JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANG FARTSTID: Arild Hermstad ble valgt til MDGs eneste nestleder på landsmøtet i 2020. Han var fungerende partileder i Une Bastholms foreldrepermisjon og førstekandidat i Hordaland til stortingsvalget denne høsten. Hermstad har studert økonomi og er utdannet samfunnsgeograf, og har blant annet ledet Framtiden i våre hender gjennom flere år.

LANG FARTSTID: Arild Hermstad ble valgt til MDGs eneste nestleder på landsmøtet i 2020. Han var fungerende partileder i Une Bastholms foreldrepermisjon og førstekandidat i Hordaland til stortingsvalget denne høsten. Hermstad har studert økonomi og er utdannet samfunnsgeograf, og har blant annet ledet Framtiden i våre hender gjennom flere år.

Werner Juvik

Fagbladets partiutspørring 2021:

«Det kan være dyrt å være fattig. Man tvinges til kortsiktige løsninger når man hele tiden måles og veies.»

Miljøpartiet De Grønne vil fjerne markedstenkningen i offentlig sektor. Men hva har det med miljøvern å gjøre? Vi utfordrer nestleder Arild Hermstad.26.08.2021
09:49
31.08.2021 10:06

marte.bjerke@fagbladet.no

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil styrke arbeidsmiljøloven når det kommer til faste ansettelser, også i vikarbyrå. Mange i fagbevegelsen er kritiske til vikarbyråer og mener de spenner beina under faste, fulle stillinger. Hva mener dere om det?

– Vi ønsker ikke å forby bemanningsbransjen eller vikarbyråer, men vil redusere omfanget og unngå helt at det som er typisk hele, faste jobber løses ved bruk av vikarbyråer. Det er en veldig dyr løsning å basere seg på slike byråer, og hvis nivået blir for stort truer det attraktiviteten i helsetjenestene. I den grad man skal benytte seg av det, må det stilles tydelige krav, det må ikke bli en lettvint løsning.

Hvordan skal dere regulere at bruken av vikarbyråer ikke blir for omfattende?

– Det må være gjennom å slå fast at hele stillinger er hovedregelen. Det er mye ufrivillig deltid, det må vi få gjort noe med.

Dette handler også om bevilgninger til hele helsesektoren – problemet er at det kan være dyrt å være fattig. Man tvinges til kortsiktige løsninger når man hele tiden måles og veies. Vi ønsker generelt mindre av New Public Management-tankegangen i offentlig sektor.

 

Dere ønsker forsøk med sekstimersdagen. Hvorfor?

– Vi hører av og til høyresiden si at vi må jobbe mer for å opprettholde velferden i framtida, men det er når fagbevegelsen har fått gjennomslag for at arbeid er mer verdt at velferden er blitt bedret. Det er ingen grunn til at vi skal stoppe i 1986 da 37,5 timers arbeidsuke ble innført. Mange ønsker seg redusert arbeidstid. Arbeidslivet er tøft og verdien av mer fritid er høy.

I mange lavtlønte og tunge yrker er det mange som ikke klarer å jobbe så mye som de helst vil, eller stå så lenge i jobb som de vil. Sekstimersdag kan gjøre det lettere å stå lenger og ha full stilling.

Vi mener at det for lavtlønte er rimelig med full lønnskompensasjon ved innføring av sekstimersdag, men vi må se på hvordan dette kan løses for resten. For en del grupper vil mer tid til venner og familie kunne være vel så verdifullt som enda høyere kjøpekraft.

 

Hvordan vil offentlig sektor merke omstillingen til en grønnere hverdag hvis MDG får gjennomslag for sin politikk?

– Det viktigste er at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å velge miljøvennlige løsninger. Man må også etterspørre gode arbeidsvilkår når man kjøper varer og tjenester.

For å få til den grønne omstillingen, er vi avhengige av trepartssamarbeidet og at fagbevegelsen er med, også innafor offentlig sektor.

Vi ønsker å fjerne New Public Management som styringsprinsipp og heller satse på tillit og god, faglig ledelse.

 

Har New Public Management noe med grønn omstilling å gjøre?

– Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk. Det kan ha store konsekvenser hvis man blir målt på feil ting. Miljø- og sosiale hensyn må også inkluderes i styringsmodellene.

NY STYRINGSMODELL: – Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk, sier Arild Hermstad. Her på tur gjennom Oslo.

NY STYRINGSMODELL: – Grønn omstilling er i stor grad en omstilling bort fra New Public Management, som er basert på grå ideologi om måltallstyring framfor tillit til fagfolk, sier Arild Hermstad. Her på tur gjennom Oslo.

Werner Juvik

Hvor høyt vil dere prioritere gratis tannhelsetjeneste?

– Vi ønsker å prioritere det høyt og så fort som mulig. Vi ønsker først og fremst å inkludere større og større grupper. Måten å gjøre det på er å inkludere flere sårbare grupper, for eksempel de som er unge og studenter.

Det er mulig å sette et makstak på hva man skal betale for tannhelsetjenester, men de som har best råd er også de som har råd til å velge dyre behandlinger. Det er ikke sikkert dette er den mest sosiale måten å gjøre det på, men heller at man starter med de svakeste og jobber seg opp til for eksempel å inkludere tannhelse i frikortordningen.

 

Hvordan vil dere finansiere gratis tannhelsetjeneste?

– Gjennom å øke skattetrykket noe og redusere kostnadene til byråkrati i helsevesenet. Men i den store sammenhengen er det ikke så dyrt. Ser man det i et helseperspektiv bør det ikke være sånn at man får dårlig helse fordi man ikke har tjukk nok lommebok til å takle den. Vi mener at tannhelse også prinsipielt er viktig å inkludere i det vanlige helsetilbudet.

Hvordan ser forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren ut, hvis MDG får bestemme?

– Det ideelle er at det offentlige står for det meste, men vi ønsker et tilskudd av private og særlig ideelle aktører og mener de kan utfylle det offentlige tilbudet. Vi ønsker minst mulig av det private, men vi skal ikke utelukke det fullstendig fra miksen. Det kan komme innovasjon og nye måter å jobbe på som vi kan lære noe av fra det private.

 

Dere vil sette ned et avbyråkratiserings- og effektiviseringsutvalg for å minske byråkratiet. Er ikke det et paradoks?

– Det som er viktig for oss, er at vi parallelt med arbeidet til utvalget, gjør tiltak for å få ned rapporteringskravene. Det må ikke være for mange mål- og resultatkrav, vi må gi fagfolkene mer frihet. Jeg jobba selv i en bank for mange år siden. Der var det mye internfakturering. Det er et eksempel på bortkastet tid, hvis det drives i stort monn, slik det også er i sykehusene nå.

Men et slikt utvalg skal ikke bli en hvilepute. Jeg tror dessverre noen sånne utvalg brukes i politiske forhandlinger – at man lar det jobbe i årevis og så blir resultatet liggende i en skuff. Da er utvalget byråkratiserende i seg selv, det vil vi unngå. Jeg opplever en stor interesse fra venstresiden og fagforbundene for å få ned byråkratiet.

Fagforbundet er svært opptatt av hele stillinger og å bekjempe ufrivillig deltid, særlig i helsesektoren. Hva vil MDG gjøre for at flere i denne sektoren får en fulltidsjobb å leve av?

– Vi må pålegge arbeidsgiverne å lage hele stillinger, og hvis de ikke gjør det, må de dokumentere hvorfor det ikke er mulig. Samtidig skal vi ikke pålegge folk hele stillinger. Arbeidstakerne skal kunne velge deltid, men arbeidsgiverne skal ikke ha friheten til å fortsette å tilby små deltidsstillinger når det kan unngås.

 

Hvordan kan dere pålegge arbeidsgiverne å opprette flere heltidsstillinger?

– Det har vi egentlig ikke tatt stilling til, men sannsynligvis må vi styrke rettighetene til arbeidstakerne i arbeidsmiljøloven og legge tydelige begrensninger på hvor mange deltidsstillinger man kan operere med.

Desentralisert utdanning av helsepersonell er også viktig. Folk som studerer et sted har en tendens til å bli værende der etterpå. Det er vanskelig å rekruttere personell til distriktene hvis all utdanning ligger i Oslo.

Les hva de andre partiene sier:

Dette mener MDG om:

Arbeidsliv og velferd

• Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.

• Bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.

• Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, forby praktikantstillinger i det offentlige og utrede tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker.

• Redusere normalarbeidstiden, innføre prøveordning med sekstimersdag.

• Innføre ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.

• Styrke saksbehandlingskapasiteten i Nav.

• Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte som skal fungere som en garantert minsteinntekt.

Helse og omsorg

• Evaluere samhandlingsreformen og utrede muligheten for ett nivå i helsetjenesten innenfor avgrensede områder.

• Sikre tilgang til helsetjenester for papirløse.

• Gi flere grupper billigere tannhelsetjenester for på sikt å gjøre tannhelsebehandling til en gratis og universell velferdsordning.

• Innføre tillitsreform.

• Opprette avbyråkratiserings- og effektiviseringsutvalg som skal gjennomgå all rapportering og foreslå hva som kan fjernes.

• Utrede alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i å endre eller fjerne foretaksmodellen og sikre en god kombinasjon av faglig ledelse og politisk styring. Endre finansieringssystemet ved å minske innslaget av stykkprisfinansiering.

• Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling.

Barnehage

• Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.

• Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

• Forby materialer med miljøgifter på lekeplasser og i leker.

• Gi kommunen adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

(Hentet fra innstilling til arbeidsprogram for 2021–2025)

Hva er New Public Management?

• New Public Management er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.

• Disse har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger.

• New Public Management bygger på en antakelse om at en offentlig virksomhet som ligner mer på markedet vil kunne bidra til bedre kvalitet og større effektivitet i den offentlige tjenesteytingen.

Kilde: Store Norske Leksikon

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.08.2021
09:49
31.08.2021 10:06Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Omar Jørgensen

Enige om nytt statsbudsjett: SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger fram neste års budsjett

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

Torgny Hasås

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det


Flere saker