JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PLAGER: To tredeler av de sysselsatte oppgir å ha hatt smerter i nakke, skuldre, rygg, armer eller bein i løpet av den siste måneden. 56 prosent av disse mener at plagene helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen.

PLAGER: To tredeler av de sysselsatte oppgir å ha hatt smerter i nakke, skuldre, rygg, armer eller bein i løpet av den siste måneden. 56 prosent av disse mener at plagene helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen.

Håvard Sæbø

Kroppen og arbeidslivet:

Her er helseplagene vi får av jobben

40 prosent av nordmenns sykefravær kan skyldes belastninger og forhold på jobben, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.22.09.2021
09:49
22.09.2021 10:14

ragnhild@lomedia.no

94 prosent av de som er i jobb i Norge, sier at de fornøyde med arbeidsforholdene. Nesten like mange oppgir at de er motivert og engasjert i arbeidet. Sammenligner vi oss med andre europeiske land, er nordmenn blant dem som er aller mest fornøyd med arbeidsforholdene på egen arbeidsplass.

Dette er ett av hovedtrekkene i den nye Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som kom ut i sommer. Faktaboka gis ut hvert tredje år, og inneholder en omfattende oversikt over hvordan det står til med arbeidsmiljøet og arbeidshelsa til sysselsatte i Norge.

Men at ni av ti er fornøyd, betyr ikke at vi skal slå oss til ro og tenke at alt er såre vel, mener Karl-Christian Nordby. Han er forsker og avdelingsdirektør ved Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi ved Stami.

Nordby er bekymret for en økende todeling i arbeidslivet, der noen arbeidstakere har en mindre trygg og helsebringende arbeidshverdag enn det store flertallet.

– Vi har en økende gruppe som ikke er en del av det vanlige, ordinære arbeidslivet. Dette gjelder en del bransjer som er løsere organisert, har lavere krav til kompetanse, mer midlertidighet, usikre kontrakter, og tungt og ensidig arbeid, påpeker Nordby.

Andreas (27) er usikker på hvor lenge han holder i servitøryrket: – Vi står, går og bærer hele tiden

FORSKER: Karl-Christian Nordby ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

FORSKER: Karl-Christian Nordby ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Stami

Blant de yrkene som oppgir lavest tilfredshet og motivasjon på jobb, finner vi flere yrker som også skårer høyt på ulike helseplager som kan knyttes til arbeidet, blant dem kokker, servitører, renholdere, sjåføryrker og operatører i næringsmiddelindustrien.

Ubekvem arbeidstid: Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

Muskel og skjelett

Arbeidsmiljøet og forholdene på jobben har stor betydning for helsa vår. Norske studier har vist at hele 60 prosent i aldersgruppen 30-45 år oppgir å ha arbeidsrelaterte helseproblemer. Og undersøkelser tyder på at rundt 40 prosent av nordmenns sykefravær kan tilskrives forhold på arbeidsplassen.

Muskel- og skjelettplager er den store «folkesykdommen». Dette favner alt fra vondt i ryggen til smerter i skuldre, armer og knær. Samtidig har psykiske plager seilet opp som en stadig viktigere årsak til sykefravær og uføretrygd.

En av fem som er i arbeid, forteller at de har hatt psykiske plager siste måned, og hver tiende som rapporterer om psykiske plager, mener at de helt eller delvis skyldes forhold på jobben.

Katrine Nordbø

Høyt sykefravær

I internasjonal sammenheng har vi i Norge både høyt sykefravær og en høy andel som mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Men det trenger ikke å bety at vi har et arbeidsliv som gjør oss mer syke, eller at nordmenn er mer syke enn andre, understreker Nordby.

– Det er mange trekk som bidrar til det høye sykefraværet. Vi har blant annet en veldig stor andel av befolkningen i arbeid. Om vi klarer å inkludere to prosent som ikke var i arbeid tidligere, så vil de to prosentene gjennomgående ha en dårligere helse, lavere kompetanse i forhold til kravene i aktuelle jobber, og dermed også svakere forutsetninger for å gjøre en fullverdig jobb enn de 70 prosentene som allerede er inne på arbeidsmarkedet, forklarer han.

Et høyt sykefravær kan på den måten sees på som «prisen» en må betale for høy sysselsetting og et inkluderende arbeidsliv.

FN: Nesten to millioner dør årlig av arbeidsrelatert sykdom og skader

Færre har fysisk tungt arbeid

På mange områder har det norske arbeidslivet blitt enklere og mindre farlig enn det var for noen tiår siden, påpeker Nordby.

Det er færre som har fysisk tungt arbeid, og antallet arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall har gått jevnt nedover. Automatisering og nye hjelpemidler har fjernet en del av de tyngste oppgavene i mange yrker. Samtidig er det færre som jobber i industrien eller primærnæringene der det tradisjonelt har vært mange tunge tak.

Men selv om det har vært en stor nedgang i hvor mange som har fysisk tunge arbeidsoppgaver, har det fysiske arbeidet langt fra forsvunnet fra norsk arbeidsliv. Det er fortsatt en ganske høy andel som selv opplever å ha tungt fysisk arbeid på jobb, forteller Nordby.

Ifølge faktaboka fra Statens arbeidsmiljøinstitutt svarer 426.000 nordmenn, altså 16 prosent, at de har tungt fysisk arbeid på jobb. Videre forteller faktaboka at:

• 26 prosent rapporterer om ensidige arbeidsoppgaver mesteparten av arbeidsdagen.

• 26 prosent arbeider stående mesteparten av arbeidsdagen

• 20 prosent har daglig tunge løft (over 20 kilo) på jobb

• 18 prosent jobber sittende på huk eller knær en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer

• 13 prosent sier at de har ubekvemme løft en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer

Alle disse risikofaktorene er mer utbredt blant dem som har lite utdanning. SSBs levekårsundersøkelse viser også hvordan lavtlønte arbeidstakere er mer utsatt for et fysisk belastende arbeidsmiljø og oftere føler seg fysisk utmattet etter jobb.

TUNGT: Ansatte innenfor bygg- og anleggsvirksomhet er mer plaget med smerter i rygg og bein, luftveisplager, nedsatt  hørsel og arbeidsskader enn gjennomsnittet i norsk arbeidsliv.

TUNGT: Ansatte innenfor bygg- og anleggsvirksomhet er mer plaget med smerter i rygg og bein, luftveisplager, nedsatt hørsel og arbeidsskader enn gjennomsnittet i norsk arbeidsliv.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Motivasjonen er viktig

Det er et uttalt politisk mål i Norge at flere skal stå lenger i arbeid. Men er det realistisk at arbeidstakere i fysisk belastende yrker skal klare å jobbe til de er 67 år?

I SSBs levekårsundersøkelse har en spurt arbeidstakere over 50 år om de tror de orker eller er friske nok til å jobbe fram til pensjonsalder. I alt 15 prosent tror ikke at de vil klare det, og denne andelen er høyest innen jordbruk, skogbruk og fiske, overnatting og servering, samt barnehage og SFO.

– Men pensjonsreformen har jo vist at når det legges opp til at man kan beholde pensjonen samtidig som man kan jobbe litt ved siden av, så er det ganske mange som jobber lenger, til tross for tungt fysisk arbeid, sier arbeidsmedisiner Karl-Christian Nordby.

Forskning på eldre arbeidstakere viser at det er mange faktorer som kan øke sannsynligheten for uføretrygd eller tidligpensjonering. Tungt fysisk eller ensidig arbeid er bare én av flere.

– Hvordan arbeidet ditt er lagt opp – hvordan det sosiale fungerer på arbeidsplassen, hvor god støtte du har fra din leder, hvilke krav som stilles til deg og om du selv har kontroll over arbeidet – har stor betydning for hvor lenge folk står i jobb. Og det gjelder uavhengig av om du har tungt fysisk arbeid eller ikke, påpeker han.

Nettopp slike faktorer er vel så viktig som hvor fysisk krevende arbeidet er, mener Nordby.

– Det å behandle folk på en sånn måte at de føler seg inkludert, det er det aller viktigste for å gi motivasjon til å stå videre. Det handler om å bli tatt med på råd, at man blir hørt og møtt med verdighet. Har man gode forhold på jobben og opplever mening i arbeidet, kan man løse mye til tross for muskel- og skjelettplager.

I levekårsundersøkelsen fra 2019 spurte en også arbeidstakere over 50 år om hvilke tiltak de mente kunne gjøre det lettere å fortsette fram til pensjonsalder. Øverst på lista tronet kortere arbeidstid, etterfulgt av større mulighet til selv å bestemme når ulike arbeidsoppgaver skal gjøres.

– Hvis man har ensidig, repetitivt arbeid for eksempel, blir arbeidshverdagen gjerne bedre om man kan være med å bestemme takten i arbeidet eller rekkefølgen på aktivitetene.

Utsatte grupper

Karl-Christian Nordby opplever at norske arbeidsgivere har blitt flinkere til å tilpasse arbeidshverdagen til arbeidstakere med helseplager, og at mange er villige til å strekke seg langt for å holde ansatte i arbeid. Men igjen er det forskjell på grupper og bransjer.

– Det er mye de samme yrkene som går igjen, hvor en stor andel rapporterer om fysiske belastninger og samtidig oppgir at de har liten innvirkning på egen arbeidssituasjon og dårlig med lederstøtte.

SSB-tall viser at lavtlønte er overrepresentert i denne gruppen.

Sammenligner vi helsa til dem i og dem utenfor arbeidslivet, er det imidlertid ingen tvil om hvem som kommer best ut helsemessig.

– Hvis du kan arbeide, er det bedre for helsa di å være i arbeid enn ikke å være i arbeid, sier han.

Arbeidsmiljø blant sysselsatte (18-66 år)

• 32 % føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, én gang i uka eller mer

• 22 % føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, én gang i uka eller mer

• 1 % har vært utsatt for arbeidsulykker de siste 12 månedene

Kilde: SSBs levekårsundersøkelse 2019

22.09.2021
09:49
22.09.2021 10:14

Arbeidsmiljø blant sysselsatte (18-66 år)

• 32 % føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, én gang i uka eller mer

• 22 % føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, én gang i uka eller mer

• 1 % har vært utsatt for arbeidsulykker de siste 12 månedene

Kilde: SSBs levekårsundersøkelse 2019
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer


Flere saker