JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette vil politikerne med Nav

Fremskrittspartiet vil beholde ordningen med full stans i arbeidsavklaringspenger (AAP) i ett år

Karensperioden på ett år gjør at folk slipper å gå i 10-20 år på arbeidsavklaringspenger. Det er mye bedre at folk blir avklart mye raskere, mener Erlend Wiborg i Frp.
BEDRE NAV: Fremskrittspartiet vil ikke øke Navs budsjett for å ansette flere medarbeidere.  Enda bedre og mindre byråkratisk drift av Nav vil frigjøre ressurser, mener Erlend Wiborg, som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

BEDRE NAV: Fremskrittspartiet vil ikke øke Navs budsjett for å ansette flere medarbeidere. Enda bedre og mindre byråkratisk drift av Nav vil frigjøre ressurser, mener Erlend Wiborg, som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Werner Juvik

yngvil.mortensen@lomedia.no

Hva mener partiene på Stortinget om Nav?

Om litt over en måned holdes stortingsvalg, mandag 13. september. Du kan forhåndsstemme allerede fra 10. august.

FriFagbevegelse har intervjuet de rødgrønne partiene på Stortinget, samt Venstre og Fremskritsspartiet, om hva de vil med Nav og forskjellige Nav-stønader.

Kristelig Folkeparti og Høyre har ikke svart på forespørselen fra FriFagbevegelse om intervju.

Dette svarer Wiborg om Nav:

1. Høyre, Frp, Venstre og KrF har de siste årene strammet inn regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP). De borgerlige partiene reduserte den ordinære stønadsperioden fra fire til tre år. De innførte også strengere betingelser for å få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger. (Hva er arbeidsavklaringspenger? Se faktaboksen nederst i saken).

– Vil du sørge for at mennesker som får arbeidsavklaringspenger skal være sikret denne inntekten helt til de er ferdig avklart for arbeid eller trygd eller en kombinasjon av arbeid og trygd?

– Folk skal sikres en god og anstendig inntekt, uavhengig hvilke ytelse de mottar. Hvis man innfører en slik ordning som skisseres, vil det også kunne medføre en reduksjon for flere som egentlig har rett på andre ytelser som ville gitt de høyere utbetaling. Så svaret er nei, svarer Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet. Wiborg leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

2. De borgerlige partiene innførte også en karensperiode på 52 uker for dem som har nådd makstid på tre år og ikke fikk rett til forlengelse av arbeidsavklaringspengene. Folk i denne situasjonen har mistet sin inntekt og er henvist til å søke om sosialhjelp.

– Vil du fjerne det såkalte karensåret i ordningen med arbeidsavklaringspenger?

– Nei, det vil i praksis medføre at flere kan gå i 10-20 år på en midlertidig ordning. Det er ikke til det beste for noen. Det er mye bedre å sørge for at folk blir avklart mye raskere. Da vil folk få forutsigbarheten om de enten skal over på uføretrygd eller tilbake til arbeid.

3. – Hvor mange AAP-mottakere mener du en Nav-veileder på et lokalt Nav-kontor skal pålegges å følge opp? 50? 100? 150?

– Eksakt antall er ikke noe Stortinget bør detaljstyre. Det må Nav selv finne ut av. Det er heller ikke sånn at alle Nav-klienter er like. Noen krever mye oppfølging, andre trenger lite oppfølging.

HTML Hva vil partiene med Nav

4. – Hvor mye vil du øke Navs budsjett slik at Nav kan ansette flere fast til å hjelpe folk som trenger det?

– Jeg tror ikke det er behov for å øke Nav sitt driftsbudsjett, men heller behov for å drive Nav enda bedre og mindre byråkratisk. Det vil frigjøre ressurser, men også være til det beste for alle som er i kontakt med Nav.

5. – Vil du lempe på reglene for hvem som kan slippe arbeidsutprøving, som er en del av arbeidsavklaringen?

– Der det er åpenbart at en ikke trenger arbeidsutprøving, bør man slippe det. Denne problemstillingen løses også hvis Frp får gjennomslag for vårt ønske om mindre firkantet og byråkratisk regelstyring av Nav. Da vil man kunne bruke mer sunn fornuft og finne ut hva som passer best for den enkelte Nav-klient.

6. – Vil du la folks lokale Nav-kontor gjøre vedtak om arbeidsavklaringspenger?

– Det har vi ikke tatt stilling til, men det kan være aktuelt og fornuftig, all den tid de kjenner brukeren best.

7. – Mener du det er rimelig at Nav kontaktsenter har en telefonsvarer av typen: «tast firkant, legg igjen nummeret ditt, så ringer vi deg opp igjen. Du mister ikke din plass i køen»?

– Det at dette er et alternativ synes jeg er bra ved de tilfeller der det er veldig lang kø. Men som oftest bør det være mulig å ringe Nav og få svar innen rimelig tid.

8. – Vil du øke åpningstidene til Nav-kontorene? Vil du sørge for at folk får hjelp fra Nav-ansatte når de er på Nav-kontoret?

– Frp fremmet rett før sommeren forslag om å øke tilgjengeligheten og åpningstidene til Nav sine kontorer. Vi fikk også gjennomslag for flere av våre forslag rundt dette.

9. – Vil du øke minstesatsene for AAP og uføretrygd slik at de stemmer overens med folks faktiske behov, og følger SIFOs forbrukskalkulator og referansebudsjett?

– Nei. De aller fleste uføretrygdede og aap mottakere har i dag en inntekt godt over SIFOs forbrukskalkulator. Men å komme med en slik garanti er vi imot, for det er ikke sånn at alle er 100% på aap eller ufør, mange har det delvis.

10. – Vil du øke de veiledende satsene for sosialhjelp, slik at de følger SIFOs forbrukskalkulator?

– Nei, sosialhjelp skal være en akutt og midlertidig nødhjelp, der man skal vurdere alle inntekter og utgifter den enkelte personen har. Vi er derfor imot en standarisering, da alle er i forskjellige situasjoner.

11. – Vil du gå inn for å lovfeste at alle skal få beholde hele den statlige barnetrygden, slik at kommunene ikke kan regne barnetrygden som inntekt når foreldre får sosialhjelp?

– Nei. Vi mener at alle inntekter og utgifter skal regnes med når en skal finne ut hvor mye sosialhjelp en har behov for. Hvis en forsørger barn skal man selvfølgelig få mer utbetalt enn om man ikke gjør det.

FriFagbevegelse sendte spørsmål om Nav til alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, samt til Venstre, Rødt og Miljøpartiet De Grønne som ikke har representanter i denne komiteen. Høyre og Kristelig Folkeparti svarte ikke på forespørselen om intervju i denne saken.

Komiteens arbeidsområder er blant annet arbeidsmarked, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder som folk på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

• Rundt 130.000 mennesker mottar nå arbeidsavklaringspenger.

• Nav registrerte at i 2020 hadde 65.000 mennesker nedsatt arbeidsevne, uten å få arbeidsavklaringspenger (Navs tall for 2021).

• De vanligste diagnosene blant folk som får AAP er ulike psykiske lidelser (43 prosent) og muskel- og skjelettlidelser (30 prosent). (Tall fra april 2021.)

• AAP-ordningen ble innført i 2010 og erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd.

• Høyre, Frp, Venstre og KrF har de siste årene strammet inn regelverket for AAP.

• De borgerlige partiene reduserte den ordinære stønadsperioden fra fire til tre år.

• De innførte strengere betingelser for å få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger.

• De innførte en karensperiode på 52 uker for dem som har nådd makstid på tre år og ikke fikk rett til forlengelse av arbeidsavklaringspengene. Folk i denne situasjonen har mistet sin inntekt og er henvist til å søke om sosialhjelp.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder som folk på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

• Rundt 130.000 mennesker mottar nå arbeidsavklaringspenger.

• Nav registrerte at i 2020 hadde 65.000 mennesker nedsatt arbeidsevne, uten å få arbeidsavklaringspenger (Navs tall for 2021).

• De vanligste diagnosene blant folk som får AAP er ulike psykiske lidelser (43 prosent) og muskel- og skjelettlidelser (30 prosent). (Tall fra april 2021.)

• AAP-ordningen ble innført i 2010 og erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd.

• Høyre, Frp, Venstre og KrF har de siste årene strammet inn regelverket for AAP.

• De borgerlige partiene reduserte den ordinære stønadsperioden fra fire til tre år.

• De innførte strengere betingelser for å få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger.

• De innførte en karensperiode på 52 uker for dem som har nådd makstid på tre år og ikke fikk rett til forlengelse av arbeidsavklaringspengene. Folk i denne situasjonen har mistet sin inntekt og er henvist til å søke om sosialhjelp.