JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Privat omsorg

Krev gransking av barnehagar som er selt til utlandet for milliardar

Hundrevis av barnehagar har blitt selt til utlandet for 11 milliardar kroner. Leiar Mette Nord i Fagforbundet krev gransking av kvar einaste av dei.
HUSLEIGE I VERET: Husleiga til denne Læringsverkstedet-barnehagen skaut i veret og blei firedobla etter at den blei solgt til det svenske selskapet SBB i 2020.

HUSLEIGE I VERET: Husleiga til denne Læringsverkstedet-barnehagen skaut i veret og blei firedobla etter at den blei solgt til det svenske selskapet SBB i 2020.

Werner Juvik

oystein.windstad@fagbladet.no

Det blei nyleg kjent at staten varslar at dei vil krevje tilbake nesten 40 millionar kroner frå eigarane av Læringsverkstedet etter kontroll av tre barnehagar.

Til saman blei over 130 Læringsverkstedet-barnehagar selt til utlandet i 2022.

Mette Nord, som er leiar av det største forbundet i LO, meiner at Utdanningsdirektoratet må sjå på alle sal av norske barnehagar til utlandet:

– Det er ikkje berre Læringsverkstedet som har selt unna eigedommar og bygd seg opp formuar på tenester som fellesskapet har betalt. Det er stor grunn til å tru at mange kommersielle kjeder har brukt mindre pengar på kompetanse, bemanning og opningstider som følge av det, seier Mette Nord.

Læringsverkstaden avviser at dei har prisa bygga feil og seier dei har følgt lovene. Les meir om det her.

Nord: – Høg husleige = barnehagemilliardærar

– Glem utbytte og overskot. Dei store pengane og profitt på barnehage har skjedd ved hjelp av grep gjort med barnehagebygg, seier Mette Nord.

Milliard-profitten har kome ved å leie ut bygg til seg sjølve. Og seinare sal av bygga til utanlandske oppkjøpsfond.

Ho forventar no at Utdanningsdirektoratet og tilsynet kontrollerer og granskar fleire barnehage-sal:

KAN FORANDRE ALT: Om det førebelse kravet frå tilsynet blir ståande, kan det forandre svært mykje kor mykje det er mogleg å tene på kommersielle barnehagar. Det seier Mette Nord, leiar for Fagforbundet.

KAN FORANDRE ALT: Om det førebelse kravet frå tilsynet blir ståande, kan det forandre svært mykje kor mykje det er mogleg å tene på kommersielle barnehagar. Det seier Mette Nord, leiar for Fagforbundet.

Werner Juvik

– Det vi har sett er at eigarar av barnehage-kjeder har laga eigedomsselskap der barnehagane må betale skyhøge husleige. Og at det har blitt teke ut pengar gjennom fleire kanalar og system, seier fagforeiningsleiar Nord.

Privateid: Denne barnehagen fikk firedoblet husleia etter at svensker kjøpte bygget

– Barnehage har blitt kommersielt sirkus

Nord seier at den nye barnehagelova vil gje fellesskapet meir kontroll over det ho kallar «heime-åleine-festen»:

– Det har blitt eit kommersielt sirkus av det heile. For meg ser det ut som det har vore årevis med ein heime-åleine-fest blant dei kommersielle kjedene. Det er på høg tid at det blir innstrammingar og kontrollar som får konsekvensar for eigarane, seier Nord.

Ho kallar det at tilsynet varslar krav om tilbakebetaling, eit vegskilje innan barnehage. Fram til no har kjøp og sal av barnehagebygg med høge leigeprisar vore vanleg. Blir det førebelse kravet ståande, kan det få milliard-konsekvensar for Læringsverkstedet og andre kjeder som har blitt selt til utlandet.

Private barnehager: Barnehagemilliardærer flytter til Sveits: Nå varsler ministeren flere innstramminger

Ap varslar strengare linje

Elise Waagen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet og andre nestleiar i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. Ho er og kritisk.

– Barnehagar skal ikkje vere spekulasjonsobjekt. Dei er til for barna, og milliardane staten brukar på barnehage må gå til barna, seier Waagen.

STRENG: Elise Waagen varslar at ho og Ap kjem til å gå strengt til verks for å sikre at kommersielle barnehagar brukar pengar på barna.

STRENG: Elise Waagen varslar at ho og Ap kjem til å gå strengt til verks for å sikre at kommersielle barnehagar brukar pengar på barna.

Arbeidarpartiet

Lei av høg leie

Waagen og Ap seier at dei vil ha slutt på høge husleiger blant kommersielle barnehagekjeder:

– Generelt veit vi at kommersielle barnehagekonsern har teke ut gevinstar på eigedomssal, og brukar offentleg tilskot på dyrare leie for lokale dei tidlegare eigde. Nettopp difor treng vi eit oppdatert regelverk som gjev betre kontroll med at offentlege pengar og foreldrebetaling kjem barna til gode, seier Waagen.

Sjå også: Fleire saker om private barnehagar på fagbladet.no

Strengare krav til innsyn om pengebruk

Waagen viser til at etter Ap kom i regjering har dei innført strengare krav til rekneskap og innsyn i kor pengane tek vegen. No vil Ap også ha strengare krav som skal få slutt på overprisa leie:

– For å hindre at barnehageeigedom blir reine spekulasjonsobjekt, vil vi få på plass meir treffsikre og nøkterne tilskot på eigedom. Difor foreslår regjeringa at dagens nasjonale kapitaltilskot blir erstatta med eit eigedomstilskot som kommunen fastset.

Slutt på dyre luksusbilar

Det har blant anna blitt avdekt at pengar som skulle gå til barnehagedrift, har enda opp i dyre luksusbilar brukt av eigarane:

– Vi vil også stille strengare krav til barnehagane bruk av tilskot. Barnehagar skal for eksempel ikkje kjøpe inn dyre firmabilar eller hytter for tilsette, slik enkelte tilsynssaker har vist. Nytt forslag til regelverk er no ute på høyring. Eg ser fram til å få saka til Stortinget, seier Waagen.

Dette er kjedene som har selt barnehagebygg til utanlandske eigarar

Læringsverkstaden

• Eigd og etablert av ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby i 2003.

• Omfattar over 260 barnehagar. Mange av dei har komme til gjennom oppkjøp av små kjeder og enkeltståande barnehagar.

• Omset for rundt tre milliardar i året.

• Har drive med mellom åtte og tolv prosent driftsmargin 2014–2018.

• Hadde resultat på over 100 millionar kroner i 2017.

• Selde 138 barnehageeigedomar til SBB sommaren 2020, for 4,25 milliardar kroner. Hausten 2023 vart eigedomane kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

• Årleg husleige frå barnehagane til eigaren av eigedomane vil vere 251,4 millionar kroner.

• Konsernet hadde sommaren 2020 fem milliardar kroner i gjeld, blant anna i form av eit obligasjonslån på 1,5 milliardar kroner.

Fus/Trygge Barnehager

• Ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Aase eig barnehagekjeda Fus gjennom selskapet Trygge Barnehager AS, som også har bygget barnehagar for andre aktørar. Fus blei etablert i 2001.

• Fus-kjeda omfattar rundt 180 barnehagar. Mange har komme til gjennom oppkjøp av små kjeder og enkeltståande barnehagar.

• Har drevet med driftsmarginer på mellom åtte og elleve prosent i perioden 2014–2018.

• Over fleire år er over 900 millionar kroner ført ut av barnehageverksemda og oppover i konsernet, der pengane er investert i næringsverksemd. Blant anna er det gjort betydelege investeringar i oljeverksemd.

• Selde 142 barnehageeigedomar til SBB i desember 2021 for 4,6 milliardar kroner. Hausten 2023 vart eigedomane kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

• Årleg husleige til eigedomsselskapet vil vere 262 millionar kroner.

Espira

• Omfattar i dag over 100 barnehagar.

• Etablert under namnet Barnebygg-gruppa av Einar Magne Jansen.

• Jansen selde deler av konsernet til oppkjøpsfondet CapMan i 2009.

• Jansen beheldt 46 barnehagebygg som han leide ut til Espira gjennom selskapet Service Property AS. Husleigene var for fleire barnehagar så høge at de drev barnehagane til konkursens rand.

• Jansen selde de 46 barnehagebygga til Adolfsen-brørnes Pioneer Public Properties i 2014.

