JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MØTTE ELEVER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner møtte elever på sommerskolen på Skøyen skole, før han la fram kjerneelementene i fagfornyelsen.

MØTTE ELEVER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner møtte elever på sommerskolen på Skøyen skole, før han la fram kjerneelementene i fagfornyelsen.

Sidsel Valum

Fagene i skolen fornyes

La fram kjerneelementer i nye læreplaner: – Viktigste og største skolereformen siden Kunnskapsløftet

I går la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fram det som skal bli kjerneelementer i nye læreplaner for skolen, som innføres fra høsten 2020.27.06.2018
13:48
27.06.2018 14:36

sidsel@lomedia.no

Mer dybdelæring, mindre overflatekunnskap og mer praktisk læring. Det er stikkord for den fagfornyelsen som skjer, som skal resultere i nye læreplaner som norske skoler skal ta i bruk fra høsten 2020.

Stor skolereform

– Vi står nå oppe i den viktigste og største skolereformen siden Kunnskapsløftet, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), da han i går la fram kjerneelementene til de nye læreplanene på Skøyen skole i Oslo.

Kjerneelementene skal fortelle hva det er viktigst at elevene skal lære i de ulike fagene. 6.700 forslag til kjerneelementer har kommet til kjerneelementgrupper som har arbeidet med forslag til de enkelte fagene gjennom tre innspillsrunder.

Elever på yrkesfag får tilpasset engelsk, norsk og matte

Behov for endring

– Endringene vi nå foretar kommer ikke uten grunn. Undersøkelser har vist at dagens læreplaner er for omfangsrike. Det er svært mange og omfattende kompetansemål, som gjør at læreren har utfordringer med å prioritere hva som er det mest sentrale. Elevene får ikke nok faglig forståelse og faglig fordypning, sa Sanner.

I matematikk skal elevene for eksempel jobbe mer med metoder og tenkemåter, og matematikken skal gjøres mer relevant, ifølge Sanner. Fag som kunst og håndverk, musikk og mat og helse skal bli mer praktiske fag, og elever i kunst og håndverk skal få mer tid til å lære et håndverk. Kroppsøving skal legge mer vekt på lek og øving, og skal bli mindre idrettsrettet og legge mer vekt på å motivere elever til en aktiv livsstil og god helse.

Ap frykter både færre lærere og færre mannlige lærere i norsk skole

Nye læreplaner

Nye læreplaner skal være klare i 2019. Skolene skal få tid til å forberede seg før de tar dem i bruk fra høsten 2020. Kunnskapsdepartementet skal nedsette læreplangrupper for alle fag, som begynner sitt arbeid etter sommeren.

– Læreplanene skal bli gode verktøy for den enkelte lærer. De skal være mulige å forstå for elevene og foreldrene og skal skrives i et klart og forståelig språk, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Nye eksamensformer

Læreplangruppene skal også vurdere fagenes eksamensform.

– Vi skal sette i gang utprøving av nye eksamensformer. Vi skal sette ned en eksamensgruppe, som skal bistå Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utrede eksamensordninger. Den skal bestå av forskere og representanter for partene i fagfornyelsen, sa Sanner.

Regjeringen ønsker å beholde standpunktkarakterer og eksamenskarakter som sluttvurdering, og at elevene fortsatt skal vurderes individuelt og ha rett til å klage på karakterer.

Lærerne har klaget på at tidkrevende rapportering. Kunnskapsministeren vil gi dem mer tid til undervisning

Fakta om fagfornyelsesprosessen

• Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

• Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

• Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

• Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

• Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

• Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

• Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

• De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

• Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

(NTB)

– Vi ønsker mer om arbeidsliv i læreplanene

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) er skuffet over at arbeidsliv ikke er blitt et av kjerneelementene i fagene. Hun varsler at SL sammen med LO og NHO vil fortsette å jobbe for det når læreplanene nå skal utformes.

LO, NHO og SL er kritiske til at temaer som gjelder arbeidsliv og arbeidslivets spilleregler er så godt som fraværende i læreplanene.

– Ellers mener vi at de kjerneelementene som er lagt fram har en bredde i seg som er bra, og som jeg tror kan samle skolenorge. Fornyelsen av læreplanene har rot i Ludvigsenutvalget, som ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen, sier forbundsleder Anne Finborud i SL.

Skolenes landsforbund er også fornøyd med at det skal bli mer vekt på praktisk opplæring, at det skal lages læreplaner med færre kompetansemål og at det skal vurderes alternative eksamensformer.

Dette er de viktigste endringene i hvert fag

Norsk:

• Nedprioritere deler av det kulturhistoriske stoffet, som norrønt språk og eldre språk- og litteraturhistorie.

• Elevene skal i større grad eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet i faget, særlig på de lavere trinnene.

• På videregående skal elevene øve på akademisk skriving.

Samisk som førstespråk:

• Elevene skal i større grad leke, utforske og se muligheter i språket og faget

• De skal bli funksjonelt samiskspråklige, og oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig i ulike sammenhenger

• Få en kompetanse og bevissthet om sammenhengen mellom språk, kultur og identitet.

• Tydeligere at opplæringen skal ta utgangspunkt i en digital fremtid. Elevene skal lære å bruke digital språk- og kommunikasjonsteknologi.

• Kultur-, samfunns- og tradisjonsdelen av faget er ikke et eget kjerneelement, men integrert i flere av kjerneelementene så elevene skal sette kulturdelen inn i en større sammenheng.

Matematikk:

• Algebra har fått større plass og skal sammen med tall og tallforståelse være grunnmuren i faget.

• Større vektlegging av arbeidsmetodene i faget.

• Programmering innføres som et verktøy i faget.

• Ingen enkeltemner tas helt ut, men faget er omorganisert for å styrke elevenes forståelse.

• Det er tydeligere prioritert når elevene skal jobbe med de ulike områdene.

KRLE:

• Gå vekk fra å strukturere faget etter de fem store religionene.

• Faget skal struktureres tematisk med vekt på å utforske og forstå.

• Historiedelen ved religionene nedprioriteres noe til fordel for et samtidsfokus.

• Filosofihistorie er nedprioritert til fordel for undring og filosofisk og etisk refleksjon.

• Kulturarvsbegepet er innarbeidet i stoffet etter innspill i høringsrunden.

• Føringen om at om lag halvparten av undervisningstiden skal brukes på kristendomskunnskap ligger fast.

Naturfag:

• Mer vekt på at naturfag skal være et praktisk fag.

• Elevene skal i større grad utforske og oppleve naturen og lære gjennom eksperimentering og opplevelser.

• Programmering er tatt inn.

• Mer vekt på sammenheng og dybdelæring, mindre på detaljer og enkeltemner.

• Mer vekt på opplæring ute i naturen.

Engelsk:

• Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap tones ned til fordel for interkulturell kompetanse.

• Mer vekt på engelsk som arbeidsspråk og kommunikasjon mellom mennesker som ikke har engelsk som morsmål.

• Møte med engelskspråklige tekster

Fremmedspråk:

• Fokus på kommunikasjon og interkulturell kompetanse

• Skal utvikle ferdigheter for kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig

• Elevene skal ta i bruk språket fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy

Kunst og håndverk:

• Et mer praktisk og mindre teoritungt fag enn før.

• Faget er tydeligere på at elevene skal lære et håndverk.

• Vekten på kunsthistorie er fjernet. Større vekt på at elevene skal få arbeide med materialer og verktøy.

Musikk:

• Musikkhistorie er tonet kraftig ned for at elevene skal få mer tid til å utøve, lage og oppleve musikk.

• Musikkprogrammering løftes fram. Elevene skal lære grunnleggende musikkteknologi for å kunne skape og uttrykke musikk.

Kroppsøving:

• Et mindre idrettsrettet fag enn før.

• Mer vekt på bevegelsesaktiviteter og bevegelsesglede som kan motivere til en aktiv livsstil livet ut.

• Økt vekt på kroppslig læring, lek og øving.

• Mer vekt på uteaktiviteter og naturferdsel.

Mat og helse:

• Et mer praktisk fag med vekt på å lage mat.

• Legge bedre til rette for skaperglede og utforskertrang.

• Mindre vekt på teoretisk ernæringslære og forbrukerlære.

• Eleven skal bli bevisste forbrukere som kan ta helsefremmende og bærekraftige valg

• Legge til rette for møte mellom matkulturer fra Norge og andre land for å fremme mangfold

Samfunnsfag:

• Mer vekt på metoder og tenkemåter, ikke bare kunnskap.

• Fjerner temaene rettslære, forbrukerrettigheter, jordas indre krefter og bedriftsøkonomi.

• På videregående endrer faget navn til samfunnskunnskap.

• Temaet personlig økonomi ble først foreslått kuttet, men tatt inn igjen etter mange innsigelser i høringsrundene.

• Faget får et spesielt ansvar for digitale ferdigheter

Geografi:

• I geografi var temaer som ikke tar utgangspunkt i skjæringspunktet mellom natur og samfunn, nedprioritert i det opprinnelige forslaget, men etter innsigelsen i høringsrunden har naturgeografi og samfunnsgeografi blitt likestilt.

• Fokus på bærekraftige handlingsalternativer og elevene som aktivt skapende.

Historie:

• Faget skal bli mer relevant for elevene ved å stille store spørsmål og vektlegge historiebevissthet

• Økt vekt på metode

• Det skal bli tydeligere sammenheng mellom samfunnsfagene i skolen.

Endringene i faget vil gjelde fra høsten 2020. Det neste året skal detaljerte lærerplaner i hvert enkelt fag utarbeides.

(NTB)

27.06.2018
13:48
27.06.2018 14:36

Fakta om fagfornyelsesprosessen

• Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

• Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

• Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

• Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

• Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

• Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

• Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

• De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

• Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

(NTB)
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av


Flere saker