JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MÅ STÅ LENGER: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller vil med dagens pensjonsregler få så lav pensjon ved 62 år, at pensjonsutvalget ikke vil gi henne lov til å gå av så tidlig.

MÅ STÅ LENGER: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller vil med dagens pensjonsregler få så lav pensjon ved 62 år, at pensjonsutvalget ikke vil gi henne lov til å gå av så tidlig.

Ole Martin Wold

Pensjon

Nye forslag vil ramme unge: Vil nekte Josefine (22) å gå av som 62-åring

Pensjonsutvalget foreslår å heve pensjonsalderen.16.06.2022
10:45
16.06.2022 14:29

ida.wangberg@fagbladet.no

Det regjeringsoppnevnte utvalget har evaluert pensjonsreformen og lagt fram sine forslag til justeringer for å «sikre den sosiale bærekraften» i pensjonssystemet, som egentlig betyr å hindre at folk blir så fattige at de stemmer på partier som vil skrote hele reformen.

Her er utvalgets tre mest sentrale forslag:

• Øke aldersgrensene i pensjonssystemet

• Minsteytelsene bør følge den generelle velstandsutviklingen

• Uføre sin alderspensjon må skjermes bedre enn i dagens system

Dersom Stortinget følger utvalgets råd, betyr det at barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller (22) ikke vil få lov til å gå av med pensjon ved 62 år, slik mange av hennes eldre kollegaer gjør i dag.

Josefine må stå i barnehagejobben til hun er over 68 år for å få 2/3 av lønna i pensjon.

– Det er lenge å jobbe i barnehage. Det er et aktivt yrke, det krever mye av kroppen din, så du må være i god fysisk form. Når man bikker 60 er det nok mange som merker at kroppen ikke er som den en gang var. Jeg liker å tro at jeg skal stå i full stilling og yte mitt beste til jeg blir 60, det er målet mitt. Men skal jeg stå i jobb til jeg er nærmere 70, må jeg nok finne meg et yrke som er litt roligere, sa barne- og ungdomsarbeideren tidligere i vår.

Mange i privat sektor vil måtte stå enda lenger: En frisør på 22 må stå i jobb til hun er over 70 for å få 66 prosent av lønna i pensjon, dersom hun jobber i en bedrift med tariffavtale og dermed avtalefestet pensjon (AFP). Jobber hun i en bedrift uten tariffavtale og AFP, må hun belage seg på å stå i jobb til hun er over 73 år for å få det samme.

Utvalget er ledet av Schibsted-sjef og tidligere administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund. I tillegg til noen fagpersoner, har de politiske partiene som var representert på Stortinget da pensjonsreformen ble innført utpekt sine representanter i utvalget.

Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag har vært SVs representant. Det er altså SVs synspunkter, og ikke Fagforbundet sine, han primært har fremmet i utvalget. Men pensjonen man får fra folketrygden har også stor betydning for Fagforbundets medlemmer.

Selv om SV er kritiske til hele levealdersjusteringen, som er den mekanismen som gjør at hvert årskull må stå litt lenger i jobb enn det forrige for å oppnå en grei pensjon, har Fuglevaag forholdt seg til utvalgets mandat. Det har vært å foreslå justeringer i pensjonssystemet, men la hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge fast.

Aktuelt: Ingenting til sliterne i nye pensjonsforslag. LO er svært bekymret

Vil øke aldersgrensene

Ett av forslagene til pensjonsutvalget dreier seg altså om å øke aldersgrensene i pensjonssystemet i takt med levealdersjusteringa.

Det betyr at de som er født i 1964 og senere ikke lenger får lov til å gå av etter fylte 62 år, slik de som er eldre og har AFP kan gjøre, eller etter 67 år, slik de som ikke har AFP kan.

– Årsaken til at vi foreslår dette er egentlig for å sikre folk et godt nok nivå på pensjonen, sier Steinar Fuglevaag.

– Å late som at folk et stykke fram i tid kan slutte når de er 62, er å lure folk, de vil få for lav pensjon og bli fattige, sier han.

En annen årsak til at utvalget foreslår dette, er at de ønsker å bryte opp mønsteret med at veldig mange går av ved 62 eller 67 år.

Utvalget foreslår ulike måter dette kan gjøres på, der ett alternativ er at man øker aldersgrensene med en måned for hvert årskull. Et annet alternativ er å ta et jafs nå i starten, og for eksempel øke aldersgrensa for når man får lov å gå av fra 62 til 64 år med en gang. Det blir opp til Stortinget å bestemme hvilken måte man skal gjøre dette på, dersom de går inn for utvalgets forslag.

Debatt: «Det er arbeidslivet som må endres – ikke pensjonsalderen»

– Må skjerme sliterne

Steinar Fuglevaag og Frps representant i utvalget Terje Søviknes har imidlertid en mindretallsmerknad til forslaget om å heve aldersgrensene.

– Gitt premisset at vi har den pensjonsordninga vi har, er det logisk å justere aldersgrensene i takt med det. Men det fordrer at vi gjør grep som ivaretar dem som ikke kan kompensere for levealdersjusteringa ved å stå lenger i jobb.

Fuglevaag snakker om de såkalte sliterne, som står i tunge jobber som sliter på helsa og som gjør det svært krevende å stå i jobb til langt oppi 60-årene. Grepene det er snakk om, er slitertillegg og særaldersgrenser.

Men bortsett fra Frps representant deler altså ikke resten av utvalget Fuglevaags ønske om egne ordninger for sliterne, fordi de mener det vil svekke insentivene til å stå lenge i jobb.

