JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rødt etterlyser jernbane-svar fra samferdselsministeren

Julaften går fristen å bruke unntaksbestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke. Nå vil Geir Jørgensen i Rødt ha svar på hva regjeringen planlegger å gjøre.
Ansatte på jernbanen har flere ganger demonstrert mot EUs fjerde jernbanepakke. Julaften går fristen å bruke unntaksbestemmelsene i denne.

Ansatte på jernbanen har flere ganger demonstrert mot EUs fjerde jernbanepakke. Julaften går fristen å bruke unntaksbestemmelsene i denne.

Ole Palmstrøm

morten@lomedia.no

I Hurdalsplattformen slo regjeringspartiene fast at de ville «Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke»

På julaften går fristen for å bruke unntaksbestemmelsene i EU-reglene på jernbanefeltet for å unngå å bli tvunget til å konkurranseutsette persontogdrift.

– Følger ikke opp Hurdalsplattformen

– Regjeringa har anledning til å be om unntak, men samferdselsministeren har enda ikke svart på min innsynsbegjæring om saken og vi vet helt ærlig ikke om regjeringa kommer til å be om unntak eller ei, sier Geir Jørgensen, stortingsrepresentant og transportpolitisk talsperson i Rødt.

Han mener regjeringen ikke gjør det de slår fast i Hurdalsplattformen at de skal, og gir ikke innsyn i dokumentene stortingsrepresentantene trenger for å kunne reagere i denne saken. 

Fagseksjonen i Samferdselsdepartementet svarer i en e-post til FriFagbevegelse at Jernbanedirektoratets vurdering er inntil videre unntatt offentlighet.

«Departementet fortsatt i dialog med direktoratet om forståelsen av reglene som angir handlingsrommet for å direktetildele avtaler om kjøp av persontransport med tog etter 25. desember 2023.», skriver departementet.

Les hele svaret fra Samferdselsdepartementets nederst i saken.

Vurdering fra direktoratet

Fra 25. desember i år vil det gjelde nye regler for hvordan Jernbanedirektoratet skal gå fram for å tildele trafikkavtaler på jernbanen. I utgangspunktet skal disse kontrakter tildeles etter en anbudskonkurranse, men i jernbanedirektivene fra EU finnes det enkelte unntak. I et svar på et skriftlig spørsmål fra Jørgensen, skrev samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den 13. oktober at Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere handlingsrommet for bruk av unntaksbestemmelsene.  

– Jeg har nylig mottatt direktoratets vurdering, og vurderer nå innretningen av den videre dialogen med EU for en nærmere avklaring av disse forholdene, skriver Nygård.

Det er denne vurderingen Jørgensen har bedt om innsyn i.

– Urovekkende

NTB skrev i oktober at EU-kommisjonen har verken mottatt brev eller andre forespørsler fra Norge om en slik dialog.

Samme måned fikk regjeringen oversendt Jernbanedirektoratets vurdering av handlingsrommet for bruk av unntaksbestemmelsene i jernbanepakken.

Jørgensen mener både passasjerer og ansatte tjener på at regjeringa tar grep for å samle jernbanen igjen. Nå etterlyser han og Rødt både vurderingen fra direktoratet og en avklaring fra regjeringen.

– Det siste vi fikk vite var at det ikke var dialog om dette mellom regjeringa og EU. Det er urovekkende. Jeg frykter at dette går helt under radaren i førjulstiden, og derfor er det så viktig å si ifra nå, sier Jørgensen.

Her er hele svaret fra fagseksjonen i Samferdselsdepartementet:

I oktober skrev NTB at EU-kommisjonen har verken mottatt brev eller andre forespørsler fra Norge om en slik dialog. Har dere hatt en dialog med EU om dette siden NTB-saken?

«Regjeringen har prioritert å stanse konkurranseutsettingen av persontogtilbudet på Østlandet. Regjeringen mener det er viktig med statlig kontroll og eierskap til persontog-operatørene. Jernbanedirektoratet har tildelt driften av togtilbudet på Østlandet til Vy.

I tillegg har regjeringen stanset konkurransene om drift og vedlikehold av landets jernbaneinfrastruktur. Dette er kritisk kjernekompetanse Bane Nor SF bør ha direkte kontroll over, slik at egen kompetanse ikke forvitrer mens internasjonale aktører tar over. For å sikre en helhetlig kontroll over tilstanden på infrastrukturen, har Spordrift i år blitt tilbakeført til Bane Nor. 

Hittil har altså regjeringen prioritert andre tiltak for å styrke den statlige styringen. Det har ikke vært direkte kontakt med EU om unntak fra EUs fjerde jernbanepakke etter den nevnte NTB-saken. Samferdselsdepartementet har planer om å plukke opp den ballen på nyåret ved å sette opp et møte med fagfolkene i EU, for å diskutere unntaksmulighetene for direktetildeling nærmere.»

Hvorfor gis det ikke innsyn i Jernbanedirektorates vurdering?

«Jernbanedirektoratets vurdering er inntil videre unntatt offentlighet. Som det fremgår av samferdselsministerens svar til Geir Jørgensen av 15. desember i år, er departementet fortsatt i dialog med direktoratet om forståelsen av reglene som angir handlingsrommet for å direktetildele avtaler om kjøp av persontransport med tog etter 25. desember 2023. Jernbanedirektoratets leveranse datert 29. september 2023 er derfor unntatt offentlighet etter offl. § 15 1. ledd 1. punktum. Unntaket er begrunnet i at direktoratets vurderinger vil bli anvendt i departementets interne vurderinger av de videre forberedelsene av fremtidige tildelinger av persontogkontraktene, og for den videre dialogen med EU om rekkevidden av unntakene som ble innført ved fjerde jernbanepakke. 

Leveransen inneholder også enkelte rettslige råd til departementet. Departementet har stilt oppfølgingsspørsmål til Jernbanedirektoratet i den hensikt å innhente ytterligere opplysninger til de vurderingene som er gjennomført. Frem til disse spørsmålene foreligger og er behandlet, vurderer Samferdselsdepartementet det som nødvendig å unnta dokumentene for å sikre forsvarlige interne beslutningsprosesser innad i departementet. Samtidig er samferdselsministeren innstilt på å gjøre en fornyet vurdering av dette spørsmålet når departementet har kommet lenger i sin interne saksbehandling i løpet av våren. 

Tilsvarende tilbakemelding er gitt EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som også har bedt om å få se Jernbanedirektoratets vurdering.»

Kommer regjeringen til å be om unntak eller ikke? 

«Det er uklart hva som ligger i «å be om unntak». Regjeringen forholder seg til gjeldende rett, og derfor må vi først få gjort en skikkelig vurdering av de nye bestemmelsene som gir grunnlag for direktetildeling, blant annet gjennom dialog med fagfolkene i EU-kommisjonen.»

I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at den «Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Hvorfor er ikke det gjort, når den var så tydelig på dette punktet?»

«Som det går fram av svarene på spørsmålene ovenfor, tar det tid å utkvittere dette punktet i Hurdalsplattformen.»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse