JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANG FARTSTID: Arild Hermstad ble valgt til MDGs eneste nestleder på landsmøtet i 2020. Han var fungerende partileder i Une Bastholms foreldrepermisjon og førstekandidat i Hordaland til stortingsvalget denne høsten. Hermstad har studert økonomi og er utdannet samfunnsgeograf, og har blant annet ledet Framtiden i våre hender gjennom flere år.

LANG FARTSTID: Arild Hermstad ble valgt til MDGs eneste nestleder på landsmøtet i 2020. Han var fungerende partileder i Une Bastholms foreldrepermisjon og førstekandidat i Hordaland til stortingsvalget denne høsten. Hermstad har studert økonomi og er utdannet samfunnsgeograf, og har blant annet ledet Framtiden i våre hender gjennom flere år.

Werner Juvik

Fagbladets partiutspørring 2021:

«Det kan være dyrt å være fattig. Man tvinges til kortsiktige løsninger når man hele tiden måles og veies.»

Miljøpartiet De Grønne vil fjerne markedstenkningen i offentlig sektor. Men hva har det med miljøvern å gjøre? Vi utfordrer nestleder Arild Hermstad.26.08.2021
09:49
31.08.2021 10:06

marte.bjerke@fagbladet.no

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil styrke arbeidsmiljøloven når det kommer til faste ansettelser, også i vikarbyrå. Mange i fagbevegelsen er kritiske til vikarbyråer og mener de spenner beina under faste, fulle stillinger. Hva mener dere om det?

– Vi ønsker ikke å forby bemanningsbransjen eller vikarbyråer, men vil redusere omfanget og unngå helt at det som er typisk hele, faste jobber løses ved bruk av vikarbyråer. Det er en veldig dyr løsning å basere seg på slike byråer, og hvis nivået blir for stort truer det attraktiviteten i helsetjenestene. I den grad man skal benytte seg av det, må det stilles tydelige krav, det må ikke bli en lettvint løsning.

Hvordan skal dere regulere at bruken av vikarbyråer ikke blir for omfattende?

– Det må være gjennom å slå fast at hele stillinger er hovedregelen. Det er mye ufrivillig deltid, det må vi få gjort noe med.

Dette handler også om bevilgninger til hele helsesektoren – problemet er at det kan være dyrt å være fattig. Man tvinges til kortsiktige løsninger når man hele tiden måles og veies. Vi ønsker generelt mindre av New Public Management-tankegangen i offentlig sektor.

 

Dere ønsker forsøk med sekstimersdagen. Hvorfor?

– Vi hører av og til høyresiden si at vi må jobbe mer for å opprettholde velferden i framtida, men det er når fagbevegelsen har fått gjennomslag for at arbeid er mer verdt at velferden er blitt bedret. Det er ingen grunn til at vi skal stoppe i 1986 da 37,5 timers arbeidsuke ble innført. Mange ønsker seg redusert arbeidstid. Arbeidslivet er tøft og verdien av mer fritid er høy.

I mange lavtlønte og tunge yrker er det mange som ikke klarer å jobbe så mye som de helst vil, eller stå så lenge i jobb som de vil. Sekstimersdag kan gjøre det lettere å stå lenger og ha full stilling.

Vi mener at det for lavtlønte er rimelig med full lønnskompensasjon ved innføring av sekstimersdag, men vi må se på hvordan dette kan løses for resten. For en del grupper vil mer tid til venner og familie kunne være vel så verdifullt som enda høyere kjøpekraft.

 

Hvordan vil offentlig sektor merke omstillingen til en grønnere hverdag hvis MDG får gjennomslag for sin politikk?

– Det viktigste er at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å velge miljøvennlige løsninger. Man må også etterspørre gode arbeidsvilkår når man kjøper varer og tjenester.

For å få til den grønne omstillingen, er vi avhengige av trepartssamarbeidet og at fagbevegelsen er med, også innafor offentlig sektor.

Vi ønsker å fjerne New Public Management som styringsprinsipp og heller satse på tillit og god, faglig ledelse.

 

Har New Public Management noe med grønn omstilling å gjøre?

– Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk. Det kan ha store konsekvenser hvis man blir målt på feil ting. Miljø- og sosiale hensyn må også inkluderes i styringsmodellene.

NY STYRINGSMODELL: – Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk, sier Arild Hermstad. Her på tur gjennom Oslo.

NY STYRINGSMODELL: – Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk, sier Arild Hermstad. Her på tur gjennom Oslo.

Werner Juvik

Hvor høyt vil dere prioritere gratis tannhelsetjeneste?

– Vi ønsker å prioritere det høyt og så fort som mulig. Vi ønsker først og fremst å inkludere større og større grupper. Måten å gjøre det på er å inkludere flere sårbare grupper, for eksempel de som er unge og studenter.

Det er mulig å sette et makstak på hva man skal betale for tannhelsetjenester, men de som har best råd er også de som har råd til å velge dyre behandlinger. Det er ikke sikkert dette er den mest sosiale måten å gjøre det på, men heller at man starter med de svakeste og jobber seg opp til for eksempel å inkludere tannhelse i frikortordningen.

 

Hvordan vil dere finansiere gratis tannhelsetjeneste?

– Gjennom å øke skattetrykket noe og redusere kostnadene til byråkrati i helsevesenet. Men i den store sammenhengen er det ikke så dyrt. Ser man det i et helseperspektiv bør det ikke være sånn at man får dårlig helse fordi man ikke har tjukk nok lommebok til å takle den. Vi mener at tannhelse også prinsipielt er viktig å inkludere i det vanlige helsetilbudet.

Hvordan ser forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren ut, hvis MDG får bestemme?

– Det ideelle er at det offentlige står for det meste, men vi ønsker et tilskudd av private og særlig ideelle aktører og mener de kan utfylle det offentlige tilbudet. Vi ønsker minst mulig av det private, men vi skal ikke utelukke det fullstendig fra miksen. Det kan komme innovasjon og nye måter å jobbe på som vi kan lære noe av fra det private.

 

Dere vil sette ned et avbyråkratiserings- og effektiviseringsutvalg for å minske byråkratiet. Er ikke det et paradoks?

– Det som er viktig for oss, er at vi parallelt med arbeidet til utvalget, gjør tiltak for å få ned rapporteringskravene. Det må ikke være for mange mål- og resultatkrav, vi må gi fagfolkene mer frihet. Jeg jobba selv i en bank for mange år siden. Der var det mye internfakturering. Det er et eksempel på bortkastet tid, hvis det drives i stort monn, slik det også er i sykehusene nå.

Men et slikt utvalg skal ikke bli en hvilepute. Jeg tror dessverre noen sånne utvalg brukes i politiske forhandlinger – at man lar det jobbe i årevis og så blir resultatet liggende i en skuff. Da er utvalget byråkratiserende i seg selv, det vil vi unngå. Jeg opplever en stor interesse fra venstresiden og fagforbundene for å få ned byråkratiet.

Fagforbundet er svært opptatt av hele stillinger og å bekjempe ufrivillig deltid, særlig i helsesektoren. Hva vil MDG gjøre for at flere i denne sektoren får en fulltidsjobb å leve av?

– Vi må pålegge arbeidsgiverne å lage hele stillinger, og hvis de ikke gjør det, må de dokumentere hvorfor det ikke er mulig. Samtidig skal vi ikke pålegge folk hele stillinger. Arbeidstakerne skal kunne velge deltid, men arbeidsgiverne skal ikke ha friheten til å fortsette å tilby små deltidsstillinger når det kan unngås.

 

Hvordan kan dere pålegge arbeidsgiverne å opprette flere heltidsstillinger?

– Det har vi egentlig ikke tatt stilling til, men sannsynligvis må vi styrke rettighetene til arbeidstakerne i arbeidsmiljøloven og legge tydelige begrensninger på hvor mange deltidsstillinger man kan operere med.

Desentralisert utdanning av helsepersonell er også viktig. Folk som studerer et sted har en tendens til å bli værende der etterpå. Det er vanskelig å rekruttere personell til distriktene hvis all utdanning ligger i Oslo.

Les hva de andre partiene sier:

Fagbladet partiutspørring - Flourish

Dette mener MDG om:

Arbeidsliv og velferd

• Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.

• Bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.

• Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, forby praktikantstillinger i det offentlige og utrede tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker.

• Redusere normalarbeidstiden, innføre prøveordning med sekstimersdag.

• Innføre ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.

• Styrke saksbehandlingskapasiteten i Nav.

• Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte som skal fungere som en garantert minsteinntekt.

Helse og omsorg

• Evaluere samhandlingsreformen og utrede muligheten for ett nivå i helsetjenesten innenfor avgrensede områder.

• Sikre tilgang til helsetjenester for papirløse.

• Gi flere grupper billigere tannhelsetjenester for på sikt å gjøre tannhelsebehandling til en gratis og universell velferdsordning.

• Innføre tillitsreform.

• Opprette avbyråkratiserings- og effektiviseringsutvalg som skal gjennomgå all rapportering og foreslå hva som kan fjernes.

• Utrede alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i å endre eller fjerne foretaksmodellen og sikre en god kombinasjon av faglig ledelse og politisk styring. Endre finansieringssystemet ved å minske innslaget av stykkprisfinansiering.

• Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling.

Barnehage

• Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.

• Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

• Forby materialer med miljøgifter på lekeplasser og i leker.

• Gi kommunen adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

(Hentet fra innstilling til arbeidsprogram for 2021–2025)

Hva er New Public Management?

• New Public Management er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.

• Disse har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger.

• New Public Management bygger på en antakelse om at en offentlig virksomhet som ligner mer på markedet vil kunne bidra til bedre kvalitet og større effektivitet i den offentlige tjenesteytingen.

Kilde: Store Norske Leksikon

26.08.2021
09:49
31.08.2021 10:06

Dette mener MDG om:

Arbeidsliv og velferd

• Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.

• Bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.

• Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, forby praktikantstillinger i det offentlige og utrede tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker.

• Redusere normalarbeidstiden, innføre prøveordning med sekstimersdag.

• Innføre ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.

• Styrke saksbehandlingskapasiteten i Nav.

• Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte som skal fungere som en garantert minsteinntekt.

Helse og omsorg

• Evaluere samhandlingsreformen og utrede muligheten for ett nivå i helsetjenesten innenfor avgrensede områder.

• Sikre tilgang til helsetjenester for papirløse.

• Gi flere grupper billigere tannhelsetjenester for på sikt å gjøre tannhelsebehandling til en gratis og universell velferdsordning.

• Innføre tillitsreform.

• Opprette avbyråkratiserings- og effektiviseringsutvalg som skal gjennomgå all rapportering og foreslå hva som kan fjernes.

• Utrede alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i å endre eller fjerne foretaksmodellen og sikre en god kombinasjon av faglig ledelse og politisk styring. Endre finansieringssystemet ved å minske innslaget av stykkprisfinansiering.

• Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling.

Barnehage

• Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.

• Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

• Forby materialer med miljøgifter på lekeplasser og i leker.

• Gi kommunen adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

(Hentet fra innstilling til arbeidsprogram for 2021–2025)

Hva er New Public Management?

• New Public Management er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.

• Disse har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger.

• New Public Management bygger på en antakelse om at en offentlig virksomhet som ligner mer på markedet vil kunne bidra til bedre kvalitet og større effektivitet i den offentlige tjenesteytingen.

Kilde: Store Norske Leksikon
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

Leif Martin Kirknes

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

Brian Cliff Olguin

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Roy Ervin Solstad

Nytt forslag kan få fire av fem turbussjåfører til å slutte

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Hanna Skotheim

Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Hanna Skotheim

Nav-ansatte ga politikerne klar beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Colourbox

Så mye øker lønna til danskene – mer enn LO ser for seg i Norge

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Som AUF-leder talte Ina Ap-ledelsen midt imot. Nå er det krise i partiet

Kommentar

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet»

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Fellesforbundet avd. 23

500 streika mot høye strømpriser på Raufoss

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen vil ha et hurtigarbeidende utvalg som kan finne ut hvordan «sliterne» kan få en bedre pensjon. Arbeiderpartiet svarer at regjeringa kommer med forslag til dette til høsten.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen vil ha et hurtigarbeidende utvalg som kan finne ut hvordan «sliterne» kan få en bedre pensjon. Arbeiderpartiet svarer at regjeringa kommer med forslag til dette til høsten.

Erlend Angelo

Rødt vil ha hurtigutvalg som skal finne pensjonsløsning for «sliterne»

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik


Flere saker