– Min bekymring er dem som får ødelagt helsa si av å måtte stå lenger i jobb, og som blir nødt til å forlate arbeidslivet som uføre i stedet for å gå av med pensjon. Da kan vi ende opp med at innsparinger ett sted tyter ut et annet sted, sier Fuglevaag.

Selv om han ikke har fått politisk gjennomslag for å gjøre noe med dette, er han likevel fornøyd med at utvalget er enig i at disse effektene må følges tett.

– Det er bred forståelse for bekymringen for den sosiale bærekraften i pensjonssystemet i utvalget. Folk kommer til å lese rapporten med forskjellige briller, men at svært mange anerkjenner at det er utfordringer knyttet til dette, er det ingen tvil om, sier han.

Også i de to andre sentrale forslagene har Frps representant stilt seg bak Fuglevaags dissenser.

Vil øke minsteytelsene

Et samlet utvalg foreslår at minstepensjonistene skal få sine ytelser justert i samsvar med lønnsutviklingen.

– Dersom man ikke gjør noe med dette, vil minstepensjonistene etter hvert få så mye mindre enn andre at man ikke kan forsvare det, sier Fuglevaag.

Men det er uenighet i utvalget om hvordan det skal gjøres. Flertallet ønsker årskullsspesifikke minsteytelser, der «nye» minstepensjonister får høyere ytelser enn dem som har vært minstepensjonister i mange år. Det er SVs representant i utvalget imot.

– Her er det en stor risiko for at eldre kvinner med dårligst opptjent egen pensjon ender opp med svært lav inntekt sammenliknet med andre, sier Fuglevaag.

Utvalget er enige om at forskjellen mellom enslige minstepensjonister og dem som er gift eller samboer bør økes. Men her er det uenighet om hvordan man skal øke forskjellen: gjennom å holde igjen de gifte og samboende, eller heve de enslige.

– Jeg mener at vi må løfte de enslige. Generelt bør også minsteytelsene økes opp mot en fattigdomsgrense, sier Fuglevaag.

Flertallet i utvalget er skeptiske til det, fordi de mener forskjellen da blir for liten mellom de yrkesaktive og de med minsteytelser.

Mye delt: Slik vil LO at regjeringa skal øke pensjonen til sliterne

Bedre pensjonsopptjening for uføre

Det tredje sentrale forslaget til pensjonsutvalget er å gi uføre lengre pensjonsopptjening enn de har i dag.

I dag slutter uføre å tjene opp alderspensjon ved 62 år, noe som gir lave pensjoner.

Forslaget går ut på å skjerme uføre for levealdersjusteringen i pensjonssystemet for alle som er født i 1954 og senere. For der yrkesaktive kan kompensere for levealdersjusteringen ved å stå lenger i jobb, er det umulig når man i utgangspunktet ikke har helse til å jobbe. Flertallet foreslår at uføre skal få pensjonsopptjening fram til 65 år, mens Fuglevaag og Søviknes ønsker full opptjening til 67 år, og at denne grensa i framtida skal settes ved normert pensjonsalder for de yrkesaktive, altså på det tidspunktet yrkesaktive kan gå av med en grei pensjon.

– Her ønsker flertallet å legge inn en slags sikkerhetsmargin for at folk ikke skal se seg tjent med å «velge» uføretrygd framfor å stå i jobb. Jeg er uenig i premisset som legges her om at folk kan velge uføretrygd, og har fått ryddet opp i denne typen begrepsbruk flere andre steder i rapporten, sier Fuglevaag og legger til:

– Om det skulle finnes noen som utnytter systemet, så kan vi ikke bruke det mot flertallet, som faktisk ikke kan jobbe på grunn av helsemessige årsaker.

Ber Stortinget se på tjenestepensjon

Selv om hovedoppgaven til utvalget har vært å se på den delen av pensjonen som kommer fra folketrygden, har de også sett på andre deler av pensjonssystemet.

LO-kongressen vedtok nylig at LO skal jobbe for å øke minstenivået på den obligatoriske tjenestepensjonen fra to til fire prosent. Det er i tråd med det flere i utvalget har tatt opp, ifølge Fuglevaag.

– Selv etter endringene som ble innført med pensjonsreformen, virker folketrygdpensjonen fremdeles omfordelende. Tjenestepensjonen og AFP, derimot, spesielt i privat sektor, reverserer en del av de fordelingseffektene. De høytlønte i privat sektor har de beste pensjonsordningene med høyest andel av lønna i pensjon, og ofte AFP i tillegg. De som har lavest lønn og mest usikre jobber, derimot, har som oftest minimumsordningen på to prosent innskuddspensjon, og mange har ikke AFP.

Fuglevaag påpeker at man her også bør begynne å diskutere hybridpensjon, altså livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsordninger, slik Fagforbundet har jobbet mye med de siste årene og fått på plass blant annet i private barnehager og kultursektoren.

Pensjonsutvalget har landet på en anbefaling om å innhente mer kunnskap om fordelingseffektene i tjenestepensjonssystemet, noe Fuglevaag mener er en god start på dette arbeidet.

Selv om Fuglevaag er uenig med flertallet i utvalget på flere punkter, er han alt i alt fornøyd med rapporten.

– Jeg synes vi har landet mye. Så må det følges opp med politisk debatt framover, der et viktig tema blir hvem man prioriterer i et pensjonssystem. Jeg er opptatt av at utvalget må vise fram hva ulike ting koster. For jeg vil at vi må vite hva det SV går inn for på Stortinget koster og hvordan vi skal finansiere det. Utover det er det snakk om reelle prioriteringer og fordelingspolitikk, og det mener jeg SV kan få sakseierskap til uten å gå for å reversere pensjonsreformen, som det ikke er politisk grunnlag for.

16.06.2022
10:45
16.06.2022 14:29Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker