JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FRYKTER ØKTE ULIKHETER: – Den norske modellen er avhengig av små forskjeller i samfunnet. Hvis forskjellene øker, kan hele modellen rakne, sier avdelingsnestleder Liv Sannes i samfunnspolitisk avdeling i LO. Hun er LOs representant i Kompetansebehovsutvalget (KBU).

FRYKTER ØKTE ULIKHETER: – Den norske modellen er avhengig av små forskjeller i samfunnet. Hvis forskjellene øker, kan hele modellen rakne, sier avdelingsnestleder Liv Sannes i samfunnspolitisk avdeling i LO. Hun er LOs representant i Kompetansebehovsutvalget (KBU).

Sidsel Valum

Kompetansebehovsutvalget

Økte ulikheter en trussel for den norske arbeidslivsmodellen, mener Liv Sannes i LO

Vi må finne ut hvordan pandemien har rammet de mest sårbare i arbeidslivet, er beskjeden fra LOs representant i Kompetansebehovsutvalget (KBU).05.07.2021
08:57
05.07.2021 09:16

sidsel@lomedia.no

– Vi ser urovekkende tendenser som følge av pandemien til økt skjevfordeling – blant annet når det gjelder kompetanse – og økt utenforskap. Det er en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen, sier Liv Sannes.

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble nedsatt av regjeringen i mai 2017, og består av forskere, representanter fra arbeidslivets hovedsammenslutninger og departementer. Utvalget ble nedsatt som del av etableringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) 2017–2021.

– Det var nybrottsarbeid, konstaterer Liv Sannes, som er avdelingsnestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO og har vært representant for LO i utvalget fra starten i 2017. I juni i år nedsatte regjeringen et nytt KBU for seks nye år, 2021–2027, og Sannes fortsetter som representant for LO. Alle utvalgsmedlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Sannes forteller at KBU ble etablert etter inspirasjon fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Siden 2017 har utvalget gitt dyptgående faglige vurderinger av Norges nåværende og framtidige kompetansebehov. Utvalget har lagt fram tre store rapporter i perioden som har gitt beslutningstakerne grunnlag for å planlegge og ta beslutninger som berører arbeidslivet både i ulike regioner og på nasjonalt nivå.

– Den største betydningen til KBU er at arbeidslivets organisasjoner sammen med myndighetene kan få en omforent virkelighetsforståelse med basis i fakta og forskning og at vi slipper å krangle om kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger. Før 2017 var forståelsen av situasjonen og utfordringene på kompetansefeltet mer fragmentert, sier Liv Sannes.

Mye lest: LO-lederen ble med sommerpatruljen på tur: Dette vil de sjekke ekstra nøye i år

Pandemien satte fart i kompetansepolitikken

– LO har fått gjennomslag for mye i kompetansepolitikken både når det gjelder kompetansereformen og forståelsen av behovet for yrkesfag og fagskolene, slår Liv Sannes fast. Kompetansereformen har som formål å gi voksne bedre muligheter for opplæring og kompetanseheving.

Fagskolene har fått flere studieplasser og i pandemien ble samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet brukt flittig for å få på plass løsninger for mange som kanskje ellers ville falt utenfor arbeidslivet. Det ble opprettet flere tilbud om kortere utdanningsprogram og flere studieplasser på fagskolene gjennom bransjeprogrammene, og mange arbeidsløse og permitterte fikk mulighet til å ta etter- og videreutdanning med dagpenger. Det er nå vedtatt et permanent regelverk som gjør det mye lettere å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger.

Denne skaper debatt: Da Jorunn kom på jobb dagen etter en krangel med sjefen sin, var PC-en hennes fjernet

LO ønsker mer satsing på yrkesfagene

Framskrivinger fra SSB antyder at Norge kan kommet til å mangle nær 90.000 fagarbeidere i 2035 og behovet er størst innen helse, bygg og anlegg og IKT, noe også KBU-rapporten Fremtidig kompetansebehov III (NOU 2020) konkluderte med.

– Strategien for høyere yrkesfaglig utdanning er ikke så forpliktende og kraftfull som vi ønsker. Norge har hatt en stor styrking av utdanningsnivået i befolkningen når det gjelder universitets- og høyskoleutdannede. Men andelen med det yrkesfaglige motsvaret – fagskoleutdanning – har holdt seg relativt stabilt lav. Vi bruker 40 milliarder kroner i året på universitets- og høyskolesektoren og rundt en milliard kroner i året på fagskolene, konstaterer Liv Sannes.

Hun slår fast at LO ønsker mye større satsing på høyere yrkesfaglig utdanning gjennom fagskolene i årene som kommer.

Mye delt: Tove og Trine får etterbetalt fem år med feriepenger

Økte ulikheter truer den norske modellen

At Norge har kommet bedre ut av pandemien enn mange andre land kan vi ikke bare takke oljeformuen for. Det er gjennom trepartssamarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet det raskt kom på plass ordninger og krisepakker som har reddet mange virksomheter og arbeidstakere gjennom denne tida.

– Det kommer også godt med at vi har flere ulikhetsdempende mekanismer i samfunn og arbeidsliv som gode trygdeordninger, en fleksibel permitteringsordning og koordinert lønnsdannelse. Det demper uheldige effekter av krisa, sier Liv Sannes.

Men faren for økte forskjeller i samfunnet vekker bekymring i LO.

– Den norske modellen er avhengig av små forskjeller i samfunnet. Hvis forskjellene øker, kan hele modellen rakne. Små forskjeller er enda viktigere i Norge enn i andre land, sier Liv Sannes.

Fått med deg denne? Cemo nekter de ansatte tariffavtale: – Dobbeltmoralsk og nedverdigende

Hva har pandemien ført til for svake grupper?

– Vi vet at utdanning og kompetanse er viktige nøkler for å få et godt liv. Men de kompetansepolitiske tiltakene har kanskje ikke nådd fram til dem som trenger det mest. Vi vet at det er de som fra før har mye utdanning som i størst grad benytter seg av kompetansehevende tiltak i arbeidslivet. Mange med lite utdanning kan ha liten motivasjon for utdanning og mange har kanskje med seg dårlige erfaringer fra sin skolegang, sier Liv Sannes.

LO ser tendenser til økt skjevfordeling både når det gjelder lønninger og kompetanse og frykter at det er ulikheter i samfunnet som er blitt forsterket av pandemien.

– Små lønnsforskjeller, og dermed høyere lønn for kortutdannede enn de ellers ville hatt, legger et press på virksomhetene til å investere i ansattes kompetanse. Hvis lønningene sakker akterut, så er det uheldig. I de delene av arbeidslivet som har små krav til utdanning er samtidig innslaget av løse ansettelsesforhold høyere enn i andre deler av arbeidslivet. Ansatte i løse ansettelsesforhold får mindre kurs og opplæring enn fast ansatte, sier hun.

Liv Sannes peker spesielt på lavlønnsyrker i lite organiserte deler av arbeidslivet i bransjer som hotell og restaurant, deler av varehandelen og personlig tjenesteyting.

– Vi ser noen tendenser til en økt todeling av arbeidslivet som vi ikke liker og som vi ønsker mer kunnskap om hva som styrer, sier Liv Sannes.

Det er en av problemstillingene hun mener KBU bør se nærmere på. Det nye utvalget samles i august.

Hun frykter at pandemien har rammet sterkest de som hadde det vanskeligst fra før og særlig lavutdannede. Det er høye krav til utdanning og kompetanse i arbeidslivet og Liv Sannes mener det haster å kartlegge hvem som er blitt rammet mest av pandemien. Hun mener det er risiko for økt utenforskap og advarer om at de som blir stående lenge utenfor arbeidslivet ikke er med på å tilegne seg viktig kompetanse som det digitale løftet krever.

– Det må settes inn best mulig tiltak for dem det gjelder, sier hun.

Mye delt: Først da Bjørn Steinar fikk et angstanfall på jobb, skjønte kollegene at han trengte hjelp

Nye utfordringer for norsk arbeidsliv

De utfordringene norsk arbeidsliv står overfor i årene som kommer handler blant annet om det grønne skiftet, en aldrende befolkning og en digitalisering som strekker seg til alle deler av arbeidslivet, slår Liv Sannes fast.

– Det er viktig å forstå hva som styrer endringene og hvordan vi skal møte dem, sier hun.

Til høsten skal Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) revideres, og LO ønsker at det må komme tydelig fram i målsettingen at de kompetansepolitiske tiltakene som skal settes inn i tida som kommer skal motvirke ulikhet. Det fastsatte målet i strategien for 2017–2021 er som følger:

«Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet».

Kompetansebehovsutvalget (KBU)

• Nedsatt av regjeringen for perioden 2021–2027.

• Sekretariat i Kompetanse Norge.

• Ny leder: Sveinung Skule, direktør i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fra og med 1. juli 2021, tidligere direktør i Kompetanse Norge. 18 medlemmer.

• Skal analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av samfunnets framtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke dette behovet.

• Skal frambringe en analyse og vurdering av framtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.

• Skal legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig.

• Skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet.

• Skal avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Kan etter eget initiativ løfte fram problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter. Kunnskapsdepartementet kan i tillegg be om delrapporter og temarapporter.

• Arbeidet og leveransene skal være relevant for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, herunder dimensjonering av utdanningssektoren.

• Første del-/temarapport skal leveres innen 1. juni 2022. Første hovedrapport skal leveres innen 1. juni 2023.

• Utvalgets utredninger avgis til Kunnskapsdepartementet.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.07.2021
08:57
05.07.2021 09:16Mest lest

Kronikk

 Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Martin Guttormsen Slørdal

«La meg fortelle deg hvor jævlig 22. juli 2011 var»

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

Jan-Erik Østlie

Vi kan ikke skru av lyset for debatten 23. juli, mener AUFs leder

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Kronikk

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Leif Martin Kirknes

«Det er på tide at vi tar et kollektivt oppgjør med tankene som førte til terrorangrepet»

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Kommentar

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Leif Martin Kirknes

«Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn»

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Tori Aarseth

Löfven: AUF har vendt det tragiske til tro på fremtiden

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

Hurtigruten

Hurtigruten blir ofte kalt verdens vakreste sjøreise. Det gjør noe med arbeidsplassen også

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Roy Ervin Solstad

Over 7,2 milliarder kroner investeres i sinkproduksjon i Odda


Flere saker