han.

PST støtter forslaget

Mikkelsen får støtte fra NHO Service og Handel, LO Norge og Avarn Security Aviation AS.

Sistnevnte mener at den foreslåtte lovendringen vil «svekke rettssikkerheten til personer som kommer i kontakt med personell som utfører innpasseringskontroll, overvåking og patruljering på flyplassområdet, sikkerhetskontroll av leveranser til flyvninger (som gods, varer, catering mm) samt kontroll av kjøretøy».

På den andre siden, støtter NHO Luftfart, Politidirektoratet med underliggende politidistrikt og PST forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet.

NHO Luftfart har argumentert med at de som tilbyr cateringstjenester, spesielt på mindre flyplasser, mister muligheten til å konkurrere om å tilby tjenestene sine dersom det stilles krav til vekterutdannelse. De mener at dette er svært uheldig både ut fra økonomiske og praktiske hensyn.

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) trekker fram at det fortsatt vil «være krav om tilfredsstillende vandel og bakgrunnssjekk av sistnevnte personer selv om det ikke lengre er et krav om vekterutdanning for disse.» Med det mener sikkerhetstjenesten at den foreslåtte lovendringen ikke vil ha noen innvirkning på sikkerhetsnivået på norske lufthavner.

Svarene er til behandling

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til Arbeidsmanden at svarene nå er til behandling i departementet.

– Det er ikke tatt endelig stilling til oppfølgningen ennå, men det jobbes for at det vil bli fremmet en lovproposisjon i løpet av 2023. Deretter vil nødvendige endringer i vaktvirksomhetsforskriften fastsettes av departementet, sier Merete Romestrand, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Hele svaret fra Avinor

Avinor svarer følgende på påstanden om at de har brutt Lov om vaktsikkerhet:

Avinor kjenner seg ikke igjen i påstanden om at vi bryter loven. Det stemmer at vi har driftssentraler som bemannes med eget personell. Dette personellet utfører en rekke oppgaver som ikke er relevant opp mot Lov om vaktvirksomhet. De jobber i svært stor grad opp mot å sikre trygg ferdsel og god trafikkavvikling på våre enheter, og fungerer som koordineringspunkt ved branntilløp eller lignende, samt sikre god internkommunikasjon ved våre enheter. De er i tillegg ansvarlig for å overvåke luftrommet i henhold til ulovlig droneflygning og koordinere eventuelle tiltak ut mot eksterne parter. En mindre del av deres oppgaver er å sikre rett respons på sikkerhetshendelser. Det benyttes da vekterpersonell til å sørge for utrykning og iverksette eventuelle tiltak opp mot den konkrete situasjonen.

Avinor benytter og eget personell til patruljering. Vi holder oversikt over våre områder og gjennomfører flere kontrolloppgaver som følge av reglene som gjelder for lufthavnoperatører. Dette innebærer friksjonsmålinger, undersøkelser om teknisk status på rullebane og instrumentering, og søk etter gjenstander eller oppførsel som utgjør en sikkerhetsrisiko for flytrafikken. Ivaretakelsen av sikkerhetsrelaterte oppgaver er her, som på våre driftssentraler, ikke det vi benytter majoriteten av vår tid på. De ansatte har påkrevd opplæring for å kunne utføre oppgaven på rett måte slik det er beskrevet i regelverket for lufthavnoperatører.

Avinor følges opp av Luftfartstilsynet på vår utøvelse av de oppgavene vi er satt til. Avinor benytter innleide vaktselskap til å utføre spesialiserte oppgaver som innbefatter sikkerhetskontroll av personer, bagasje og varer. Vaktselskapene er og de som håndterer ordensproblem og eventuelle konfliktsituasjoner på våre lufthavner.

Avinor peker på at de oppgavene vi selv gjør er svært avgrenset og utføres sporadisk når en ser på det totale arbeidsomfanget vi håndterer. Vi benytter vektere og innleid vaktselskap i alle situasjoner hvor det er påregnelig at det oppstår kontakt mellom vektere og andre, eller hvor det eksplisitt er krevd. Da omfanget av den tjenesten vi selv utfører er lite og sporadisk mener vi at lovens §2 3.ledd kommer til anvendelse og således at vår tjeneste ikke er omfattet av loven.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse