JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KRAV OM TILBAKEBETALING: Ifølge tilsynsrapportene fra Utdanningsdirektoratet har eierne av Læringsverkstedet Hans Jacon og Randi Sundby brukt tilskudd og foreldrepenger i barnehagene på kostnader knyttet til oppkjøp av barnehager. Det mener Utdanningsdirektoratet er brudd på barnehageloven. Læringsverkstedet har klaget på vedtaket.

KRAV OM TILBAKEBETALING: Ifølge tilsynsrapportene fra Utdanningsdirektoratet har eierne av Læringsverkstedet Hans Jacon og Randi Sundby brukt tilskudd og foreldrepenger i barnehagene på kostnader knyttet til oppkjøp av barnehager. Det mener Utdanningsdirektoratet er brudd på barnehageloven. Læringsverkstedet har klaget på vedtaket.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Private barnehager

Brukte tilskudd og foreldrebetaling til å kjøpe opp barnehager

Eierne av Læringsverkstedet har latt barnehagene ta kostnader for oppkjøp av barnehager. Det er i strid med barnehageloven, mener Utdanningsdirektoratet, og ber om millionbeløp i tilbakebetaling fra to barnehager i Skien.08.12.2022
10:28
12.12.2022 16:21

ida.wangberg@fagbladet.no

Eierne av Læringsverkstedet har brukt kommunale tilskudd og foreldrebetaling på å betale for oppkjøp av andre barnehager, er konklusjonen til Utdanningsdirektoratet (Udir) etter tilsyn med to Læringsverkstedet-barnehager.

Det var Skien kommune som først begynte tilsynet med de to Læringsverkstedet-barnehagene Maurtua og Harmonien DoReMi, etter at disse ble kjøpt opp av Læringsverkstedet i 2016.

De årlige kostnadene til avskrivninger og renter ble mer enn doblet etter at Læringsvverkstedet overtok driften, og Utdanningsdirektoratet konkluderer nå med at barnehagene er belastet kostnader som ikke direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.

Det mener direktoratet er i strid med barnehageloven, og krever derfor rundt en million kroner tilbakebetalt fra Maurtua barnehage, og 740.000 kroner fra Harmonien DoReMi.

Ifølge barnehageloven kan tilskudd og foreldrebetaling brukes på avskrivninger og finanskostnader knyttet til barnehagens egne bygg. Men de to Læringsverkstedet-barnehagene har også blitt belastet med kostnader som er knyttet til eiernes oppkjøp av barnehager, noe Utdanningsdirektoratet mener er i strid med loven.

«Barnehagen skal ikke belastes for aksjonærenes kostnader ved oppkjøp av egne eller andre barnehager. Slike kostnader kan ikke fordeles til barnehagen fordi kostnadene ikke er pådratt som følge av barnehagedriften,» skriver Utdanningsdirektoratet i tilsynsrapportene.

Les også: Denne barnehagen fikk firedoblet husleia etter at svensker kjøpte bygget

Har klaget på vedtakene

Fagbladet har bedt Læringsverkstedets eier Hans Jacob Sundby om et intervju om saken, og har blitt vist videre til Atle Hørlyk, økonomidirektør i Dibber AS, som eier Læringsverkstedet AS.

Hørlyk har ikke ønsket å gi et muntlig intervju, men har bedt om å få spørsmålene tilsendt. Det har han fått, og svarer følgende i en epost:

«Vi er uenig i vedtaket og tilsynets tolkning av regelverket, og vedtaket er påklaget. Vi har hatt tilsyn på dette området tidligere uten at tilsynsmyndighetene da har hatt noen bemerkninger. Utover dette har vi ingen kommentarer.» 

KAN GJELDE FLERE: Ut fra Læringsverkstedets svar til Udir, som er sitert i tilsynsrapportene, framstår det som kostnader til oppkjøp av barnehager er ført i regnskapene til alle barnehagene i kjeden. Dersom eierne ikke får medhold i klagen, sier Udir at de vil vurdere å føre tilsyn med flere barnehager. Deriblant Læringsverkstedets Vestkrenten barnehage på Holmlia i Oslo, som er avbildet her.

KAN GJELDE FLERE: Ut fra Læringsverkstedets svar til Udir, som er sitert i tilsynsrapportene, framstår det som kostnader til oppkjøp av barnehager er ført i regnskapene til alle barnehagene i kjeden. Dersom eierne ikke får medhold i klagen, sier Udir at de vil vurdere å føre tilsyn med flere barnehager. Deriblant Læringsverkstedets Vestkrenten barnehage på Holmlia i Oslo, som er avbildet her.

Leif Martin Kirknes

Ifølge tilsynsrapportene har Læringsverkstedet vist til en tilsynssak fra 2020, utført av Oslo kommune, som godkjente at barnehagen kunne belastes kostnader til oppkjøp av andre barnehager.

Udir skriver i tilsynsrapporten at dette vedtaket gjort av Oslo kommune har begrenset betydning for deres tolkning av regelverket, fordi de mener det går klart fram av barnehagelovens ordlyd, lovens formål og forarbeider at barnehagene ikke kan belastes slike kostnader.

Kan ikke bruke tilskudd og foreldrebetaling på å betale tilbake

I vedtaket skriver Udir at tilbakebetalingskravet ikke kan dekkes av tilskudd og foreldrebetalinger, altså over barnehagenes ordinære budsjett.

Dermed må tilbakebetalingskravet dekkes enten av tidligere overskudd i barnehagen, eller av eier.

Etter det Fagbladet kjenner til, har denne formuleringen ikke vært vanlig i tidligere krav om tilbakebetaling av tilskudd, da kommunene hadde ansvar for økonomisk tilsyn. Tilsynsmyndigheten ble overført til Udir 1. januar 2022.

På spørsmål om denne formuleringen skyldes en ny tolkning av barnehageloven, svarer Udir følgende i en epost til Fagbladet:

– Ett av kravene til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling er at barnehagen bare skal dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen. Som en viktig og naturlig følge av denne regelen skal heller ikke barnehagen bruke offentlig tilskudd og foreldrebetaling til å betale tilbake midler som er brukt i strid med loven.

– Dette er viktig for å sikre at tilbakebetalingskravet ikke går utover tilbudet til barna. Det ville vært en veldig uheldig konsekvens for barna i barnehagen dersom de først ble fratatt midler ved at tilskudd ikke er brukt i tråd med loven, og deretter skal samme barnehage bruke enda mer offentlig tilskudd til å betale tilbake dette igjen, skriver Udirs pressekontakt i en epost til Fagbladet.

Les også: Barnehagemilliardærer flytter til Sveits, mens de ansatte streiker for bedre pensjon

Kan gjelde flere

Foreløpig er det kun disse to Læringsverkstedet-barnehagene som har fått vedtak om tilbakebetaling av tilskudd på grunn av avskrivnings- og finanskostnader som ikke direkte vedrører godkjent drift av barnehagene, og kun for regnskapsåret 2017.

Men ut fra redegjørelsene som Læringsverkstedet har gitt direktoratet, som er gjengitt i tilsynsrapportene, virker det som denne praksisen har vært vanlig i alle barnehagene i kjeden.

I tilsynsrapporten står det blant annet følgende:

«Læringsverkstedet har i brev av 18.05.2022 forklart at i tillegg til eiendelene som er direkte knyttet til den enkelte barnehage, blir barnehagene belastet for felles avskrivninger som ikke kan direkte knyttes til barnehagen. Disse fordeles på barnehagene ut fra en fordelingsnøkkel, basert på budsjettert andel av omsetning».

Ut fra innrapporterte regnskapstall fra de enkelte barnehagene til Udir, som Fagbladet har innsyn i, virker det som praksisen har vart i flere år enn bare i 2017. Avskrivninger og finanskostnader for barnehagene Maurtua og Harmonien DoReMi har vært på omtrent samme nivå også i 2018 og 2019.

Fagbladet har spurt Udir om de kommer til å føre tilsyn med dette som tema over flere år og i flere barnehager i Læringsverkstedet-kjeden.

– Nå som vi har fattet vedtak i disse to sakene, så er det naturlig at vi må undersøke om dette gjelder flere private barnehager, og om det er grunn til å åpne flere tilsyn med dette som tema. Samtidig vet vi at saken nå er til klagebehandling hos Kunnskapsdepartementet, som er klageinstans, og vi vil ta hensyn til det i videre arbeid, skriver Udirs pressekontakt i en epost til Fagbladet.

Førte høye kostnader på barnehagene

I 2020 solgte Læringsverkstedet-eierne 138 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB for 4,25 milliarder kroner. Barnehagebyggene til Maurtua og Harmonien DoReMi var blant eiendommene som ble solgt.

En del av salgssummen ble brukt på å betale ned gjelda i Læringsverkstedet AS. For å gjøre det, måtte selskapet ut med omtrent 143 millioner kroner for å kjøpe ut inngåtte fastrenteavtaler og rentebytteavtaler, samt å betale overkurs ved tidlig innfrielse av obligasjonslån, ifølge årsregnskapet til Læringsverkstedets morselskap Dibber AS.

Ut fra regnskapstallene i Læringsverkstedet AS og det som er innrapportert fra hver enkelt barnehage til Udir, framstår det som disse finans- og rentekostnadene er fordelt på den enkelte barnehage.

Gevinsten fra salget, på over to milliarder kroner, ligger ikke i Læringsverkstedet AS, der eiendommene lå tidligere, men i morselskapet Dibber AS og andre deler av selskapsstrukturen.

Les også: Barnehageeiere har tjent over 40 millioner offentlige kroner på streiken

– Er dette noe Udir fører tilsyn med, og vil slike kostnader regnes som «kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen», ut fra deres tolkning av barnehageloven?

– Denne problemstillingen har vi ikke vurdert konkret. Vi har ingen pågående tilsyn med Læringsverkstedet som omhandler akkurat denne problemstillingen. På generelt grunnlag så kan vi si at barnehagen skal kun belastes kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift. Dette betyr også at rentekostnader som ikke er relevant for barnehagedriften er ulovlig å kostnadsføre på barnehagen, skriver Udirs pressekontakt i en epost.

Hun legger til at de baserer seg på en risikovurdering når de velger ut barnehager, temaer og tidspunktet for tilsyn.

Atle Hørlyk, tidligere finansdirektør i Læringsverkstedet og nå finansdirektør i eierselskapet Dibber AS har ikke besvart Fagbladets spørsmål knyttet til dette.

Disse kostnadene mener Utdanningsdirektoratet er lovstridige:

Goodwill

• Ved kjøp av en barnehage vil det oppstå goodwill når kjøpesummen er større enn verdien av de identifiserbare eiendelene, for eksempel bygninger og inventar, fratrukket gjeld, i selskapet. Goodwill representerer merverdien eier er villig til å betale fordi eier ser en mulighet for fremtidig økonomisk gevinst.

• I Maurtua barnehage viser åpningsbalansen i regnskapet for 2017 en goodwill på rundt 3,5 millioner, og i Harmonien DoReMi barnehage rundt 2,2 millioner kroner.

• Goodwill blir nedskrevet og kostnadsført i barnehageregnskapene.

• Læringsverkstedet har i et brev til Utdanningsdirektoratet forklart at i tillegg til eiendelene som er direkte knyttet til den enkelte barnehage, blir barnehagene belastet for felles avskrivninger som ikke kan direkte knyttes til barnehagen. Disse fordeles på barnehagene ut fra en fordelingsnøkkel basert på budsjettert andel av omsetning.

• Barnehagene har altså blitt belastet med kostnader knyttet til eiernes oppkjøp av barnehagen, og kostnader knyttet til eiernes oppkjøp av andre barnehager.

• Utdanningsdirektoratet konkluderer med at dette er i strid med barnehageloven: «Kostnadsføring av avskrivning av goodwill i barnehagens resultatregnskap innebærer at eiers betaling for merverdi ved oppkjøp dekkes av kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Avskrivninger av goodwill er kostnader knyttet til eierinteresse som ikke skal belastes barnehagens resultatregnskap.»

Finanskostnader

• Ifølge tilsynsrapportene har Læringsverkstedet i en redegjørelse forklart at betaling for oppkjøp av barnehagene utover overtakelse av barnehagens gjeld finansieres gjennom felles lånerammer i selskapet.

• Utdanningsdirektoratet har funnet at rentekostnadene som er belastet de to barnehagene i 2017 består av kostnader direkte knyttet til egen drift, fordelte poster knyttet til Læringsverkstedet AS generelt, samt kostnader knyttet til bruk av Læringsverkstedets felles lånerammer.

• Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at føring av rentekostnader knyttet til oppkjøp av nye barnehager i de to barnehagenes resultatregnskap innebærer at det er det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen som direkte dekker kostnadene ved oppkjøpene. Dette er kostnader som direktoratet mener ikke direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, og som derfor er i strid med barnehageloven.

08.12.2022
10:28
12.12.2022 16:21

Disse kostnadene mener Utdanningsdirektoratet er lovstridige:

Goodwill

• Ved kjøp av en barnehage vil det oppstå goodwill når kjøpesummen er større enn verdien av de identifiserbare eiendelene, for eksempel bygninger og inventar, fratrukket gjeld, i selskapet. Goodwill representerer merverdien eier er villig til å betale fordi eier ser en mulighet for fremtidig økonomisk gevinst.

• I Maurtua barnehage viser åpningsbalansen i regnskapet for 2017 en goodwill på rundt 3,5 millioner, og i Harmonien DoReMi barnehage rundt 2,2 millioner kroner.

• Goodwill blir nedskrevet og kostnadsført i barnehageregnskapene.

• Læringsverkstedet har i et brev til Utdanningsdirektoratet forklart at i tillegg til eiendelene som er direkte knyttet til den enkelte barnehage, blir barnehagene belastet for felles avskrivninger som ikke kan direkte knyttes til barnehagen. Disse fordeles på barnehagene ut fra en fordelingsnøkkel basert på budsjettert andel av omsetning.

• Barnehagene har altså blitt belastet med kostnader knyttet til eiernes oppkjøp av barnehagen, og kostnader knyttet til eiernes oppkjøp av andre barnehager.

• Utdanningsdirektoratet konkluderer med at dette er i strid med barnehageloven: «Kostnadsføring av avskrivning av goodwill i barnehagens resultatregnskap innebærer at eiers betaling for merverdi ved oppkjøp dekkes av kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Avskrivninger av goodwill er kostnader knyttet til eierinteresse som ikke skal belastes barnehagens resultatregnskap.»

Finanskostnader

• Ifølge tilsynsrapportene har Læringsverkstedet i en redegjørelse forklart at betaling for oppkjøp av barnehagene utover overtakelse av barnehagens gjeld finansieres gjennom felles lånerammer i selskapet.

• Utdanningsdirektoratet har funnet at rentekostnadene som er belastet de to barnehagene i 2017 består av kostnader direkte knyttet til egen drift, fordelte poster knyttet til Læringsverkstedet AS generelt, samt kostnader knyttet til bruk av Læringsverkstedets felles lånerammer.

• Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at føring av rentekostnader knyttet til oppkjøp av nye barnehager i de to barnehagenes resultatregnskap innebærer at det er det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen som direkte dekker kostnadene ved oppkjøpene. Dette er kostnader som direktoratet mener ikke direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, og som derfor er i strid med barnehageloven.
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

SLÅR RING OM TILLITSVALGT: Delegatene på landsmøtet fra Distrikt Nordland slår ring om hovedtillitsvalgt Alf-Tore Albrigtsen, som står fremst på dette gruppebildet. De fikk enstemmig støtte også fra de andre delegatene på landsmøtet, samt ledelse og forbundskontor. Nå blir det kamp!

SLÅR RING OM TILLITSVALGT: Delegatene på landsmøtet fra Distrikt Nordland slår ring om hovedtillitsvalgt Alf-Tore Albrigtsen, som står fremst på dette gruppebildet. De fikk enstemmig støtte også fra de andre delegatene på landsmøtet, samt ledelse og forbundskontor. Nå blir det kamp!

Leif Martin Kirknes

Hovedtillitsvalgt ble utestengt og oppsagt: – Forsøk på knebling, mener El og IT Forbundet

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av


Flere saker