JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatten går om Forbundsalliansen

Den første høringsrunden om Forbundsalliansen er over. Transportarbeiderforbundets 20 fagforeninger har debattert både med seg sjøl og med de andre forbundene i alliansen.
Transportarbeideren har tatt en telefonrunde til Transportarbeiderforbundets fagforeningene for å høre hva de så langt mener om prosjekt Forbundsalliansen.17.12.2012
13:55
16.12.2013 21:18

Oslo Transport

Oslo Transportarbeiderforening (OTF) har behandlet forbundsalliansen på årsmøte, tre medlemsmøter, en rekke styremøter, og på en styre- og klubblederkonferanse. Foreningen har også vært med på en samarbeidskonferanse der alle fire forbundene deltok.

Foreningen mener at LO ikke trenger et nytt stort industriforbund, og er bekymret for medlemsdemokratiet og tariffstrukturen. Størrelsen på forbundet vil heller ikke automatisk gi større innflytelse på LOs politikk, heter det i vedtak fra foreningen.

OTF er svært kritisk til utredningen som er lagt fram, og skriver at det legges opp til å utsette vanskelige politiske forskjeller mellom forbundene til etter en eventuell sammenslåing. Eksempler på dette er medlemsdemokrati, vikarbruk og EU/EØS. Foreningen mener utredningen er uklar og gir stor usikkerhet rundt framtida. Denne saken er så viktig for medlemmene at OTF krever at det må være 2/3 flertall på landsmøtet for at NTF skal bli med.

Foreningsleder Pål Aronsen i Oslo Transportarbeiderforening er skeptisk.

– Skepsisen til Forbundsalliansen økte i Oslo transport etter at Industri Energi kom med i prosjektet. På landsmøtet i 2009 sa vi ja til et samferdselsforbund, noe Forbundsalliansen ikke kan bli. For oss er blant annet tariffstrukturen veldig viktig. Slik det kommer fram i høringsdokumentet er den i beste fall uklar, sier Pål Aronsen.

Rogaland

I Rogaland har foreningen gjennomført hele sju fellesmøter med de andre forbundene, fire av dem etter at IE ble med. Forbundsalliansen har også vært diskutert i styremøter og i noen av klubbene.

Inge Vidar Lone, som er leder i Rogaland Transportarbeiderforening, sier han er fornøyd med prosessen, både lokalt og sentralt. Han skulle ønske at flere medlemmer involverte seg.

– Flertallet i vår forening er positive til Forbundsalliansen, men vi har stilt noen absolutte krav. Bransjekonferansene våre og bransjerådene må opprettholdes slik det er i NTF. Vi vil også at delegatfordelingen på første ordinære landsmøte skal være slik som på stiftelseslandsmøtet.

Lone holder fram følgende som peker i positiv retning til Forbundsalliansen: Større grupper i tariffområdene, flere fagforeningskontorer, og han forventer at kontingenten blir lavere.

– Vi vil unngå krigingen om tariffavtaler slik som på havnene og i Bring, sier Inge Vidar Lone.

Han sier det er noe skepsis i foreningen, blant annet at man er redd for å bli slukt. Og mange er mindre bekvemme med Industri Energi enn de to andre forbundene.

– Min skepsis vil gå på hvordan vedtekter og handlingsprogram utformes. Vi må fire på noe, en utfordring er de forskjellige organisasjonsmodellene i de fire forbundene. Et eksempel er NTFs sjølstendige fagforeninger satt opp mot Arbeidsmandsforbundets distriktorganisering, sier Inge Vidar Lone i Rogaland.

Vestnorsk

I Vestnorsk Transportarbeiderforening er det arrangert et representantskapsmøte om Forbundsalliansen, og en felles styrekonferanse med de andre fire forbundene. Foreningstillitsvalgte har deltatt på en del klubbmøter, og høringsdokumentet er sendt ut til alle tillitsvalgte og klubbene.

Foreningsleder Roger Moum forteller at prosessen har vært god i foreningen.

– Vi har en god kontakt med de andre forbundene, og en felles forståelse for prosessen. Vi skal jo gjennom mye på ganske kort tid, men de nødvendige debattene får vi gjennomført, sier Moum.

– Det er ikke tatt endelig stilling til sammenslåingen, men styret i foreningen er positiv.

Det er en god del å diskutere framover, og jeg er spent på sluttdokumentet. Vi er opptatt av at Transportarbeiderforbundets modell for bransjerådene videreføres. Det må komme tydelig fram at den skal beholdes

På spørsmål om hvilke argumenter som er viktig for og mot sammenslåing svarer foreningslederen slik:

– Ved en sammenslåing av de fire forbundene vil det bli et sterkere sentralt apparat. Kompetansen på for eksempel politisk arbeid vil bli bedre, og forhåpentligvis vil tillitsvalgtskoleringen og kursvirksomheten styrkes. Og det vil bli et større apparat til vervearbeidet.

– På den andre siden er det sagt at transportarbeiderne vil bli små i et så stort forbund, at tilhørigheten blir borte. Industri Energi blir for store. Det er også de som er skeptiske fordi de tror kontingenten vil bli høyere, sier Roger Moum.

Møre og Romsdal

Leder Jack Narve Sæther i Møre og Romsdal Transportarbeiderforening kan fortelle at det er gjennomført ett medlemsmøte om Forbundsalliansen, i tillegg til fire fellesmøter mellom forbundene. Saken er også drøftet på styremøter.

Prosessen er han ikke helt fornøyd med.

– Prosessen har for så vidt vært grei, men jeg er ikke fornøyd med høringsdokumentet. Det burde vært lagt opp til en debatt om den lokale strukturen, det er det ikke. Viktige problemstillinger som for eksempel representasjon på framtidige landsmøter er unngått. Slik det ligger an kan transport falle helt ut. Og det mangler visjoner for det nye forbundet, sier Sæther.

Det har ikke vært det store engasjementet om denne saken i foreningen, men han forteller at skepsisen er stor blant mange. Flertallet i styret er mot sammenslåing, sier Sæther. Han er sjøl mot sammenslåing av de fire forbundene.

– Så langt er det ingen som har overbevist meg om at en sammenslåing vil være mer positiv enn negativ for oss transportarbeidere. Jeg mener forbundet vårt godt kan greie seg sjøl, eller kanskje helst sammen med andre innenfor samferdselssektoren slik vi gjorde vedtak om på landsmøtet i 2009.

– Det vi kan risikere med dette prosjektet er å bli en liten del av et industriforbund. Det er ikke transportarbeidere tjent med. Hvis kjøttvekta hadde blitt brukt i vår retning kunne det kanskje vært positivt, men slik tror jeg ikke det vil bli, konkluderer Jack Narve Sæther i Møre og Romsdal.

Midt-Norge

Johnny Sletvold i Midtnorsk Transportarbeiderforening forteller at styret har vært engasjert i behandlingen av høringsdokumentet. Svaret fra foreningen blir sendt ut til alle klubbene. Midtnorsk valgte å sette ned en gruppe som jobbet fram et forslag før styret endelig behandlet dette.

Av positive elementer ved en forbundssammenslåing er større lokalt samarbeid, mener Sletvold. I tillegg at det faglige miljøet vil bli større, og mulighetene til bedring av kursvirksomheten, tillitsvalgtskolering og verving.

Sletvold forteller at styret i foreningen er skeptisk til Forbundsalliansen, og at høringsdokumentet dreier seg mye om Industri Energi.

– Hos oss har det vært sterke reaksjoner på usynliggjøringen av NTF og alt det positive forbundet har stått for, vi er veldig skeptisk. Vi vil ha et sterkt og stort samferdselsforbund, ikke et nytt industriforbund. Jeg er motstander av Forbundsalliansen slik det framstår i høringsdokumentet, sier Sletvold.

Hedmark

I Hedmark Transportarbeiderforening har først og fremst styret vært involvert i prosessen med Forbundsalliansen, men det har også vært gjennomført flere møter i klubbene og tre felles medlemsmøter for de fire forbundene. Det har også vært felles styremøte med de tre andre forbundene.

Foreningsleder Magne Mathiassen i Hedmark Transportarbeiderforening forteller at det ikke har vært all verden av oppmøte på medlemsmøtene i Hamar, Alvdal og Kongsvinger.

Tre av gruppene i foreningen har sendt inn høringssvar: Grossistgruppa, bussgruppa og pensjonistgruppa. Størst engasjement har det vært i grossistgruppa.

– Prosessen har vært grei nok. Det viktige er jo hvordan sluttdokumentet blir, og avgjørende for oss er hva slags representasjon vi vil få, sier Mathiassen.

Han forteller at foreningsstyret er delt omtrent på midten.

– Å bli en del av et industriforbund er det mange som er skeptiske til. Man er redd for at transporten vil drukne. På den andre siden vil vi bli et større og mer slagkraftig forbund. En utfordring for oss er skolering av tillitsvalgte, det tror jeg vil kunne bli bedre med flere ressurser i et større forbund.

Magne Mathiassen tror på Forbundsalliansen.

– Ønskesituasjonen for oss hadde vært et sterkt samferdselsforbund der alt som har med transport å gjøre var med. Men slik situasjonen er nå tror jeg Forbundsalliansen er det beste vi kan få til, sier transportarbeiderlederen på Hedmark.

Østfold

Leder Monica Johansen i Østfold Transportarbeiderforening forteller om en grundig prosess av høringsdokumentet til Forbundsalliansen. Saken har vært behandlet på flere styremøter, og en styre- og klubblederkonferanse. Klubblederne i foreningen har hatt ansvar for å gjennomføre møter på arbeidsplassene, noe som også er gjort på mange.

Om prosessen sier Johansen:

– Prosessen kunne vært bedre. Høringsdokumentet er preget av en del sjølmotsigelser som burde vært unngått. Mange hos oss har gjort en omfattende jobb, og vi har gjennomført grundige diskusjoner på stort sett hele høringsdokumentet, sier foreningslederen i Østfold.

Monica Johansen holder fram større menneskelige ressurser som positivt med Forbundsalliansen. Også det å samkjøre kursvirksomheten er positivt, sier hun. På den negative siden påpeker hun at høringsdokumentet ivaretar NTFs identitet for dårlig. Så langt i prosessen er mange kritiske til at bransjerådsmodellen ikke er sikret godt nok, det samme med repskapsmodellen i Transportarbeiderforbundet.

– Det er mange kritiske røster hos oss slik det står i dag. Vi er spent på hvordan neste dokument blir seende ut. For meg er det flere essensielle momenter som skal på plass før vi kan gå inn i en allianse, sier foreningsleder Monica Johansen.

Polarsirkelen

Polarsirkelen Transportarbeiderforening har gjennomført tre styremøter om Forbundsalliansen, og fire fellessamlinger med foreningene i de andre tre fagforbundene i Nordland.

Foreningsleder Bjørn-Tore Bråten forteller at det først og fremst er styret i foreningen som har jobbet med høringen.

– Prosessen har vært bra. Vi har hatt en åpen debatt og et godt samarbeidsklima med de andre forbundene lokalt her i Nordland. Vi har ikke landet på noe standpunkt ennå. I en prøveavstemming vi hadde i foreningsstyret var det delt på midten. Det sier at vi har noe usikkerhet i foreningen, sier Bråten.

– Hva har vært framme av positive og negative sider i debatten?

– Det å bli større og sterkere, er positivt. Og vi kan få et sterkere lokalapparat der tillitsvalgte kan frikjøpes i større grad enn før. Frykten for å drukne i noe stort, har vært framme.

– Det er mange stolte medlemmer i Transportarbeiderforbundet. Det har vært kort vei fra bunn til topp, så frykten for å drukne er stor, sier fagforeningsleder Bjørn-Tore Bråten i Polarsirkelen Transportarbeiderforening.

Hålogaland

Hålogaland Transportarbeiderforening har hatt tre fellessamlinger med de andre forbundenes fagforeninger i Nordland, i tillegg til at Forbundsalliansen har vært behandlet på 2-3 styremøter. Materiell er sendt ut til klubbene.

– Prosessen har vært bra hos oss, men jeg er litt skuffet over det lave engasjementet blant medlemmene. Vi har ikke gjort vedtak om hva vi går for. Før vi gjør det vil vi ha det endelige forslagsdokumentet på bordet, sier foreningsleder Roger Haagensen i Hålogaland.

Han forteller at debatten i hans forening har vist at folk er positive til et forbund som blir sterkere innad i LO, men også at et større forbund får større innflytelse på politiske spørsmål og tariffpolitikken. Kanskje blir forbundet for stort, mener andre som ønsker seg et samferdselsforbund.

– I Nordland har vi en god dialog, men vi har altså ikke tatt noe standpunkt til Forbundsalliansen. Jeg vil ikke ta standpunkt før alle kortene er på bordet, verken den ene eller andre veien, sier Roger Haagensen i Hålogaland.

Agder

Agder Transportarbeiderforening har gjennomført fem møter sammen med fagforeningene i de fire forbundene i Rogaland. 25-30 av foreningens tillitsvalgte har vært med i prosessen, Forbundsalliansen er også diskutert på en styre- og klubblederkonferanse.

Foreningsleder Jan Erik Aksnes mener prosessen har vært brukbar, men at diskusjonen forut for at Industri Energi ble med var mangelfull.

– I foreningen vår er vi positive til at vi kan få til en del fellesprosjekter gjennom Forbundsalliansen, for eksempel i kursvirksomheten. Men det kan vi nok få til også uten en sammenslåing.

– Mange er negative til at det å være så store er så framtredende i diskusjonen, kjøttvekta blir framstilt som så viktig. Vi er redd for å miste kraften i bransjene våre, sier Aksnes.

Han tror flertallet blant de tillitsvalgte i foreningene i dag heller mot å si nei til Forbundsalliansen.

– Sjøl var jeg positiv i starten. I dag er jeg mer negativ, sier sørlandets transportarbeiderleder.

Sogn og Fjordane

Styret i Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening er splitta i synet på Forbundsalliansen. Foreningsleder Inge-Johan Kirketeig forteller at saken er behandlet på styremøte, fellesmøte med de andre forbundenes foreninger, og forbundslederen har vært på besøk.

– Slik det ser ut i dag er jeg veldig for at transport skal bli med i Forbundsalliansen. Vi sliter og er få medlemmer. Vi trenger noen å ringe til sentralt, vi trenger et større forbund, sier Kirketeig.

Men han legger ikke skjul på at styret i foreningen ikke er enig i alle hans vurderinger, og viser til høringssvaret fra foreningsstyret der det blant annet heter: NTF har hele tiden vært sterke til å forhandle fram lønninger, og stiller spørsmål om det vil fortsette. De vil også ha sikkerhet for at det er transport som skal forhandle fram lønn innen persontransport og gods. Foreningsstyret skriver: «Det er veldig viktig at her er det NTF som gjør denne jobben. De kjenner gamet og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1896. NTF har jobbet hardt for at vi er kommet dit vi er i dag, og det må dere ikke gi slipp på.»

Vestfold & Telemark

I Transportarbeiderforeningen i Vestfold-Telemark har 35-40 tillitsvalgte og medlemmer vært med på diskusjonene om Forbundsalliansen. På ett medlemsmøte, en styre- og klubblederkonferanse og flere styremøter har forbundssammenslåingen vært diskutert.

Foreningsleder Ole Einar Adamsrød mener prosessen har vært grei, særlig før IE ble med. Han kunne ønske at flere medlemmer hadde deltatt i diskusjonen.

– Oppstarten med de tre opprinnelige forbundene var positiv. Vi så et samferdselsforbund under utvikling med tre forbund som var rimelig like. Dette endret seg da Industri Energi kom med. Det ble en skeivbalanse, sier Adamsrød.

Han sier høringsrunden har munnet ut i noen viktige krav fra foreningen: Forbundssekretærene må velges, og ikke ansettes. Bransjerådene slik transport har i dag må styrkes, og ikke svekkes i et nytt forbund. Og ikke minst må foreningene beholdes slik at de lokale tillitsvalgte velges av medlemmene.

– Sånn det ser ut i dag heller nok flertallet hos oss mot sammenslåing til Forbundsalliansen. Vi må bli tryggere på at organisasjonen vil bli gjennomført demokratisk, sier Ole Einar Adamsrød.

Sjøl har han ikke noe fasttømret standpunkt, men vil se an utviklingen i den videre prosessen.

Oppland

Seks fellesmøter med de andre forbundene i Hedmark og Oppland, tre styremøter og medlemsmøte i Valdresregionen er gjennomført, rapporterer foreningsleder Oddbjørn Vestli i Oppland Transportarbeiderforening.

Han forteller om liten interesse blant medlemmene, men at prosessen har vært god i Oppland. Han anslår at flertallet bikker over på ja til Forbundsalliansen med 60 prosent, mens motstanderne er 40 prosent. Men også at det er mye usikkerhet. De mest positive finnes hos bussjåførene, miljøfolka og godssjåførene. Mest negative er grossistarbeiderne.

– Sjøl er jeg 110 prosent for Forbundsalliansen. Det viktigste for meg er å bli med i et større forbund med større slagkraft. Når arbeidsgiverne blir større, og skalter og valter med folk, må vi bli sterkest mulig, sier Vestli.

– Men det er for tidlig å konkludere. Det må avgjøres når eventuelle innspill blir innlemmet i dokumentene.

De mest skeptiske til Forbundsalliansen er mot å bli et industriforbund der samferdselssektoren blir liten. Faren for dårlig representasjon for transport er det også redsel for, samtidig som mange er opptatt av å beholde bransjerådene slik de i dag er i NTF. Alt i følge foreningsleder Oddbjørn Vestli.

Oslo buss

I Oslo og Omegn Bussarbeiderforening (OOBF) er Forbundsalliansen behandlet grundig. Flere styremøter har behandlet saken, i tillegg til både medlemsmøte i foreningen og de fleste klubbene. Foreningsleder Petter Jørgensen sier mer enn 50 av de tillitsvalgte og medlemmer har vært med i prosessen.

– De fleste i foreningen hos oss er avventende. Vi er mer opptatt av saker som ikke blir behandlet i Høringsdokumentet, enn det som står der. I dag ville jeg sjøl stemt nei til Forbundsalliansen, sier Petter Jørgensen.

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening skriver blant annet i sitt innspill at de i «utgangspunktet ønsket seg en sterk sammenslåing av forbund tuftet på samferdsel.» Foreningen mener det er essensielt at forbundssekretærene i det nye forbundet velges og ikke ansettes. Det er også avgjørende at bransjerådene velges av sin egen bransje, er forhandlingsutvalg i tariffoppgjør og tar avgjørelsene som er nødvendige på vegne av den bransjen de representerer.

OOBF avviser et landsstyre valgt på landsmøte, og er tydelige på at de vil videreføre modellen med representantskap valgt av lokalavdelingene, slik som i Transportarbeiderforbundet. «Demokratiet kan kun ivaretas ved at valgene skjer så nærme medlemmene som mulig,» heter det fra OOBF.

Havn

Norsk Havnearbeiderforening har drøftet Forbundsalliansen i mange sammenhenger. Samtlige klubber rundt kysten har fått tilsendt dokumentene, og de fleste klubbene har hatt saken oppe på medlemsmøter, forteller foreningsleder Terje Samuelsen.

– En gjennomgående mening hos oss er at Industri Energi ikke passer inn i et framtidig fagforbund som vi er med i. Vi er bekymra for at det vi jobber med ikke kommer fram i høringsdokumentet. Konklusjonen blant havnearbeiderne er derfor at vi ikke ønsker oss Forbundsalliansen slik den framstår i dag, sier Samuelsen.

Foreningsleder Reidar Nygård i LKAB Arbeiderforening i Narvik, sier de ikke har fått diskutert Forbundsalliansen skikkelig.

– Vi har ikke tatt standpunkt til Forbundsalliansen, men vil i neste runde sette oss godt inn i dokumentene og ta standpunkt, sier Nygård.

Transportarbeideren har ikke lyktes å få kontakt med lederen i Sarpsborg Kai- og Lagerarbeiderforening.

Troms

I Troms Transportarbeiderforening er det gjennomført ett medlemsmøte og to styremøter om Forbundsalliansen. Det har også vært et fellesmøte. Foreningsleder Ole Roger Storås sier engasjementet i saken ikke har vært den største, men at konklusjonen er klart ja til Forbundsalliansen i Troms.

– Jeg er veldig for, det samme er resten av foreningen. Vi er opptatt av kjøttvekta. Transport er et lite forbund, og skal vi ha noe å si i framtida må vi bli større. Lokalt tror jeg det kan bli et bedre faglig miljø som vil fungere positivt. Jeg ser for meg at medlemspleien vil bli mye bedre. I dag har vi ingen mulighet til god nok oppfølging, sier Storås i Troms. Han tror kanskje avstanden mellom ledelsen og medlemmene vil bli lenger.

Finnmark

Finnmark Transportarbeiderforening var ikke klar med høringssvaret når Transportarbeideren hadde kontakt. Men foreningsleder Tor-Arne Labahå sier de fleste i fylket er positive til Forbundsalliansen slik det så langt er kommet fram. Tillitsvalgte har vært på fellessamlinger med de andre forbundnes foreninger.

– Finnmark er et stort fylke, det er vanskelig å få med seg folk i dette arbeidet. Men vi har jo enkelte spørsmål til sammenslåingen, men om det er nok til at vi blir mot Forbundsalliansen, kan jeg ikke si i dag, sier Tor-Arne Labahå.

Lastebileierne

Lastebileiernes Forening behandlet Forbundsalliansen i helga 7.-9. desember, og kunne derfor ikke kommentere saken før Transportarbeideren gikk i trykken.

Prosjekt Forbundsalliansen legger grunnlaget for en sammenslåing av Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Industri Energi.

En sammenslutning av forbundene vil dekke et 80-talls tariffavtaler og omfatte 132.000 medlemmer.

Prosjektet startet våren 2011. En høringsrunde ble avsluttet 14. desember 2012.

Svarene fra høringsrunden vil de danne grunnlag for hvert av de fire forbundenes holdninger videre.

Forbundene vil ta endelig standpunkt til en sammenslutning på ekstraordinære landsmøter i juni 2013.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.12.2012
13:55
16.12.2013 21:18Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte


Flere saker