Katharina Dale Håkonsen" />
HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Sykefravær

Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb, hevder tillitsvalgte

Ikea-ansatte med migrene, vondt i ryggen og magesjau blir bedt om å komme på jobb. Det forteller to tillitsvalgte. De skylder på råd fra Nav-lege.29.06.2022
09:02
29.06.2022 09:14

katharina@lomedia.no

– Folk er blitt bedt om å komme på jobb selv om de har kraftig hodepine og migrene. Lederne ringer syke ansatte hver dag og spør hvorfor de ikke er på jobb, sier nestleder Christian Kaborg (37) ved HK-klubben på Ikea Furuset.

En ansatt hadde magesjau og måtte være i nærheten av et toalett. Også han ble bedt om å komme på jobb. Han sa nei, men følte seg mistenkeliggjort av sjefen sin, forteller Kaborg.

– En annen som var syk, gjorde som sjefen sa og dro til jobben. Han klarte å stå oppreist og fikk beskjed om å arbeide. Etter fire timer klarte han ikke mer. Da fikk han beskjed om å ta en pause og fortsette å arbeide etterpå. Men den ansatte klarte ikke å jobbe mer. Til slutt ringte han legen sin. Da sa legen: Du har prolaps i ryggen og skal ikke være på jobb, forteller Tormod Aarum (46), hovedtillitsvalgt ved Ikea Furuset.

Ikea kjenner seg ikke igjen i disse historiene. Les intervjuet med HR-sjefen lenger ned i saken.

Bekymringsfullt menneskesyn

De to tillitsvalgte er bekymret. Ikea Furuset har et høyt sykefravær, hele 12,2 prosent fra september til mars i år. I samfunnet ellers er sykefraværet i gjennomsnitt 7 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

De tillitsvalgte reagerte sterkt da rådgivende lege Gudleik Leir fra Nav fortalte lederne ved varehuset at de kan og bør bestride sykemeldinger.

– Det resulterer i at de ansatte føler seg mistenkeliggjort, sier Aarum som også er nestleder i Handel og Kontors (HK) konsernklubb i Ikea.

Gudleik Leir er ansatt i Nav Arbeid og helse Oslo. I vår har han holdt to foredrag ved Ikea Furuset. Aarum og nestleder Christian Kaborg (37) fikk lov til å være til stede på det første foredraget.

– Leir formidler et bekymringsfullt menneskesyn, sier Kaborg.

Av rundt 600 ansatte ved Ikea Furuset er 331 HK-medlemmer. Flere av dem har fortalt at deres ledere har endret sykefraværsoppfølgingen etter at Leir holdt foredrag ved varehuset, ifølge de tillitsvalgte.

En oppskrift som ikke fungerer

HK-Nytt har fått tilgang til en video av Leirs foredrag som ligner veldig på det han holdt for Ikea-lederne. Leir er advokat og har 30 års erfaring som lege.

I videoen forteller han at dersom ansatte klarer å dra til legen, kan de dra på jobb. Årsaken er, ifølge Leir, at arbeidstakere er pliktige å stille sin «restarbeidsevne» til disposisjon for arbeidsgiver selv når de er syke.

Nav-legen er også skeptisk til sin egen yrkesgruppe. I videoen går han så langt som å si: «Grip pasienten før legen gjør det. Har legen fått kloa i pasienten, er løpet kjørt.»

Gudleik Leir anbefaler arbeidsgivere å bestride sykemeldinger og å stanse sykepengene. Han sier at det gjøres «altfor sjelden».

NAV-LEGE: Gudleik Leir mener sykemeldinger er «oppskrytt» og sier i foredraget at «det er rart hvordan det skjer en spontan tilfriskning når folk skjønner at de skal gå ned en tredjedel i lønn etter et år».

NAV-LEGE: Gudleik Leir mener sykemeldinger er «oppskrytt» og sier i foredraget at «det er rart hvordan det skjer en spontan tilfriskning når folk skjønner at de skal gå ned en tredjedel i lønn etter et år».

Skjermdump av et Nav-foredrag

Rundt 100 Ikea-ledere hørte foredraget. Mange av dem er helt ferske, mangler nødvendig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet og får altfor liten tid til å følge opp sine medarbeidere, ifølge tillitsvalgt Kaborg.

Kombinasjonen uerfarne ledere og en veltalende lege med enkle løsninger, er skummel, mener nestlederen i HK-klubben.

– Lederne blir presentert en oppskrift basert på frykt og sanksjoner som vi vet at ikke fungerer, sier han.

HK-Nytt vil gjerne intervjue Gudleik Leir, men Nav nekter ham å uttale seg. Da HK-Nytt spurte Nav om sitatet «Grip pasienten før legen gjør det. Har legen fått kloa i pasienten, er løpet kjørt» kan misforstås, sender etaten dette svaret:

– Gudleik Leirs spissformuleringer skal få fram poenger rundt arbeidsgivers handlingsrom for dialog med ansatte som er syke. Det er ikke ment at sitatene skal tolkes bokstavelig, og de er heller ikke et uttrykk for Navs holdninger, skriver fungerende enhetsleder Ellen Overvik ved Nav Arbeidslivssenter Oslo.

Ikea svarer på kritikken

HR-sjef Hilde Christensen i Ikea Norge bekrefter at sykefraværet er høyt. Det lå på 9,6 prosent i 2021 og på 8,8 prosent i 2020.

Hun er fornøyd med samarbeidet med Nav.

– Samarbeidsprosjektet med Nav denne våren på Ikea Furuset har i så måte vært en suksess, hvor lederne i sin evaluering bekrefter at de har fått godt påfyll av kompetanse og trygghet i lederrollen, skriver Christensen i en epost til HK-Nytt.  

Og sykefraværet har gått ned. I avdelingen som selger kjøkkenprodukter har sykefraværet gått ned fra 22,2 prosent i januar i år til 8,8 prosent i mai. I en annen avdeling hvor de ansatte jobber i kassene, drifter lekerommet og arbeider med bytte og retur av varer gikk sykefraværet fra 16,7 prosent i januar i år til 9,4 prosent, ifølge Ikea Norge.

– Dette gleder vi oss stort over, skriver HR-sjefen som legger til at foredraget med Gudleik Leir var ett av flere elementer i dette arbeidet.

Christian Kaborg i HK-klubben leser tallene med andre briller enn HR-sjefen.

Han mener sykefraværet ikke har gått ned fordi Ikea har jobbet målrettet med å få ned fraværet, men fordi varehuset har ansatt flere, nye medarbeidere.

Livredde for å bli syke

I en rekke bedrifter med avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) kan ansatte bruke egenmelding i inntil åtte dager om gangen og i alt 24 dager i løpet av et år, en såkalt utvidet egenmeldingsrett. Ikea Norge skal fjerne denne retten.

Alle ansatte kan bare bruke egenmelding i opptil tre dager, fire ganger i året. Dette skjer til tross for at arbeidsgivernes hovedorganisasjon NHO – hvor Ikea er medlem – oppfordrer IA-bedrifter til å videreføre ordningen med utvidet egenmeldingsrett.

Innsikt: Slik skal du varsle arbeidsgiver om sykdom

Ikeas HR-sjef synes likevel det er en god plan å begrense muligheten til å bruke egenmelding. Hun forteller at Ikea har et høyt korttidsfravær sammenlignet med gjennomsnittet i varehandelen.

– Vi mener denne ordningen gir oss gode verktøy til forebyggende arbeid. Vi kan forhindre at korttidsfravær utvikler seg til langtidsfravær og ivaretar medarbeiderne som er på jobb på en bedre måte, skriver HR-sjef Hilde Christensen.

