JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORUNDRET: Jørgen Melve, leder i NTL Universitetet i Bergen synes medbestemmelsen fungerer bra og ser ikke noen grunn til å gjøre endringer.

FORUNDRET: Jørgen Melve, leder i NTL Universitetet i Bergen synes medbestemmelsen fungerer bra og ser ikke noen grunn til å gjøre endringer.

Eivind Senneset

Hovedavtalen i staten skal reforhandles: Tillitsvalgte mener retten til medbestemmelse er truet

Et notat fra Arbeidsgiverrådet i staten har vakt oppsikt blant tillitsvalgte. De forbereder seg på tøffe tak når hovedavtalen skal forhandles om til høsten.08.05.2019
10:04
10.05.2019 10:15

anders@lomedia.no

Arbeidsgiverrådet består av ledere fra ulike statlige virksomheter og har som oppgave å gi råd til regjeringa om statlig arbeidsgiverpolitikk. I høst skal hovedavtalen i staten reforhandles. Dette er avtalen som setter rammene for medbestemmelse og arbeidsplassdemokrati.

DEBATTINNLEGG: «Arbeidsgiverrådet i staten utfordrer synet på arbeidsgiver og arbeidstaker som likeverdige parter»

På tampen av fjoråret sendte Arbeidsgiverrådet ut tre diskusjonsnotater som skulle skape debatt bland ledere, HR-avdelinger og ansatte i staten om ulike temaer rundt medbestemmelse.

«Ubehagelig stort ansvar for tillitsvalgte?»

Notatene er utarbeidet av sekretariatet for Arbeidsgiverrådet, på grunnlag av diskusjoner som har vært i rådet. Det ene notatet handler om diskusjoner og forhandlinger. Det åpner med «Skaper hovedavtalen de riktige forutsetninger for rask endring, eller innebærer forhandlingsretten et hinder for å holde tempoet oppe?».

Et annet sted i notatet heter det: «Arbeidsgiver sitter med mål- og resultatansvaret, og det kan fremstå som lite hensiktsmessig å være fratatt muligheten til å ha siste ordet i saker av betydning for virksomhetens resultat.»

Statsansattes medbestemmelse kan bli dårligere når hovedavtalen reforhandles, frykter LO Stat

Notatet spør også om ansvaret blir for stort for de tillitsvalgte: «I tillegg kan man spørre seg om dagens utfordringsbilde skaper et ubehagelig stort ansvar for tillitsvalgte, og at dette er mer fremtredende i forhandlingssituasjonen enn under drøfting.»

NTL UiB: – Paternalistisk tone i notatet

Ett av medlemmene i Arbeidsgiverrådet er direktør Kjell Bernstrøm fra Universitetet i Bergen.

Jørgen Melve, leder i NTL Universitetet i Bergen er forundret over rådets notat og mener medbestemmelsen ved universitetet fungerer godt.

– Det funker fint hos oss. At Bernstrøm sitter og sender ut den type notater, samtidig som vi ikke ser de problemene arbeidsgiverrådet mener finnes, er interessant, sier Melve.

Han forteller at NTL har tatt initiativ til å diskutere beskrivelsen av medbestemmelse på et årlig seminar mellom ledelsen og fagforeningene ved universitetet.

Melve synes tonen i notatet nærmest er paternalistisk og mener rådet har en pussig status.

ph

– Det er nærmest så vi lurer på om dette er en bevisst provokasjon, eller om Arbeidsgiverrådet faktisk har så lite tiltro til tillitsvalgte som det kan synes, sier han.

Melve mener ledere i staten må læres bedre opp i regelverket rundt medbestemmelse.

– Om arbeidsgiverne synes vi er et problem, så må de si det. Det eneste som skaper problemer, er når arbeidsgiver slumser og glemmer medbestemmelsen. Det har ingenting å gjøre med at vi har medbestemmelse, men med manglende kunnskap fra ledelsen om medbestemmelse, sier han.

Endret verden

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen mener hovedavtalen må oppdateres for å være tilpasset nåtiden.

– Verden er ikke slik den var da hovedavtalen ble utformet tidlig på 80-tallet. Den gang hadde man egne data-tillitsvalgte. Nå er endringer en løpende prosess, og vi trenger en hovedavtale som er mer oppdatert på dagens situasjon, sier han.

Bernstrøm mener måten å gjøre det på, er å legge opp til mer løpende drøftinger av spørsmål, men uten å gå på bekostning av medbestemmelse og gode prosesser. For Bernstrøm fastslår:

– Vår erfaring er at prosesser med god samhandling blir de mest vellykkede.

– Hvorfor tror du at tillitsvalgte opplever påstandene i notatet som et varslet angrep på rettighetene sine?

– Det kan være en viss frykt for å miste rettigheter. Men mitt utgangspunkt er å lage et bedre grunnlag for prosessene, og da bør avtalen være mer tidsriktig, sier han.

Bernstrøm er enig i NTLs oppfatning av at medbestemmelsen er god på UiB.

– Jeg vil si den fungerer godt på tross av hovedtariffavtalen, og det skyldes tillitsvalgte som opptrer rasjonelt, sier han.

NTL Språkrådet: – Feil premisser for notatet

Aksel Torsnes Mehlum, leder i NTL Språkrådet, har også en leder som sitter i Arbeidsgiverrådet. Når han leser diskusjonsnotatet, blir han ganske provosert.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av virkeligheten, og premisset i hele dokumentet er at partene i forhandlinger ikke er ute etter å finne de beste løsningene. Slik er det virkelig ikke! sier han.

Mehlum kan ikke forstå annet enn at det er en styrke at begge siders syn blir hørt i for eksempel omstillingsprosesser.

– At forhandlinger bare er et slags maktspill eller muskelskryt, kjenner jeg meg ikke igjen i, poengterer han.

Saken fortsetter under bildet.

I Språkrådet opplever han at medbestemmelsen fungerer slik den skal.

– Vi er selvsagt uenige om enkelte saker, men ikke om spillereglene. Jeg opplever ikke her at det er noe ønske om å sette reglene under press, sier han.

Han spår tøffe forhandlinger om hovedavtalen til høsten dersom dette notatet blir arbeidsgiversidens utgangspunkt.

– Da er jeg redd det blir en nokså konfronterende runde. Tonen og innholdet i dette notatet er virkelig ikke egna til å komme den andre parten i møte. Det er umulig for arbeidstakersiden å lese dette som noe annet enn svekking av rettigheter, sier han.

– Utmerket samarbeid, sier sjefen

Mehlums sjef i Språkrådet, direktør Åse Wetås, sitter også i Arbeidsgiverrådet. Hun mener det er bra at også en liten virksomhet i staten som deres, er representert der.

Hun vil ikke si noe om diskusjonene som foregår i rådet, men er enig med NTL-tillitsvalgt Mehlum i at medbestemmelsen fungerer bra hos dem.

ph

– Det er veldig velfungerende og helt i tråd med det avtaleverket forplikter oss til, sier Wetås.

Hun tenker da på medbestemmelse gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger, samt det som skjer rundt lønnsoppgjørene.

– Så du ser ikke behovet for noen store endringer i medbestemmelsessystemet?

– Jeg har vært her i 3,5 år. I en liten organisasjon er det ikke alle deler av avtaleverket vi bruker like ofte, men vi har i det daglige et utmerket samarbeid med de tillitsvalgte. Jeg tror alle som er arbeidsgivere i staten, er enig i at medbestemmelse i seg selv er en stor merverdi, men jeg ønsker ikke å gå inn i rådets diskusjoner om eventuelle endringer i systemet, sier hun.

NTL Forsvaret: – Medbestemmelse blir sett på som et hinder

Forsvaret er en organisasjon som ikke er ukjent med omstillinger. Organisasjonssekretær Rune Bjørseth i NTL Forsvaret forteller at medbestemmelsen er under press fra flere hold, og at tillitsvalgte opplever at medbestemmelse og medvirkning blir sett på som et hinder for effektivitet og en byrde av arbeidsgiver.

– Det er sjelden NTL Forsvaret opplever at arbeidsgiver aktivt benytter organisasjonene som ressurser eller rådgivere for å oppnå gode resultater. Snarere tvert imot, så ser man at arbeidsgiver forholder seg slavisk til avtaleverkets prosesser uten å lytte til innspill og justere sine planer, sier Bjørseth.

Han opplever også at Forsvaret vanner ut avtaleverket for at tillitsvalgte skal få mindre innflytelse, og at det ikke legges til rette for at tillitsvalgte skal kunne gjøre en god jobb.

– Mange føler at de ikke får avvansementsmuligheter og at utviklingen stopper opp dersom de tar på seg tillitsverv, sier han.

Bjørseth kjenner seg heller ikke igjen i påstandene fra Arbeidsgiverrådet om at det hviler et ubehagelig stort ansvar på de tillitsvalgte. Ei heller at medbestemmelse forsinker prosesser:

– Å bruke tilstrekkelig tid til medbestemmelse, forståelse og aksept for endring fører igjen til en raskere implementering av endringene som må gjøres. Hovedavtalen og forhandlingsretten er et premiss for å få til gode endringsprosesser i Forsvaret, sier han.

Forsvarssjefen: – Spissformuleringer

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skriver i en epost til NTL-magasinet at de stadige omstillingene Forsvaret har vært igjennom over lang tid, samt digitalisering og brukerorientering, skaper forventninger om fornying, effektivisering og forbedring. Omstillingene skal både bidra til at virksomheten løser samfunnsoppdraget sitt, og at det skjer mest mulig effektivt.

– Jeg mener at jeg som forsvarssjef har et ansvar i slike prosesser som jeg ikke kan dele med de tillitsvalgte, skriver han.

Saken fortsetter under bildet.

Forsvarssjefen påpeker at det er han som har ansvaret for Forsvarets resultatoppnåelse, at de ansatte har en sikker arbeidsplass, og så videre. Men han understreker at det ikke betyr at han ikke ønsker samarbeid med de ansatte.

– Tvert imot er jeg veldig opptatt av at vi i fellesskap skal finne frem til de beste løsningene for Forsvaret og for de ansatte. Jeg mener imidlertid også at dette samarbeidet, selv om det på mange områder fungerer godt, kan bli enda bedre. Enkelte endringer i hovedavtalen kan tilrettelegge for dette.

Bruun-Hanssen påpeker at notatene er sendt ut av sekretariatet til Arbeidsgiverrådet, og at spissformuleringer er ment å skape debatt, og ikke kan ses på som rådets endelige standpunkt.

Forsvarssjefen sier også at rådet har understreket betydningen av medbestemmelse på arbeidsplassen som viktig. At Arbeidsgiverrådet ønsker å styrke drøftingsinstituttet ved å legge det som i dag gir forhandlingsrett dit, mener han likestiller organisasjonsendringer med strategiarbeid og utviklingsarbeid.

– Det at noen konkrete områder innen omstilling er gjenstand for forhandlinger, kan skape et inntrykk av at disse temaene er viktigere enn andre, skriver Bruun-Hanssen.

Lederen i Arbeidsgiverrådet: – God mulighet til å skape engasjement

– Det er viktig for arbeidsgiverne å skape debatt om hovedavtalen i et år der den skal reforhandles, sier leder Mari Trommald av Arbeidsgiverrådet.

Hun er til daglig direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og avviser at de går inn i dette med et mål om å svekke de tillitsvalgtes innflytelse.

– Jeg og Arbeidsgiverrådet er en heiagjeng for medbestemmelse. Det gir et bedre beslutningsgrunnlag, bedre forankring og godt samarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Med den raske utviklingstakten som offentlig sektor er i nå, vil medbestemmelse være helt avgjørende for å lykkes med utvikling og omstilling av statlig sektor. Vi er heldige i Norge som har en hovedavtale. Det er vi stolt av, og derfor har Norge løftet originalversjonen inn som vår nasjonale kulturarv på UNESCOs verdensarvliste, sier hun.

– Kan du forstå reaksjonene som har kommet på notatet?

– Det er naturlig å se både på utfordringene og de bra tingene når man står foran en reforhandling av hovedavtalen. Sekretariatet laget på oppdrag fra rådet tre notater som belyser noen utfordringer Arbeidsgiverrådet har sett med hovedavtalen, og det er viktig å diskutere, sier Trommald.

Her kan arbeidsgiver og organisasjonene ha ulikt ståsted som har dannet grunnlag for gode diskusjoner i og utenfor rådet, mener hun.

Saken fortsetter under bildet.

Hun legger til at Arbeidsgiverrådet har invitert hovedsammenslutningene til møter, og at hun har deltatt i flere debatter om temaet.

– Dette er en god mulighet til å skape engasjement rundt hovedavtalen. Vi ser at enkelte toppledere mener hovedavtalen blir for teknisk, og det kan bety at en forenkling er lurt slik at den blir lettere å forstå og bruke. Opplæring er en viktig bit, men man kan kanskje forenkle litt og tydeliggjøre målsetningene også, sier hun.

Trommald mener videre at man må se på hvilke andre tema som kan tas inn i diskusjoner under hovedavtalen, som strategisk retning og digital utvikling. Hun understreker at Arbeidsgiverrådet er rådgiver overfor KMD som selv skal forhandle avtalen inn mot Hovedsammenslutningene.

Det eneste som skaper problemer, er når arbeidsgiver slumser og glemmer medbestemmelsen. Jørgen Melve, leder i NTL Universitetet i Bergen

08.05.2019
10:04
10.05.2019 10:15Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker