JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mannsutvalget

Mannsutvalget vil fjerne kvinners særstilling i likestillingsloven. Nå kommer debatten

Forslaget om en kjønnsnøytral likestillingslov møter motbør i regjeringspartiene.
Åse Kristin Ask Bakke (venstre) Arbeiderpartiet, og Margrethe Haarr, Senterpartiet, mener at Manns-utvalget har levert et grundig arbeid. Begge to er likestillingpolitiske talspersoner for sine respektive partier.

Åse Kristin Ask Bakke (venstre) Arbeiderpartiet, og Margrethe Haarr, Senterpartiet, mener at Manns-utvalget har levert et grundig arbeid. Begge to er likestillingpolitiske talspersoner for sine respektive partier.

Jan-Erik Østlie

trond.elstad@lomedia.no

– Ingen ting er hogd i stein, men jeg er skeptisk til å endre dagens likestillingslov til å bli kjønnsnøytral, sier likestillingspolitisk talskvinne Åse Kristin Ask Bakke i Arbeiderpartiet.

24. april ble Mannsutvalgets rapport lagt fram. Rapporten har fått navnet «Likestillingens neste skritt», og ble ledet av Claus Jerwell, faglig leder i Fellesforbundet.

Ett av forslagene er å endre formålsparagrafen i likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil si at loven ikke lenger skal ta «særlig sikte på å bedre kvinners stilling».

Kvinner har hatt særlig stilling i loven siden 1978. Utvalget mener at det ikke lenger er åpenbart at det er kvinner som gruppe, som er mest utsatt for diskriminering.

Åse Kristin Ask Bakke tror ikke at det er en kjønnsnøytral lov som vil løse som vil løse likestillingsutfordringene.

– Likestillingen har kommet langt i Norge, men det er ennå store utfordringer som rammer kvinner, som vi må ha særlig fokus på. Kvinner må fortsatt i mange tilfeller kjempe for likelønn, og det er langt færre kvinner i ledende stillinger i samfunnet. Men, det er bra at mennenes problemer og utfordringer blir satt søkelys på fra Mannsutvalget, sier hun.

Margrethe Haarr som er likestillingspolitisk talskvinne for Senterpartiet, synes heller ikke at man skal endre formålsparagrafen til en kjønnsnøytral lov.

– Når det er sagt, regjeringspartiene arbeider for at det skal være likestilling på alle områder i samfunnet. At det nå kommer et utvalg som ser på mennenes utfordringer, er både viktig og riktig, sier hun.

Margrethe Haarr (venstre), Senterpartiet, og Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet, håper på en engasjerende debatt og mange spennende høringsinnspill på Mannsutvalgets rapport.

Margrethe Haarr (venstre), Senterpartiet, og Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet, håper på en engasjerende debatt og mange spennende høringsinnspill på Mannsutvalgets rapport.

Jan-Erik Østlie

Bakgrunn: Slik vil Mannsutvalget hjelpe norske menn

LO er ikke begeistret

Kjønnsnøytral likestillingslov har vært foreslått tidligere. Det var daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) som i 2016 foreslo å gjøre loven kjønnsnøytral.

Regjeringen snudde imidlertid etter at forslaget møtte stor motbør i høringsrunden.

Både den gang og nå har LO vært klinkende klar på at de ikke ønsker en kjønnsnøytral lov.

Julie Lødrup, førstesekretær i LO, sier i et intervju med Klassekampen at hun ikke har sansen for utvalgets forslag om å gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral. Hun mener det vil være skadelig for likestillingsarbeidet.

«Likestilling handler i stor grad om makt, økonomisk og politisk», sier Lødrup til avisen.

«Når vi tar inn over oss at kvinner tjener mindre i timen, jobber mye mer deltid, og har langt mindre formue, så er situasjonen at kvinners bruttoinntekt er 69 prosent av menns i løper av ett år», påpeker hun.

Mange forslag

FpU-leder Simon Velle er blant dem som har tatt til orde for en lov som er kjønnsnøytral.

Representantene Haarr og Bakke erkjenner at Høyre og Fremskrittspartiet ved sine ungdomspolitikere har vært mer synlige i offentligheten om menns problemer og utfordringer.

– De har vært dyktige, ingen tvil om det. Vi er nødt til å komme på offensiven igjen, mener de to politikerne.

Mannsutvalgets rapport tar for seg 35 konkrete forslag, blant annet knyttet til menn og omsorgsrollen.

– Jeg opplever at menn som omsorgspersoner skal få et viktigere fokus, men ikke på bekostning av kvinnen. Å styrke nybakte fedre og medmødres rolle og rettigheter er viktig. Det som er sikkert, er at det er bra at begge foreldre får tid og anledning til å være sammen med barnet det første året, sier Bakke.

Her er mannsutvalgets 35 tiltak for likestilling

1: Endre foreldrepengeordningen og rettigheter i forbindelse med fødsel

2: Styrke nybakte fedre og medmødres rolle og rettigheter

3: Etablere trepartssamarbeid for bedre arbeid/familie-balanse i mannsdominerte bransjer

4: Utvide meklingsplikten ved samlivsbrudd og foreldrekonflikter til seks timer før det kan reises sak for domstolene

5: Styrke domstolenes mulighet til å idømme delt bosted

6: Legge kompetansen til å flytte barnet innenlands til foreldreansvaret

7: Innføre økonomiske ordninger som fremmer likestilling

8: Utrede lovfestet rett til ulønnet permisjon for omsorgsarbeid for personer utenfor den nærmeste familien

9: Utrede rettslig rammeverk for barn i familier med flere enn to omsorgspersoner

10: Innføre lekbasert læring i barnehagen

11: Innføre fleksibel skolestart

12: Innføre mer praktisk og variert skolehverdag

13: Styrke alternative opplæringsløp i videregående opplæring

14: Sikre rett til læreplass

15: Endre poengberegningen på vitnemålet fra grunnskolen og videregående opplæring

16: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere unge skal velge og gjennomføre kjønnsutradisjonelle utdanningsprogram på yrkesfag

17: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere menn skal velge og gjennomføre helse-, omsorgs, sosial- og pedagogiske fag i høyere utdanning

18: Endre opptaksregler til høyere utdanning

19: Økt innsats for psykososialt arbeidsmiljø, og mot trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

20: Nedsette et mannshelseutvalg

21: Utrede et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft

22: Gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn

23: Gjennomføre en satsing på seksuell helse

24: Øke helsepersonells kunnskap om menns helseutfordringer for å utnytte potensialet ved konsultasjon bedre

25: Styrke innsatsen for å forhindre selvmord

26: Styrke tilbudene i psykisk helsevern, rusbehandling og fengsler

27: Etablere flere møteplasser for gutter og menn

28: Motvirke sosiale forskjeller i barn og unges fritidsaktiviteter

29: Etablere et fritidsklubbtilbud i alle kommuner

30: Gi bedre hjelp til ofre for ikke-familiær vold

31: Styrke hjelpetilbudet til personer som utøver vold i nære relasjoner

32: Innføre kjønnsnøytral formålsbestemmelse i likestillings- og diskrimineringsloven

33: Innføre mer effektive virkemidler i likestillingspolitikken

34: Revidere statistikksider og indikatorer for kjønnslikestilling

35: Skaffe mer forskning og kunnskap om menns likestillingsutfordringer

Kilde: Mannsutvalget

Menns helse

Rapporten peker også på utsatthet og helse, hvor ensomhet er en del av virkeligheten for mange menn.

Sosionomen Haar, som er fra Kongsvinger, og representerer Innlandet, registrerer at utvalget peker på at psykisk uhelse er et stigende problem. Dette gjelder begge kjønn.

I Norge har man noe som kalles Mammografiprogrammet for kvinner i regi av kreftregisteret. Alle kvinner mellom 50 og 69 år, blir invitert annethvert år for å sjekkes for mulig brystkreft. Nå foreslår Mannsutvalget å utrede et nasjonalt screening program for prostatakreft.

– Alle tiltak som foreslås tar vi med oss videre i diskusjonen. Menns helse er viktig å sette på kartet. Det gjelder både psykisk og fysisk helse, sier Bakke.

Hun er innvalgt på Stortinget for Møre og Romsdal. Bakke er utdannet sykepleier, kommer fra Ålesunder, og er i dag yngste direkte representant på Stortinget.

Les også: Idunn vil ha likestilling for fedre i oljebransjen – se mannsutvalgets forslag

Grundig arbeid

Mannsutvalget har en rekke forslag for å utligne kjønnsforskjeller innenfor skole og utdanning. Et forslag er å gjennomføre en nasjonal satsing for at flere menn skal velge og gjennomføre helse- og omsorgsfag, sosialfag og pedagogiske fag i høyere utdanning. Et annet forslag går på å gi elever på yrkesfag rett til læreplass.

– Vi trenger alle de fagarbeidere vi kan få, og få oppgradert status i yrkesfagene vil være bra, sier Bakke.

Begge representantene håper å unngå for mye polarisering i likestillingsdebatten framover.

– Vi ønsker en bred debatt velkommen, og det er bra med stort engasjement. Vi håper det ikke blir en skyttergravskrig hvor kjønnene angriper hverandre. Mannsutvalget har gjort en kjempejobb, og det blir uhyre spennende å se på høringssvarene etter hvert. De fleste av oss er midt på treet på alle samfunnets områder, og jeg tenker at det er godt nok, sier Bakke.

Mannsutvalget rapport skal på høring, men er ikke sendt ut ennå. Den vil bli sendt ut med minst tre måneders høringsfrist når dato blir bestemt. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse