JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norgesmodellen:

Seriøst arbeidsliv: Dette mener partiene

Alle partiene ønsker et seriøst arbeidsliv, men ikke alle er enige i bygningsarbeidernes krav til ny seriøsitetsmodell.
Kontrollører fra A-krimasenteret i Oslo er på kontroll på en byggeplass. De fleste partiene som har svart FriFagbevegelse støtter at det utarbeides en seriøsitetsnorm. Fremskrittspartiet sier de også støtter det, men advarer mot økt byråkrafti.

Kontrollører fra A-krimasenteret i Oslo er på kontroll på en byggeplass. De fleste partiene som har svart FriFagbevegelse støtter at det utarbeides en seriøsitetsnorm. Fremskrittspartiet sier de også støtter det, men advarer mot økt byråkrafti.

A-krimsenteret Oslo

torgny@lomedia.no

Sju bygningsarbeiderforeninger i Fellesforbundet gikk før sommeren ut med krav til en ny seriøsitetsmodell. Arbeiderpartiet har i sitt 100 dagers program sagt at de i løpet av disse dagene vil få på plass en slik felles modell hvis de kommer i regjering etter stortingsvalget 13. september.

Usikker på hva du skal stemme: Prøv FriFagbevegelses velgerguide

FriFagbevegelse har forelagt partiene hva de mener om ti av kravene fra fagforeningene. Dette var de ti kravene partiene skulle ta stilling til:

1. Norgesmodellen skal gjelde for alle ledd i leveransekjeden.

2. Andelen innleide arbeidstakere skal aldri overstige 20 % av timeforbruket.

3. Som hovedregel tillates det inntil ett ledd under hovedleverandør. Bemanningsforetak regnes som et selvstendig ledd i kontraktskjeden.

4. Alle som arbeider på prosjektet, skal ha minst lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale.

5. For å sikre et effektivt vern mot omgåelse av krav til dekning av utgifter til reise, kost og losji, skal innleiebedriften stille krav om at innleid arbeidskrafts bosted er definert i arbeidsavtalen.

6. Leverandøren skal dokumentere at minimum 80 % av de ansatte er faglærte innenfor sitt fagområde.

7. Minst 10 % av byggearbeidet må utføres av lærlinger.

8. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk eller engelsk.

9. Ved vesentlig mislighold av pliktene i forhold til seriøsitets modellen, kan oppdragsgiver stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist.

10. Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser.

Hva vil partiene gjøre med bemanningsbransjen? Her er svarene

SV

– SV ønsker et seriøst og skikkelig arbeidsliv. Derfor støtter vi en nasjonal seriøsitetsmodell for arbeidslivet, svarer Kirsti Bergstø på Fri Fagbeveglses henvendelse. Hun skriver at for å sikre seriøsitet, lønns- og arbeidsvilkår er det nødvendig å få på plass en Norgesmodell slik som Telemarks-, Oslo- og Skiensmodellen.

Forslag om en nasjonal seriøsitetsmodell fremmet SV allerede i 2016 sammen med ti andre forslag for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

SV har også foreslått mer ressurser til tilsynsmyndighetene. Stat og kommune har et stort og viktig ansvar for å forhindre sosial dumping ved kjøp av varer og tjenester, og ved offentlige anskaffelser som for eksempel på offentlige byggeprosjekter.

MDG

I sitt svar viser MDG til at partiet har vært med på å innføre seriøsitetsbestemmelser for anskaffelser i kommuner hvor vi er med på å styre, som Oslomodellen i Oslo.

«Erfaringene er gode. Å fastsette egne modeller som gjelder alle kontrakter ser vi på som et godt virkemiddel for å sørge for at de aktuelle kravene faktisk stilles i praksis. Derfor er vi positive til lokale og nasjonale modeller som denne. Reglene for hver enkelt bransje må bli til i dialog med de aktuelle partsrepresentantene, men vi er i utgangspunktet positive til Fellesforbundets forslag.»

Rødt

– Rødt støtter alle de ti kravene. Vi har tidligere fremmet et lignende forslag på Stortinget, men også med sikte på å utvide ordningen til flere bransjer, skriver partileder Bjørnar Moxnes i en epost.

– Det er avgjørende at en norgesmodell er minst like god som dagens lokale modeller. Vi må ikke få en situasjon der en ny nasjonal modell undergraver de lokale. Med Rødts politikk skal alle bedrifter som deltar i anbudskonkurranser for det offentlig, ha tariffavtale. Det er bare i unntakstilfeller, at man kan fravike dette, og godta vilkår som er minst på linje med tariffavtalene, skriver han.

Partiet har ett tilleggskrav som går lengre enn disse ti kravene. Rødt vil at offentlig sektor ikke skal bruke bemanningsselskaper på sine byggeplasser.

– Hvis vi mener alvor med hele faste stillinger, må vi forby bemanningsbransjen. Et bra sted å starte, er å stenge dem ute fra offentlige byggeplasser og prosjekter, skriver Moxnes

Kristelig Folkeparti

KrF støtter intensjonen i alle punktene, og er kjent med at lignende modeller er lagt til grunn i flere fylker i et godt partssamarbeid.

En samarbeidsmodell om å bekjempe uønskede forhold i byggebransjen må være nettopp det, en avtale mellom offentlige utbyggere og partene. Vi er ikke sikre på at prosentsatsene bør hogges i stein. Det kan variere fra sted til sted hva som er mulig til enhver tid. Det er dessuten høy aktivitet i byggebransjen for tida. Vi vet ikke nok om hvorvidt et utslag av å sette bestemte prosentsatser generelt vil være gjennomførbart eller om det vil føre til at prosjekter ikke kan gjennomføres, noe som heller ikke er ønskelig fra noen av partene, ville vi tro.

Men dersom dette er utgangspunktet for lokale avtaler, er det klokt. For eksempel med tanke på lærlinger, åpner jo anskaffelsesreglementet allerede i dag for at det kan stilles krav om lærlinger i offentlige prosjekter. Det er vi glad for.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har i sitt 100 dagers program krav om en Norges-modell. Det er meningen at en slik modell ikke bare skal gjelde bygningsfag, men hele arbeidslivet.

– Jeg er glad for at stadig flere omfavner Aps forslag om Norgesmodellen, og mange av de foreslåtte tiltakene har vi i lang tid vært tydelige på at vi vil innføre, skriver partiets nestleder Bjørnar Skjæran i en epost til FriFagbevegelse.

– Hvis vi kommer i regjering, skal vi umiddelbart utvikle Norgesmodellen i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi vil blant annet stille krav om faste ansettelser, faglært arbeidskraft, bruk av lærlinger, begrensninger på antall ledd med underleverandører, krav om norsk språk og krav om tariffavtale.

Han eller Arbeiderpart vil ikke sette opp de konkrete grensene for de ulike kravene, nå.

– Det vil vi måtte utarbeide i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Fremskrittspartiet

– FrP er positive til tiltak som kan sparke ut useriøse aktører og spesielt kriminelle aktører fra det norske arbeidsmarkedet. Derfor er vi tilhengere av langt sterkere lut mot de useriøse og kriminelle. De utkonkurrerer alle de seriøse aktørene, rammer arbeidstakere og samfunnet taper betydelige skatte- og avgiftsinntekter, skriver Frps Erlend Wiborg i en epost. Erlend Wiborg har vært leder for arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget de siste fire årene.

Frp er gjerne med på å diskutere en norgesmodell, men partiet er skeptisk til en modell som ikke bare rammer de useriøse, men som skaper problemer for alle seriøse aktører som følger loven.

– Vi må også huske at det store flertallet av norske bedrifter er små- og mellomstore. Da kan vi ikke lage et rigid og byråkratisk system som fungerer lett for de store aktørene, men som gjør det umulig for små aktører som blir kvelt av byråkratiet, mener Wiborg.

Senterpartiet

Senterpartiet støtter alle de ti kravene fra bygningsforeningene, og presiserer at partiet vil fjerne bemanningsselskapene etter en overgangsperiode, slik at bemanningsbyråene bare kan skaffe vikarer for navngitte personer.

Partiet vil videre gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, fjerne muligheten for generell adgang til midlertidige ansettelser, og vil også åpne for automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Senterpartiet mener det er svært positivt at både stat, fylker og kommuner de siste årene har prioritert å forsterke innkjøpsregelverk med mål å sikre både mer seriøsitet og mindre arbeidslivskriminalitet, sier partiets medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Per Olaf Lundteigen.

– Dette viktige arbeidet må fortsette – og Senterpartiet vil bidra til det.

Venstre og Høyre har ikke svart på FriFagbevegelses henvendelse.

Warning
Annonse
Annonse