JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kjemper for særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg

Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten

58 renholdere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS saksøker sin nye arbeidsgiver for å beholde sine gamle rettigheter, som særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg. Når de fram, vil det bli betydelig mindre lukrativt for staten å sette tjenester ut på anbud.
PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

Anette Karlsen

may.berg@lomedia.no

For en del av renholderne handler saken om opptil 1,3 millioner kroner i pensjon som de taper på å arbeide sine siste år i ISS i stedet for i Forsvarsbygg. For enda flere om muligheten til å kunne gå av med førtidspensjon ved 62 år.

Renholdere på anbud

25. april i år ble ca. 210 ansatte overført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Det skjedde etter en politisk beslutning i regjeringen om å sette renholdet av Forsvarets bygg ut på anbud, et anbud som ble tildelt ISS. Siden har det oppstått tvist om hvilke lønns- og arbeidsvilkår ISS er forpliktet til å opprettholde overfor renholderne etter arbeidsmiljølovens (AML) §16-2.

Saksøkerne mener at de i henhold til AML har rett til å ta med seg lønns- og arbeidsvilkårene fra Forsvarsbygg over til ISS. LOs juridiske avdeling, som representerer saksøkerne, prosederer på at rettigheter som følger av lov og/eller som har blitt individuelle rettigheter ikke avsluttes når tariffavtalen utløper, og hevder at det er tilfellet i denne saken.

Rettighetene som kreves videreført er:

– stillingsvernrettigheter, herunder oppsigelsesfrister, etter tjenestemannsloven,

– særaldersgrense på 65 år, samt offentlig avtalefestet pensjon (AFP),

– arbeidstidsavtale og godtgjørelse for smussig arbeid,

– at lønn skal utbetales som i dag, den 12. i hver måned, dels forskuddsvis og dels etterskuddsvis.

Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud

ISS skal vaske for Forsvaret

Kun renholdere over 60 får bli i Forsvarsbygg

Upløyd mark

– Så vidt jeg vet er store deler av innholdet i vårt søksmål uprøvd i rettssystemet, sier forbundssekretær Guro Vadstein i NTL.

Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

Ole Palmstrøm

– Hva blir følgene for statlig outsourcing dersom dere når fram og dette blir rettspraksis?

– Det viktigste for oss er at medlemmene våre ender opp med rimelige vilkår etter å ha blitt utsatt for en virksomhetsoverdragelse. Når regjeringen privatiserer med en uttalt hensikt om å ta ut en gevinst på bekostning av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, så vil vi gjøre alt vi kan for å forhindre dette, sier Vadstein.

Støtte i EU-dommer

LO-advokat Alexander Cascio, som representerer renholderne, bekrefter at det er lite rettspraksis rundt virkningene av en virksomhetsoverdragelse.

– De fleste sakene rundt virksomhetsoverdragelse dreier seg om hvorvidt det er en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Vi har lite rettspraksis i Norge som går på virkningene, og særlig hvilke rettigheter som omfattes av en virksomhetsoverdragelse. Det finnes noen dommer fra EU-domstolen som vi mener støtter vårt syn, særlig dette at lovfestede rettigheter blir med over ved en virksomhetsoverdragelse, sier Cascio.

Lovfestede rettigheter i dette tilfellet er stillingsvernet og oppsigelsestid i henhold til tjenestemannsloven, samt førtidspensjonsordndingen (AFP) og særaldersgrensen på 65 år.

Mindre å spare

Cascio påpeker at en dom i saksøkernes favør kan gjøre privatisering mindre lukrativt for staten.

– Særlig privatisering som har til hensikt å spare penger på de ansattes pensjon. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er snakk om å videreføre hele pensjonsordningen, men bare førtidspensjonsordningen, særaldersgrense og AFP. Den vanlige tjenestepensjonsordningen følger det av loven at den nye arbeidsgiveren ikke trenger å ta over. Likevel vil økte kostnader til pensjon antakelig gjøre det mindre attraktivt for staten å sette tjenester ut på anbud, fordi det vil bli mindre å spare på det.

ISS: Ikke forpliktet

ISS har i prosessen rundt virksomhetsoverdragelsen avvist at bedriften er forpliktet til å videreføre renholdernes lønns- og arbeidsvilkår.

Bedriften har etter overføringen henvendt seg til flere av renholderne og bedt dem signere på nye arbeidsavtaler som på flere punkter avviker fra de rettighetene de ansatte hadde i Forsvarsbygg. Med bakgrunn i uenighetene i saken, har svært få ansatte foreløpig signert arbeidsavtalene.

Partene var enige om at overføringen mellom Forsvarsbygg og ISS innebar en virksomhetsoverdragelse etter AML kapittel 16.

Etter AML §16-2 skal da Forsvarsbyggs plikter overfor de ansatte "som fulgte av arbeidsavtale eller arbeidsforhold" overføres til ISS.

I stevningen vises det til at reglene om virksomhetsoverdragelse skal tolkes i samsvar med EU-domstolens praksis.

Det grunnleggende prinsippet er at de ansatte skal gis samme grad av beskyttelse i sitt forhold til erververen (ISS) som de hadde i sitt forhold til overdrageren (Forsvarsbygg).

Hva står på spill?

• Stillingsvernet: Stillingsvernet er sterkere i tjenestemannsloven enn i arbeidsmiljøloven.

• Oppsigelsestid: Tjenestemenn har ifølge tjenestemannsloven seks måneders oppsigelsestid så lenge de har to års ansiennitet. Etter AML må en arbeidstaker ha mer enn ti års ansiennitet og være over 60 år for å ha rett til like lang oppsigelsestid.

• AFP-ordningen og særaldersgrensen: Som tjenestemenn i Forsvarsbygg var renholderne omfattet av førtidspensjonsordninger. De hadde en særaldersgrense på 65 år og kunne fratre med pensjon senest ved 65 år. I praksis kunne de gå av med særalderspensjon tre år før aldersgrensen, det vil si ved 62 år.

For ansatte over 55 år får overføringen til ISS betydelige konsekvenser. De mister retten til AFP, og har heller ingen mulighet til å opptjene rettigheter i den private AFP-ordningen som ISS er tilsluttet fordi de er over 55 år. De får et pensjonstap på opp mot en 1,3 millioner kroner.

Når det gjelder smusstillegg og arbeidstidsavtalen, proseres det på at disse skulle vært videreført fram til avtalenes utløp i høst.

Renholdernes fagforeningsmedlemskap er overført fra NTL til Norsk Arbeidsmandsforbund etter virksomhetsoverdragelsen, og de to forbundene følger sammen opp denne saken.

ISS har frist til 24. november til å gi sitt tilsvar til retten. Ifølge Cascio vil saken neppe kommen for retten før til våren.

Kommentar fra NHO Service

ISS henviser frifagbevegelse.no til NHO Service for kommentar.

– Vi har ikke inngitt tilsvar ennå, og ønsker ikke å gå inn på saken i media, sier advokat Eva Schei i NHO Service.

AML om virksomhetsoverdragelser:

Arbeidsmiljølovens § 16-2

(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

AML om virksomhetsoverdragelser:

Arbeidsmiljølovens § 16-2

(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.