JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anker verftsdommen

NHO, Norsk Industri og de ni verftene har besluttet å anke Oslo tingretts dom i allmenngjøringssaken. De vil trolig begjære at den legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38

– Ja, det stemmer. Det er besluttet at tingrettens dom blir anket, bekrefter Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, overfor Magasinet for fagorganisertes nettavis, magasinett.org.

Tapte på alle punkter

29. januar avsa Oslo tingrett sin dom i saken som ni norske verft, NHO og Norsk Inudstri hadde anlagt mot Tariffnemnda og Staten. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente tingretten. Saksøkerne tapte på alle punkter.

Oslo tingrett er av den oppfatning at

– allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i lys av EØS-retten.

– forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv.

– det uansett ikke er påvist forhold som innebærer ugyldighet etter EØS-avtalen art. 36.

– at Tariffnemnda ikke har begått saksbehandlingsfeil under behandlingen av Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring.

– at Tariffnemndas medlemmer ikke har vært forutinntatt da allmenngjøringen ble behandlet.

– Forskriften er ugyldig

Ankefristen går først ut 2. mars, men arbeidsgiverorganisasjonene og verftene har ifølge Svein Oppegaard allerede bestemt seg for å anke dommen. Anken er formelt ikke sendt, presiserer han.

– Vi mener fortsatt at forskriften er ugyldig, sa NHO-direktøren til magasinett.org samme dag som dommen falt. Saksøkerne har tydeligvis ikke skiftet mening siden det.

Vil få stanset NSTB-saken

I forbindelse med verftsanken prøver advokatfirmaet BA-HR å få stanset behandlingen av ankesaken som Norwegian Service Team Baltija UAB har varslet mot Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og Staten.

Det heleide, litauiske datterselskapet til Haugesund-baserte Norwegian Service Team Industri som har utleie av (utenlandsk) personell som hovedforretningsområde, gikk i fjor til sak mot allmenngjort norsk tarifflønn og Arbeidstilsynet som hadde gitt Norwegian Service Team pålegg om å følge allmenngjøringsforskriften. Norwegian Service Team tapte på alle punkter i Oslo tingrett og anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

11.200 kroner i måneden - brutto

Rettssaken gjaldt tvisten om pålegg gitt etter allmenngjøringsforskriften for byggeplasser - som blant annet innebærer lovfestet norsk minstelønn etter tariffen. Uenigheten dreide seg om vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet var gyldig - eller ikke.

Arbeidstilsynet i Haugesund hadde truffet to litauiske bygningsarbeidere under en regulær tilsynsrunde som begge var ansatt i Norwegian Service Team Baltija UAB. Det viste seg at de to hadde en brutto månedslønn på 1.100 litas (rundt 2.800 kroner). Lønna ble justert til 4.340 kroner fra 1. mai 2008.

Videre fikk arbeiderne utbetalt et utenlandstillegg på rundt 280 kroner dagen - et krav fra litauiske myndigheter for ansatte som sendes på jobb i utlandet. Det ga en samlet brutto månedslønn på rundt 11.200 kroner. De jobbet i rotasjon - seks uker på jobb i Norge, to uker fri i Litauen. Rotasjonen ville fått navnet 42-14.

I følge allmenngjøringsforskriftens § 4 var minstelønna for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring på tidspunktet for pålegget 125,50 kroner i timen. Fra 1. november 2008 var den på 132,50.

Vil vente på utfallet av verftsanken

Magasinett.org har i dag begjært og fått innsyn i BA-HRs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett, ført i pennen av advokat Tarjei Thorkildsen. Thorkildsen har vært partshjelper for Norsk Industri i verftenes rettssak mot vedtaket om allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten ved verftene over hele landet.

I skrivet varsler han at Norwegian Service Team Baltija vil anmode lagmannsretten om å stanse NSTBs ankesak "i påvente av rettskraftig avgjørelse i saken som STX Norway Offshore..." samt åtte andre verft, NHO og Norsk Industri har tapt mot Staten og Tariffnemnda i første rettsinstans. Grunn: til dels sammenfallende tema.

"Dette søksmålet (anken i verftssaken) antas å avklare grunnleggende spørsmål som også vil være avgjørende for nærværende sak (anken til Norwegian Service Team Baltija UAB)", heter det i skrivet.

Spørsmålet om stansing av NSTBs ankesak er allerede blitt drøftet med Regjeringsadvokaten, men avgjørelsen er ikke tatt.

Allmenngjøring for byggeplasser ugyldig?

I prosesskrivet bruker BA-HR og Thorkildsen de samme argumentene som han og NHOs advokater brukte under verftenes rettssak mot Tariffnemnda og allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten.

Men med en vesentlig forskjell: denne gang påstår BA-HRs Thorkildsen at Arbeidstilsynets vedtak er ugyldig "på grunn av hel eller delvis ugyldighet ved forskrift for allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 6. oktober 2008 (fornyelsesvedtaket, red. anm.)".

NHO stemte for allmenngjøring på bygg

"Skytset" rettes nå også mot Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av norsk tarifflønn (og andre goder) på norske byggeplasser, ikke bare ved verftene. Dette kan oppfattes som noe spesielt, ettersom også NHOs representant i Tariffnemnda, Nina Melsom, stemte for allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfagene i oktober 2008. Vedtaket var forøvrig enstemmig.

Videre anføres det at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil fra Tariffnemndas side, og at forskriften er delvis ugyldig fordi den er i strid med EUs utsendingsdirektiv og EØS-avtalens artikkel 36.

Påstandene og argumentasjonen er altså nøyaktig de samme som i verftssaken som gikk for Oslo tingrett i desember i fjor.

Helgardering

For å "helgardere" seg - i tilfellet Borgarting lagmannsrett skulle komme fram til at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser faktisk er gyldig - anfører NST Baltija UAB og deres advokatfirma BA-HR "at tingretten har lagt feil forståelse av allmenngjøringsforskriftens § 6 vedr. utgifter til reise, kost og losji til grunn".

"Denne bestemmelsen kan ikke få anvendelse på den ankende parts ansatte ettersom disse ikke er sendt ut på oppdrag av arbeidsgiver hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, slik bestemmelsen rettslig må forstås", heter det i prosesskrivet.

– Lider av avgjørende feil

Den ankende part, altså NST Baltija UAB, mener dessuten at Tariffnemndas saksbehandling av allmenngjøringen "lider av avgjørende feil".

LO og Fellesforbundet har erklært partshjelp for saksøkte Staten og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i NSTBs ankesak.

– Omgår allmenngjøringsforskriften

I brevet til Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

"LO og Fellesforbundet opplever i stadig større grad at arbeidsgivere trekker store beløp i reise, kost- og losji av den minstelønnen som er fastsatt i de gjeldende allmenngjøringsforskriftene. Som i denne sak gjennomføres dette ved at utenlandske arbeidstakere blir 'inntatt (ansatt) på arbeidsstedet'. Den omgåelsen som på den måten finner sted, undergraver effekten av de allmenngjøringsvedtak som er fattet, særlig innenfor byggebransjen og verftsindustrien. Dette truer også allmenngjøringsordningen som sådan."

Og videre:

"Saken berører både beskyttelse av det norske organisasjons- og forhandlingssystemet mot undergraving av tariffestede vilkår og opparbeidede rettigheter, og også beskyttelse av utstasjonert arbeidskraft mot sosial dumping. Begge forhold ligger klart innenfor LO og Fellesforbundets formål og virkeområde."

Der er LO-advokat Håkon Angell som kommer til å være partshjelper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Erlend Angelo

Nortura-ansatte frykter for både egen og selskapets framtid: – Det er trist

Kommentar

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun kan leve med kompromisset om kontantstøtten. (Illustrasjonsfoto)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun kan leve med kompromisset om kontantstøtten. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Det er all grunn til å glede seg over at kontantstøtten synes å være på vei ut»

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Det er hovedstaden som har de største problemene med innleie på byggeplassene. (Illustrasjonsfoto)

Det er hovedstaden som har de største problemene med innleie på byggeplassene. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Forbud mot innleie lar vente på seg: – Et klart løftebrudd, sier tillitsvalgte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?


Flere saker