JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anker verftsdommen

NHO, Norsk Industri og de ni verftene har besluttet å anke Oslo tingretts dom i allmenngjøringssaken. De vil trolig begjære at den legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38

– Ja, det stemmer. Det er besluttet at tingrettens dom blir anket, bekrefter Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, overfor Magasinet for fagorganisertes nettavis, magasinett.org.

Tapte på alle punkter

29. januar avsa Oslo tingrett sin dom i saken som ni norske verft, NHO og Norsk Inudstri hadde anlagt mot Tariffnemnda og Staten. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente tingretten. Saksøkerne tapte på alle punkter.

Oslo tingrett er av den oppfatning at

– allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i lys av EØS-retten.

– forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv.

– det uansett ikke er påvist forhold som innebærer ugyldighet etter EØS-avtalen art. 36.

– at Tariffnemnda ikke har begått saksbehandlingsfeil under behandlingen av Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring.

– at Tariffnemndas medlemmer ikke har vært forutinntatt da allmenngjøringen ble behandlet.

– Forskriften er ugyldig

Ankefristen går først ut 2. mars, men arbeidsgiverorganisasjonene og verftene har ifølge Svein Oppegaard allerede bestemt seg for å anke dommen. Anken er formelt ikke sendt, presiserer han.

– Vi mener fortsatt at forskriften er ugyldig, sa NHO-direktøren til magasinett.org samme dag som dommen falt. Saksøkerne har tydeligvis ikke skiftet mening siden det.

Vil få stanset NSTB-saken

I forbindelse med verftsanken prøver advokatfirmaet BA-HR å få stanset behandlingen av ankesaken som Norwegian Service Team Baltija UAB har varslet mot Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og Staten.

Det heleide, litauiske datterselskapet til Haugesund-baserte Norwegian Service Team Industri som har utleie av (utenlandsk) personell som hovedforretningsområde, gikk i fjor til sak mot allmenngjort norsk tarifflønn og Arbeidstilsynet som hadde gitt Norwegian Service Team pålegg om å følge allmenngjøringsforskriften. Norwegian Service Team tapte på alle punkter i Oslo tingrett og anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

11.200 kroner i måneden - brutto

Rettssaken gjaldt tvisten om pålegg gitt etter allmenngjøringsforskriften for byggeplasser - som blant annet innebærer lovfestet norsk minstelønn etter tariffen. Uenigheten dreide seg om vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet var gyldig - eller ikke.

Arbeidstilsynet i Haugesund hadde truffet to litauiske bygningsarbeidere under en regulær tilsynsrunde som begge var ansatt i Norwegian Service Team Baltija UAB. Det viste seg at de to hadde en brutto månedslønn på 1.100 litas (rundt 2.800 kroner). Lønna ble justert til 4.340 kroner fra 1. mai 2008.

Videre fikk arbeiderne utbetalt et utenlandstillegg på rundt 280 kroner dagen - et krav fra litauiske myndigheter for ansatte som sendes på jobb i utlandet. Det ga en samlet brutto månedslønn på rundt 11.200 kroner. De jobbet i rotasjon - seks uker på jobb i Norge, to uker fri i Litauen. Rotasjonen ville fått navnet 42-14.

I følge allmenngjøringsforskriftens § 4 var minstelønna for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring på tidspunktet for pålegget 125,50 kroner i timen. Fra 1. november 2008 var den på 132,50.

Vil vente på utfallet av verftsanken

Magasinett.org har i dag begjært og fått innsyn i BA-HRs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett, ført i pennen av advokat Tarjei Thorkildsen. Thorkildsen har vært partshjelper for Norsk Industri i verftenes rettssak mot vedtaket om allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten ved verftene over hele landet.

I skrivet varsler han at Norwegian Service Team Baltija vil anmode lagmannsretten om å stanse NSTBs ankesak "i påvente av rettskraftig avgjørelse i saken som STX Norway Offshore..." samt åtte andre verft, NHO og Norsk Industri har tapt mot Staten og Tariffnemnda i første rettsinstans. Grunn: til dels sammenfallende tema.

"Dette søksmålet (anken i verftssaken) antas å avklare grunnleggende spørsmål som også vil være avgjørende for nærværende sak (anken til Norwegian Service Team Baltija UAB)", heter det i skrivet.

Spørsmålet om stansing av NSTBs ankesak er allerede blitt drøftet med Regjeringsadvokaten, men avgjørelsen er ikke tatt.

Allmenngjøring for byggeplasser ugyldig?

I prosesskrivet bruker BA-HR og Thorkildsen de samme argumentene som han og NHOs advokater brukte under verftenes rettssak mot Tariffnemnda og allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten.

Men med en vesentlig forskjell: denne gang påstår BA-HRs Thorkildsen at Arbeidstilsynets vedtak er ugyldig "på grunn av hel eller delvis ugyldighet ved forskrift for allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 6. oktober 2008 (fornyelsesvedtaket, red. anm.)".

NHO stemte for allmenngjøring på bygg

"Skytset" rettes nå også mot Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av norsk tarifflønn (og andre goder) på norske byggeplasser, ikke bare ved verftene. Dette kan oppfattes som noe spesielt, ettersom også NHOs representant i Tariffnemnda, Nina Melsom, stemte for allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfagene i oktober 2008. Vedtaket var forøvrig enstemmig.

Videre anføres det at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil fra Tariffnemndas side, og at forskriften er delvis ugyldig fordi den er i strid med EUs utsendingsdirektiv og EØS-avtalens artikkel 36.

Påstandene og argumentasjonen er altså nøyaktig de samme som i verftssaken som gikk for Oslo tingrett i desember i fjor.

Helgardering

For å "helgardere" seg - i tilfellet Borgarting lagmannsrett skulle komme fram til at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser faktisk er gyldig - anfører NST Baltija UAB og deres advokatfirma BA-HR "at tingretten har lagt feil forståelse av allmenngjøringsforskriftens § 6 vedr. utgifter til reise, kost og losji til grunn".

"Denne bestemmelsen kan ikke få anvendelse på den ankende parts ansatte ettersom disse ikke er sendt ut på oppdrag av arbeidsgiver hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, slik bestemmelsen rettslig må forstås", heter det i prosesskrivet.

– Lider av avgjørende feil

Den ankende part, altså NST Baltija UAB, mener dessuten at Tariffnemndas saksbehandling av allmenngjøringen "lider av avgjørende feil".

LO og Fellesforbundet har erklært partshjelp for saksøkte Staten og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i NSTBs ankesak.

– Omgår allmenngjøringsforskriften

I brevet til Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

"LO og Fellesforbundet opplever i stadig større grad at arbeidsgivere trekker store beløp i reise, kost- og losji av den minstelønnen som er fastsatt i de gjeldende allmenngjøringsforskriftene. Som i denne sak gjennomføres dette ved at utenlandske arbeidstakere blir 'inntatt (ansatt) på arbeidsstedet'. Den omgåelsen som på den måten finner sted, undergraver effekten av de allmenngjøringsvedtak som er fattet, særlig innenfor byggebransjen og verftsindustrien. Dette truer også allmenngjøringsordningen som sådan."

Og videre:

"Saken berører både beskyttelse av det norske organisasjons- og forhandlingssystemet mot undergraving av tariffestede vilkår og opparbeidede rettigheter, og også beskyttelse av utstasjonert arbeidskraft mot sosial dumping. Begge forhold ligger klart innenfor LO og Fellesforbundets formål og virkeområde."

Der er LO-advokat Håkon Angell som kommer til å være partshjelper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38Mest lest

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik


Flere saker