• Omtrent på same tid selde CapMan selskapet til det svenske selskapet Academedia, eid av oppkjøpsfondet EQT.

• Academedia skilte ut ti barnehagebygg som følgde med, og selde dei til det svenske selskapet Hemfosa Fastigheter, som igjen blei kjøpt av SBB i 2019. Hausten 2023 vart SBBs skule- og barnehageeigedomar kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

Norlandia

• Omfattar i dag rundt 50 barnehagar.

• Etablert av Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og Even Carlsen.

• Benn Eidissen og Helge Carlsen selde seg ut av konsernet i 2016 for 500 millionar kroner.

• I 2019 selde Adolfsen-brørne 170 barnehage-eigedommar i Norge, Sverige og Finland til det australske pensjonsfondet Whitehelm Capital for 2,7 milliardar kroner.

Kidsa

• Omfattar i dag 27 barnehagar i Bergen.

• Kidsa-barnehagane blei etablert av Stiftelsen husmødrenes barnehagar i Bergen, som seinare fekk namnet Vappus.

• Eigedomsutviklar Tore Andersen tok over Vappus-barnehagane og slo kjeda saman med sin egen, Regnbuen barnehagar, under namnet Kidsa barnehagar.

• I 2015 kjøpte Adolfsen-brørne, Benn Eidissen og Helge Carlsen Kidsa-barnehagane gjennom selskapet sitt Kidprop AS.

Gneiste

• Omfattar 17 barnehagar i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland.

• Etablert av ekteparet Grønmyr, som i 2018 selde 80 prosent av aksjane til det svenske oppkjøpsfondet Altor for 382 millionar kroner. Ifølge DN blei 356 millionar kroner bokført som gevinst.

• I perioden 2007 til 2017 tok ekteparet Grønmyr ut utbytter på til saman 54,2 millionar kroner frå konsernet.

• Drev med ein driftsmargin på mellom 11 og 14 prosent i perioden 2014–2018.

• I 2019 vedtok Trondheim kommune varig stenging av Gnist Trøa, fordi kommunen meinte drifta av barnehagen var uforsvarleg og at det hadde gått føre seg pedagogisk svikt over tid.

• I juni 2021 vedtok Trondheim kommune å kjøpe Gnist Trøa for 46,13 millionar kroner.

• I september 2021 blei det kjent at Norlandia har inngått avtale med Altor og ekteparet Grønmyr om å kjøpe Gnist-barnehagane.

Ulna

• Driver rundt 20 barnehagar i Norge.

• Etablert av Trond Ingvaldsen og Geir Hartmann som eigde 50 prosent kvar gjennom selskapet Fem T.

• I 2018 selde Fem T Ulna-kjeda til det svenske selskapet Atvexa AB for 225,9 millionar kroner. Barnehageeigedomene inngjekk ikkje i salet.

Barnehagenett

• Paraply for 14 barnehagar med PBLs styreleiar Eirik Husby på eigarsida.

• 11 av barnehagane eigast av Borg barnehagar AS og to av dei av Økernly barnehagedrift AS.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er kjedene som har selt barnehagebygg til utanlandske eigarar

Læringsverkstaden

• Eigd og etablert av ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby i 2003.

• Omfattar over 260 barnehagar. Mange av dei har komme til gjennom oppkjøp av små kjeder og enkeltståande barnehagar.

• Omset for rundt tre milliardar i året.

• Har drive med mellom åtte og tolv prosent driftsmargin 2014–2018.

• Hadde resultat på over 100 millionar kroner i 2017.

• Selde 138 barnehageeigedomar til SBB sommaren 2020, for 4,25 milliardar kroner. Hausten 2023 vart eigedomane kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

• Årleg husleige frå barnehagane til eigaren av eigedomane vil vere 251,4 millionar kroner.

• Konsernet hadde sommaren 2020 fem milliardar kroner i gjeld, blant anna i form av eit obligasjonslån på 1,5 milliardar kroner.

Fus/Trygge Barnehager

• Ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Aase eig barnehagekjeda Fus gjennom selskapet Trygge Barnehager AS, som også har bygget barnehagar for andre aktørar. Fus blei etablert i 2001.

• Fus-kjeda omfattar rundt 180 barnehagar. Mange har komme til gjennom oppkjøp av små kjeder og enkeltståande barnehagar.

• Har drevet med driftsmarginer på mellom åtte og elleve prosent i perioden 2014–2018.

• Over fleire år er over 900 millionar kroner ført ut av barnehageverksemda og oppover i konsernet, der pengane er investert i næringsverksemd. Blant anna er det gjort betydelege investeringar i oljeverksemd.

• Selde 142 barnehageeigedomar til SBB i desember 2021 for 4,6 milliardar kroner. Hausten 2023 vart eigedomane kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

• Årleg husleige til eigedomsselskapet vil vere 262 millionar kroner.

Espira

• Omfattar i dag over 100 barnehagar.

• Etablert under namnet Barnebygg-gruppa av Einar Magne Jansen.

• Jansen selde deler av konsernet til oppkjøpsfondet CapMan i 2009.

• Jansen beheldt 46 barnehagebygg som han leide ut til Espira gjennom selskapet Service Property AS. Husleigene var for fleire barnehagar så høge at de drev barnehagane til konkursens rand.

• Jansen selde de 46 barnehagebygga til Adolfsen-brørnes Pioneer Public Properties i 2014.

• Omtrent på same tid selde CapMan selskapet til det svenske selskapet Academedia, eid av oppkjøpsfondet EQT.

• Academedia skilte ut ti barnehagebygg som følgde med, og selde dei til det svenske selskapet Hemfosa Fastigheter, som igjen blei kjøpt av SBB i 2019. Hausten 2023 vart SBBs skule- og barnehageeigedomar kjøpt opp av kanadiske Brookfield.

Norlandia

• Omfattar i dag rundt 50 barnehagar.

• Etablert av Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og Even Carlsen.

• Benn Eidissen og Helge Carlsen selde seg ut av konsernet i 2016 for 500 millionar kroner.

• I 2019 selde Adolfsen-brørne 170 barnehage-eigedommar i Norge, Sverige og Finland til det australske pensjonsfondet Whitehelm Capital for 2,7 milliardar kroner.

Kidsa

• Omfattar i dag 27 barnehagar i Bergen.

• Kidsa-barnehagane blei etablert av Stiftelsen husmødrenes barnehagar i Bergen, som seinare fekk namnet Vappus.

• Eigedomsutviklar Tore Andersen tok over Vappus-barnehagane og slo kjeda saman med sin egen, Regnbuen barnehagar, under namnet Kidsa barnehagar.

• I 2015 kjøpte Adolfsen-brørne, Benn Eidissen og Helge Carlsen Kidsa-barnehagane gjennom selskapet sitt Kidprop AS.

Gneiste

• Omfattar 17 barnehagar i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland.

• Etablert av ekteparet Grønmyr, som i 2018 selde 80 prosent av aksjane til det svenske oppkjøpsfondet Altor for 382 millionar kroner. Ifølge DN blei 356 millionar kroner bokført som gevinst.

• I perioden 2007 til 2017 tok ekteparet Grønmyr ut utbytter på til saman 54,2 millionar kroner frå konsernet.

• Drev med ein driftsmargin på mellom 11 og 14 prosent i perioden 2014–2018.

• I 2019 vedtok Trondheim kommune varig stenging av Gnist Trøa, fordi kommunen meinte drifta av barnehagen var uforsvarleg og at det hadde gått føre seg pedagogisk svikt over tid.

• I juni 2021 vedtok Trondheim kommune å kjøpe Gnist Trøa for 46,13 millionar kroner.

• I september 2021 blei det kjent at Norlandia har inngått avtale med Altor og ekteparet Grønmyr om å kjøpe Gnist-barnehagane.

Ulna

• Driver rundt 20 barnehagar i Norge.

• Etablert av Trond Ingvaldsen og Geir Hartmann som eigde 50 prosent kvar gjennom selskapet Fem T.

• I 2018 selde Fem T Ulna-kjeda til det svenske selskapet Atvexa AB for 225,9 millionar kroner. Barnehageeigedomene inngjekk ikkje i salet.

Barnehagenett

• Paraply for 14 barnehagar med PBLs styreleiar Eirik Husby på eigarsida.

• 11 av barnehagane eigast av Borg barnehagar AS og to av dei av Økernly barnehagedrift AS.