JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MØTTE ELEVER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner møtte elever på sommerskolen på Skøyen skole, før han la fram kjerneelementene i fagfornyelsen.

MØTTE ELEVER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner møtte elever på sommerskolen på Skøyen skole, før han la fram kjerneelementene i fagfornyelsen.

Sidsel Valum

Fagene i skolen fornyes

La fram kjerneelementer i nye læreplaner: – Viktigste og største skolereformen siden Kunnskapsløftet

I går la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fram det som skal bli kjerneelementer i nye læreplaner for skolen, som innføres fra høsten 2020.27.06.2018
13:48
27.06.2018 14:36

sidsel@lomedia.no

Mer dybdelæring, mindre overflatekunnskap og mer praktisk læring. Det er stikkord for den fagfornyelsen som skjer, som skal resultere i nye læreplaner som norske skoler skal ta i bruk fra høsten 2020.

Stor skolereform

– Vi står nå oppe i den viktigste og største skolereformen siden Kunnskapsløftet, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), da han i går la fram kjerneelementene til de nye læreplanene på Skøyen skole i Oslo.

Kjerneelementene skal fortelle hva det er viktigst at elevene skal lære i de ulike fagene. 6.700 forslag til kjerneelementer har kommet til kjerneelementgrupper som har arbeidet med forslag til de enkelte fagene gjennom tre innspillsrunder.

Elever på yrkesfag får tilpasset engelsk, norsk og matte

Behov for endring

– Endringene vi nå foretar kommer ikke uten grunn. Undersøkelser har vist at dagens læreplaner er for omfangsrike. Det er svært mange og omfattende kompetansemål, som gjør at læreren har utfordringer med å prioritere hva som er det mest sentrale. Elevene får ikke nok faglig forståelse og faglig fordypning, sa Sanner.

I matematikk skal elevene for eksempel jobbe mer med metoder og tenkemåter, og matematikken skal gjøres mer relevant, ifølge Sanner. Fag som kunst og håndverk, musikk og mat og helse skal bli mer praktiske fag, og elever i kunst og håndverk skal få mer tid til å lære et håndverk. Kroppsøving skal legge mer vekt på lek og øving, og skal bli mindre idrettsrettet og legge mer vekt på å motivere elever til en aktiv livsstil og god helse.

Ap frykter både færre lærere og færre mannlige lærere i norsk skole

Nye læreplaner

Nye læreplaner skal være klare i 2019. Skolene skal få tid til å forberede seg før de tar dem i bruk fra høsten 2020. Kunnskapsdepartementet skal nedsette læreplangrupper for alle fag, som begynner sitt arbeid etter sommeren.

– Læreplanene skal bli gode verktøy for den enkelte lærer. De skal være mulige å forstå for elevene og foreldrene og skal skrives i et klart og forståelig språk, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Nye eksamensformer

Læreplangruppene skal også vurdere fagenes eksamensform.

– Vi skal sette i gang utprøving av nye eksamensformer. Vi skal sette ned en eksamensgruppe, som skal bistå Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utrede eksamensordninger. Den skal bestå av forskere og representanter for partene i fagfornyelsen, sa Sanner.

Regjeringen ønsker å beholde standpunktkarakterer og eksamenskarakter som sluttvurdering, og at elevene fortsatt skal vurderes individuelt og ha rett til å klage på karakterer.

Lærerne har klaget på at tidkrevende rapportering. Kunnskapsministeren vil gi dem mer tid til undervisning

Fakta om fagfornyelsesprosessen

• Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

• Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

• Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

• Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

• Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

• Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

• Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

• De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

• Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

(NTB)

– Vi ønsker mer om arbeidsliv i læreplanene

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) er skuffet over at arbeidsliv ikke er blitt et av kjerneelementene i fagene. Hun varsler at SL sammen med LO og NHO vil fortsette å jobbe for det når læreplanene nå skal utformes.

LO, NHO og SL er kritiske til at temaer som gjelder arbeidsliv og arbeidslivets spilleregler er så godt som fraværende i læreplanene.

– Ellers mener vi at de kjerneelementene som er lagt fram har en bredde i seg som er bra, og som jeg tror kan samle skolenorge. Fornyelsen av læreplanene har rot i Ludvigsenutvalget, som ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen, sier forbundsleder Anne Finborud i SL.

Skolenes landsforbund er også fornøyd med at det skal bli mer vekt på praktisk opplæring, at det skal lages læreplaner med færre kompetansemål og at det skal vurderes alternative eksamensformer.

Dette er de viktigste endringene i hvert fag

Norsk:

• Nedprioritere deler av det kulturhistoriske stoffet, som norrønt språk og eldre språk- og litteraturhistorie.

• Elevene skal i større grad eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet i faget, særlig på de lavere trinnene.

• På videregående skal elevene øve på akademisk skriving.

Samisk som førstespråk:

• Elevene skal i større grad leke, utforske og se muligheter i språket og faget

• De skal bli funksjonelt samiskspråklige, og oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig i ulike sammenhenger

• Få en kompetanse og bevissthet om sammenhengen mellom språk, kultur og identitet.

• Tydeligere at opplæringen skal ta utgangspunkt i en digital fremtid. Elevene skal lære å bruke digital språk- og kommunikasjonsteknologi.

• Kultur-, samfunns- og tradisjonsdelen av faget er ikke et eget kjerneelement, men integrert i flere av kjerneelementene så elevene skal sette kulturdelen inn i en større sammenheng.

Matematikk:

• Algebra har fått større plass og skal sammen med tall og tallforståelse være grunnmuren i faget.

• Større vektlegging av arbeidsmetodene i faget.

• Programmering innføres som et verktøy i faget.

• Ingen enkeltemner tas helt ut, men faget er omorganisert for å styrke elevenes forståelse.

• Det er tydeligere prioritert når elevene skal jobbe med de ulike områdene.

KRLE:

• Gå vekk fra å strukturere faget etter de fem store religionene.

• Faget skal struktureres tematisk med vekt på å utforske og forstå.

• Historiedelen ved religionene nedprioriteres noe til fordel for et samtidsfokus.

• Filosofihistorie er nedprioritert til fordel for undring og filosofisk og etisk refleksjon.

• Kulturarvsbegepet er innarbeidet i stoffet etter innspill i høringsrunden.

• Føringen om at om lag halvparten av undervisningstiden skal brukes på kristendomskunnskap ligger fast.

Naturfag:

• Mer vekt på at naturfag skal være et praktisk fag.

• Elevene skal i større grad utforske og oppleve naturen og lære gjennom eksperimentering og opplevelser.

• Programmering er tatt inn.

• Mer vekt på sammenheng og dybdelæring, mindre på detaljer og enkeltemner.

• Mer vekt på opplæring ute i naturen.

Engelsk:

• Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap tones ned til fordel for interkulturell kompetanse.

• Mer vekt på engelsk som arbeidsspråk og kommunikasjon mellom mennesker som ikke har engelsk som morsmål.

• Møte med engelskspråklige tekster

Fremmedspråk:

• Fokus på kommunikasjon og interkulturell kompetanse

• Skal utvikle ferdigheter for kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig

• Elevene skal ta i bruk språket fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy

Kunst og håndverk:

• Et mer praktisk og mindre teoritungt fag enn før.

• Faget er tydeligere på at elevene skal lære et håndverk.

• Vekten på kunsthistorie er fjernet. Større vekt på at elevene skal få arbeide med materialer og verktøy.

Musikk:

• Musikkhistorie er tonet kraftig ned for at elevene skal få mer tid til å utøve, lage og oppleve musikk.

• Musikkprogrammering løftes fram. Elevene skal lære grunnleggende musikkteknologi for å kunne skape og uttrykke musikk.

Kroppsøving:

• Et mindre idrettsrettet fag enn før.

• Mer vekt på bevegelsesaktiviteter og bevegelsesglede som kan motivere til en aktiv livsstil livet ut.

• Økt vekt på kroppslig læring, lek og øving.

• Mer vekt på uteaktiviteter og naturferdsel.

Mat og helse:

• Et mer praktisk fag med vekt på å lage mat.

• Legge bedre til rette for skaperglede og utforskertrang.

• Mindre vekt på teoretisk ernæringslære og forbrukerlære.

• Eleven skal bli bevisste forbrukere som kan ta helsefremmende og bærekraftige valg

• Legge til rette for møte mellom matkulturer fra Norge og andre land for å fremme mangfold

Samfunnsfag:

• Mer vekt på metoder og tenkemåter, ikke bare kunnskap.

• Fjerner temaene rettslære, forbrukerrettigheter, jordas indre krefter og bedriftsøkonomi.

• På videregående endrer faget navn til samfunnskunnskap.

• Temaet personlig økonomi ble først foreslått kuttet, men tatt inn igjen etter mange innsigelser i høringsrundene.

• Faget får et spesielt ansvar for digitale ferdigheter

Geografi:

• I geografi var temaer som ikke tar utgangspunkt i skjæringspunktet mellom natur og samfunn, nedprioritert i det opprinnelige forslaget, men etter innsigelsen i høringsrunden har naturgeografi og samfunnsgeografi blitt likestilt.

• Fokus på bærekraftige handlingsalternativer og elevene som aktivt skapende.

Historie:

• Faget skal bli mer relevant for elevene ved å stille store spørsmål og vektlegge historiebevissthet

• Økt vekt på metode

• Det skal bli tydeligere sammenheng mellom samfunnsfagene i skolen.

Endringene i faget vil gjelde fra høsten 2020. Det neste året skal detaljerte lærerplaner i hvert enkelt fag utarbeides.

(NTB)

27.06.2018
13:48
27.06.2018 14:36

Fakta om fagfornyelsesprosessen

• Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

• Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

• Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

• Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

• Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

• Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

• Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

• De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

• Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

(NTB)
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie


Flere saker