På generelt basis har ikke utvidet egenmelding medført en økning av korttidsfraværet. Det utgjør omtrent 1 prosentpoeng av sykefraværsprosenten, ifølge NHO.

HK-tillitsvalgt Tormod Aarum er kritisk til ledelsens avgjørelse.

– Ledelsen mener at mange ansatte misbruker muligheten til egenmelding og at en utvidet egenmeldingsrett ikke har noen effekt. Dette har ikke ledelsen undersøkt, og de har ikke grunnlag for å si det, sier Aarum.

– Vi klarer å unngå en del langtidsfravær ved at ansatte som er slitne, bruker egenmelding en dag for å ta seg inn. De er livredde for å bli langtidssykemeldte og å komme på utsida av arbeidslivet, skyter Christian Kaborg inn.

HR-sjefen kjenner seg ikke igjen i denne kritikken. HK-klubben og ledelsen i Ikea har ulike oppfatninger av samarbeidet om å få ned sykefraværet.

De tillitsvalgte etterlyser mer samarbeid, men Hilde Christensen forteller i en epost at ledelsen spiller på lag med vernetjenesten og de tillitsvalgte i dette arbeidet.

Tapte tusener i feriepenger: De siste årene har Hege vært sykmeldt i lengre perioder. Det har straffet seg

Kjenner seg ikke igjen

HK-Nytt har fortalt Ellen Overvik ved Nav Arbeidslivssenter Oslo om at Ikea-ansatte er bedt om å komme på jobb med migrene, prolaps og magesjau, ifølge de tillitsvalgte. Sånn kommenterer hun påstandene:

– Gudleik Leir har informert om at arbeidsgivere kan betvile en sykmelding, men han anbefaler ikke å gjøre det uten god grunn, skriver hun til HK-Nytt.

Ottervik sier videre at lederne bare skal betvile sykemeldinger når de har berettiget mistanke om at den ansatte ikke er syk eller skadet. På spørsmål om hvorfor Nav Arbeidslivssenter sender Gudleik Leir til Ikea, svarer Overvik fra Nav at Leir lånes ut for å snakke om dialogen mellom arbeidsgiver og ansatte ved sykdom for å finne ut om arbeidstakere kan jobbe noe dersom det tilrettelegges.

Ikeas HR-sjef har fått lese hva de ansatte har fortalt tillitsvalgte at de har opplevd. Hun kjenner seg ikke igjen i påstandene og understreker at Ikea alltid går i dialog med medarbeidere og spør om arbeidsevne for å vurdere en eventuell tilrettelegging.

– Vi strekker oss så langt det lar seg gjøre, men det er også viktig for oss å ivareta de medarbeiderne som er på jobb. Tilrettelegging for én enkelt medarbeider kan ikke gå på bekostning av andres arbeidshverdag, skriver Hilde Christensen.

Podkast: Hvorfor har kvinner dobbelt så høyt sykefravær som menn? Svaret kan ligge i jobben til Tone

Tungt arbeid

At det er tøft å jobbe i varehandelen, er godt dokumentert. Tunge løft, høyt tempo og gjentatte og ensidige arbeidsoppgaver øker risikoen for sykefravær, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Det er hverdagen for mange Ikea-ansatte.

– Mange ansatte står sju og en halv time hver dag på betonggulv. De kjenner det i ryggen og beina, sier Kaborg.

Mange Ikea-ansatte står sju og en halv time hver dag på betong. Det kjenner de i ryggen og beina.

Mange Ikea-ansatte står sju og en halv time hver dag på betong. Det kjenner de i ryggen og beina.

André Kjernsli

Muskel- og skjelettlidelser er årsak til nesten 40 prosent av alt sykefravær over 16 dager i Norge, viser tall fra Stami.

Kaborg vet ikke om dette stemmer for Ikea. Han etterlyser en kartlegging av årsakene til sykefraværet.

– Det er grunn til å tro at ansattes ensidige og gjentakende arbeidsoppgaver er belastende på kroppen, sier han.

– Kronisk underbemanning og høyt arbeidspress har også ført til stressede, slitne og til tider overbelastede kolleger. Det er frustrerende å se at sykefraværet i stor grad kan tilskrives måten arbeidet er organisert på, men at Ikea i stedet velger å bruke Nav til å kurse lederne i retning av bestridelser, mistillit og i verste fall oppsigelser, sier Kaborg.

At tunge løft og mye gåing og ståing er del av hverdagen for butikkansatte, er ikke nytt for HR-sjef Hilde Christensen. Hun forteller at Ikea legger til rette for at ansatte kan variere arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger og benytte hjelpemidler og be om hjelp.

– Ergonomitrening er obligatorisk for alle som potensielt har en fysisk krevende arbeidsdag, skriver hun.

Risiko for sykefravær

Risikoen er lavere når arbeidstaker:

kan kontrollere eget arbeid og arbeidstid

kan variere mellom oppgaver og utnytte egne evner

har et positivt sosialt klima på arbeidsplassen, med støtte og oppmuntring fra leder og medarbeidere

Risokoen er høyere når arbeidstaker opplever:

en kombinasjon av høye jobbkrav og liten grad av selvbestemmelse

mobbing og trakassering

tungt fysisk arbeid

gjentatte og ensidige arbeidsbevegelser

Kilde: Stami

Rett og galt ved sykefravær

Ved sykdom må ansatte må gi arbeids­giver beskjed om at de ikke kommer på jobb.

Arbeidsgiver har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen til den ansatte.

Arbeidstakere har en plikt til å gi opp­lysninger om sin arbeidsevne.

Ansatte kan bruke egenmelding opptil tre dager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år, ifølge folketrygdloven.

I virksomheter med IA-avtale om inkluderende arbeidsliv har ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil åtte dager om gangen og maks 24 dager i løpet av ett år.

En arbeidsgiver kan frata arbeidstakere retten til egenmelding dersom den ansatte i løpet av tolv måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring eller hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt, skal arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgte sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsgiveren kan betvile en sykmelding når de har berettiget mistanke om at den ansatte ikke er syk eller skadet.

Kilde: Nav, Datatilsynet, Lovdata, Folketrygdloven, Arbeidsmiljøloven

29.06.2022
09:02
29.06.2022 09:14

Risiko for sykefravær

Risikoen er lavere når arbeidstaker:

kan kontrollere eget arbeid og arbeidstid

kan variere mellom oppgaver og utnytte egne evner

har et positivt sosialt klima på arbeidsplassen, med støtte og oppmuntring fra leder og medarbeidere

Risokoen er høyere når arbeidstaker opplever:

en kombinasjon av høye jobbkrav og liten grad av selvbestemmelse

mobbing og trakassering

tungt fysisk arbeid

gjentatte og ensidige arbeidsbevegelser

Kilde: Stami

Rett og galt ved sykefravær

Ved sykdom må ansatte må gi arbeids­giver beskjed om at de ikke kommer på jobb.

Arbeidsgiver har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen til den ansatte.

Arbeidstakere har en plikt til å gi opp­lysninger om sin arbeidsevne.

Ansatte kan bruke egenmelding opptil tre dager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år, ifølge folketrygdloven.

I virksomheter med IA-avtale om inkluderende arbeidsliv har ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil åtte dager om gangen og maks 24 dager i løpet av ett år.

En arbeidsgiver kan frata arbeidstakere retten til egenmelding dersom den ansatte i løpet av tolv måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring eller hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt, skal arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgte sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsgiveren kan betvile en sykmelding når de har berettiget mistanke om at den ansatte ikke er syk eller skadet.

Kilde: Nav, Datatilsynet, Lovdata, Folketrygdloven, Arbeidsmiljøloven
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker