JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TARIFFAVTALE: Forbundssekretær Hjørdis Henriksen og Espen Jensen, Sykehuspartner HF, trykker hender etter at avtalen er fremforhandlet. T.v. forbundssekretør Jan Henrik Larssen

TARIFFAVTALE: Forbundssekretær Hjørdis Henriksen og Espen Jensen, Sykehuspartner HF, trykker hender etter at avtalen er fremforhandlet. T.v. forbundssekretør Jan Henrik Larssen

EL og IT Forbundet

Dette har EL og IT-medlemmene fått i lønnsoppgjøret

To avtaler har gått til mekling, resten er ferdigforhandlet i EL og IT Forbundet.21.06.2016
09:53
21.06.2016 11:57

knut.viggen@lomedia.no

Det ble ikke oppnådd enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene til de ansatte i Relacom i fase 3-forhandlingene mellom Spekter og LO Stat/EL og IT Forbundet i begynnelsen av juni. Dermed blir det mekling, som er siste stopp før en eventuell arbeidskonflikt. Dato for meklingen vil bli offentliggjort senere.

• Spekter vil fjerne retten til å forhandle pensjon

I forhandlingene mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Maskinistforbundet og Tekna om ny energiavtale ble det heller ikke oppnåd noen forhandlingsløsning. Dermed må også disse forhandlingene til mekling.

• Endringer i arbeidsmiljøloven sendte energioppgjør til mekling

Elektro: Motvirke sosial dumping

Den siste uken i april forhandlet EL og IT Forbundet og Nelfo om ny landsoverenskomst for elektrofagene. Den nye avtalen har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. I uravstemningen med frist 2. juni stemte 83 prosent for avtalen.

En kort oppsummering av resultatet:

• Fast lønn etter overenskomsten § 3 A økes med 5 kroner og 32 øre.

• Reisemontører som følger bedriftens reiseopplegg, og som kommer for seint på jobb eller må dra tidlig fra jobb av den grunn, skal ha lønn for denne reisetiden.

• Dersom lokale avtaler sies opp beholder arbeidstakerne lønnsbetingelsene inntil det er enighet om ny avtale.

• Opplæring som pålegges som følge av forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg skal gjennomføres i arbeidstiden.

• Godtgjøring når helligdager, 1. mai og 17. mai, faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.

• Partene går sammen om et initiativ ovenfor LO og NHO for å legge bedre til rette for rullerende permitteringer.

• I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 prosent overtidstillegg.

• Avtalen gjelder ut april 2018.

• Dette fikk elektrikerne i årets oppgjør

Heis: Seriøsitet i bransjen

Det viktigste som ble oppnådd mellom partene EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening og Nelfo, var en god bestemmelse om seriøsitet i bransjen. Det er Heismontørenes Fagforening svært opptatt av.

Bestemmelsen forsterker overenskomsten på dette viktige området. Resultatet sikrer at bransjen skal baseres på faste ansatte og rekruttering skal foregå gjennom lærlingeordningen og bestemmelsen om innleie er forsterket.

• Heismontørene vant viktig seier: Vikarbyråer får ikke slippe til i heisene

Telenor: Likestilling, personvern, kompetanse

EL og IT Forbundet og NHO kom til enighet i forhandlingene på Telenoroverenskomsten. Uravstemningen ga 97,6 prosent ja med en oppmøteprosent på 59,3 prosent.

– Vi har fått på plass viktige bestemmelser knyttet til våre hovedkrav på personvern, arbeidsmiljø, kompetanseheving og likelønn, sier Reidunn Wahl, EL og IT Forbundets forhandlingsleder. Overenskomsten gjelder for ca 5.800 ansatte i 17 bedrifter. Ca 1.150 av de ansatte er EL og IT-medlemmer.

• Enighet om Telenor-overenskomsten

IKT og Serviceelektronikk: – Godt fornøyd

Det ble enighet mellom Virke og EL og IT Forbundet om lønns- og arbeidsbetingelsene for de ansatte innen IKT og serviceelektronikk. Uravstemningen ga et ja-resultat på 89 prosent.

Den nye overenskomsten har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. EL og IT Forbundets viktigste krav i forhandlingene var tydelige kriterier for lønnsfastsettelse i sektoren, og et generelt økonomisk krav om økt kjøpekraft til alle medlemmene.

- Det var som forventet krevende forhandlinger, men vi fikk til det vi ønsket. Vi er godt fornøyd med den nye avtalen, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

• En krone mer i timen for IT-arbeiderne i Virke

Energi Norge-avtalen: Prioriterte vaktbestemmelser

EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige om en ny avtale om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i kraftbransjen.Resultatet innebærer en økning i minstelønnssatsene på 2,9 prosent, mens alle øvrige satser i overenskomsten økes med 5,8 prosent. Det meste av lønnen skal forhandles lokalt. Disse forhandlingene er nå i gang etter at uravtsemningen viste et ja-resultat på 93,5 prosent, 5 prosent nei og 1,5 prosent blank. På grunn av lav valgdeltagelse måtte urasvtremningen til LO for godkjenning.

– Motpartens viktigste krav var en reduksjon av avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta. Dette kravet gjorde det svært krevende å forhandle om våre øvrige krav til overenskomsten, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

For EL og IT Forbundet var det svært viktig å sikre avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta, noe det lyktes med. Forbundet hadde også andre krav, men de var det ikke mulig å få gjennom i årets forhandlinger.

• Enige om at lønn i kraftnæringen skal forhandles lokalt

IKT-avtale med Abelia: Økt minstelønnssats

Det ble oppnådd enighet mellom EL og IT Forbundet og Abelia om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte innen IKT-bransjen, etter krevende forhandlinger. I uravstemningen stemte 90,8 prosent av medlemmene innen området ja til den nye avtalen.

– Det var vanskelig å finne løsninger. Abelia fremmet krav som vi oppfattet som et klart angrep på opparbeidede rettigheter. Vi fikk avvist de, og er glad for at vi kom fram til enighet, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet fikk flere gjennomslag, blant annet:

• Nye bestemmelser om tillegg ved vikariat

• Utvidet rett til permisjon med lønn ved dødsfall og begravelse

• Ny tekst knyttet til personvern i arbeidslivet

• Ny tekst om fagbrev og lokale drøftinger om hva som er relevant fagbrev

• Utjevning av lønnsskjevheter kan tas opp lokalt i løpet perioden.

• En vei videre for en rettferdig lønnsutvikling for funksjonærer i Komplett

• En økning av minstelønnssatsene med to trinn

Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Sakens oppdateres med informasjon om uravstemning så fort det er klart.

Tidligere har det vært NHO som har vært motpart i disse forhandlingene, men i år tok Abelia over ansvaret. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

• EL og IT og Abelia enige om ny IKT-avtale

Hålogaland Kraft: Kronetillegg

27. mai 2016 ble det enighet i lønnsforhandlingene mellom Hålogland Kraft AS og EL og IT Forbundet.

Det gis et generelt tillegg på 11.507 kr i året med virkning fra 1. juli 2016. Ansatte som har funksjon som «leder for sikkerhet» får også 11.507 kr i året gjennom et generelt tillegg på 5.507, og et tillegg på 6.000 som sikres via en særavtale.

Hålogaland Kraft er eid av de syv kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen og Lødingen. Selskapet er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

• Avtale for Hålogaland Kraft i boks

Ny avtale for kabelmontørene

EL og IT Forbundet og Norsk Industri er enige om ny overenskomst for kabelmontører.

Av protokollen går det frem at økonomien skal tas ut gjennom lokale forhandlinger. For EL og IT Forbundet var det viktig å unngå plikt til jobbreiser på helge- og høytidsdager og andre avtalte fridager, noe som lyktes.

• Kabelmontørene: Slipper jobbreiser på røde dager

Enighet om Broadnet

LO Stat og EL og IT Forbundet klarte å forhandle seg fram til avtale med Spekter om lønns- og arbeidsbetingelsene til ansatte i Broadnet.

Resultatet er på linje med frontfaget. Det gis lønnstillegg på 1,8 prosent. Alle EL og IT-medlemmer sikres et tillegg på minst 1,25 prosent på egen grunnlønn, mens 0,55 prosent av potten fordeles lokalt. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. april 2016.

– Resultatet er i tråd med det vi hadde forventet. Det var viktig for oss at mesteparten av lønnsveksten ble gitt som generelt tillegg, sier Reidunn Wahl, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Følgende deltok for EL og IT i forhandlingene: Espen Guldbrandsen, Mohammed Imran Khan, Vidar Holm og Reidunn Wahl.

Resultatet skal nå ut til uravstemming hos medlemmene i Broadnet. Tidspunktet fastsettes senere.

Avtale med Sykehuspartner HF

EL og IT Forbundet og Sykehuspartner HF ble også enige om opprettelse av ny overenskomst for EL og IT Forbundets medlemmer. Alle medlemmer som arbeider i Sykehuspartner er sikret en lønnsøkning på 19.000 kroner, inklusiv det sentrale tillegget.

Det er ytterligere framforhandlet justeringer slik:

• Fem medlemmer får 2 000 kroner ekstra

• Åtte medlemmer får en økning med bakgrunn i justeringer på minstelønnssatsene og ansiennitetsopprykk

• Det gis et justeringstillegg på én enhetsleder

Alle satser på godtgjøringer for kveld, natt, lørdag og søndag økes med to prosent.

Forhandlingene har avdekket skjevheter i lønn blant ansatte i Sykehuspartner. Årets oppgjør er et første skritt i arbeidet for å rette opp skjevhetene. En mer rettferdig lønnsutvikling er avhengig av at flere organiserer seg i EL og IT Forbundet og at det velges lokale tillitsvalgte.

Oppgjøret sendes til godkjenning i LO Stat og Spekter, deretter vil det bli avholdt uravstemning. Frist for uravstemning er satt til 22. juni kl. 16.00, inn til forbundet. Forbundets forhandlingsutvalget har bestått av: Hjørdis Henriksen, Jan Henrik Larsen og Reidunn Wahl. Sykehuspartner HFs forhandlingsutvalget har bestått av Espen Jensen, Liv Hjelle, Arild Tøften og Kjellrun Wilhelmsen.

• Nå har Sykehuspartner fått tariffavtale med EL og IT

21.06.2016
09:53
21.06.2016 11:57Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Øyvind Aukrust

Yngve passer på at Europa får gass, men er oppgitt over media


Flere saker