JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sletting av studiegjeld og gratis barnehage skal friste flere til å bosette seg i Finnmark og Nord-Troms. Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Bildet viser en grensevakt i patrulje langs grensen til Russland.

Sletting av studiegjeld og gratis barnehage skal friste flere til å bosette seg i Finnmark og Nord-Troms. Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Bildet viser en grensevakt i patrulje langs grensen til Russland.

Anette Karlsen

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen ruster opp beredskapen mot krig, terror og trusler

Enorme summer til samfunnssikkerhet og beredskap er foreslått i statsbudsjettet for 2023. Det er nødvendig også i fredstid, mener Are Strand i DSB.06.10.2022
16:34
06.10.2022 17:02

guro@lomedia.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er blant dem som kan glede seg over økt støtte i statsbudsjettet.

– Vi har fått en del ekstra penger, men de er øremerket til Sivilforsvaret. Det har blitt kuttet i Sivilforsvaret systematisk i 30 år, og Forsvaret er bare en skygge av seg selv i forhold til beredskapen som ble bygget på Gerhardsens tid. Derfor er dette betydelige tilskuddet veldig positivt.

Det sier Are Strand i DSB. Han er klar på at den ekstra bevilgningen er helt nødvendig for å kunne møte de truslene Norge står overfor. Likevel er det ikke nok.

Gasslekkasjene i Østersjøen: – En ekstra klump i magen, sier oljearbeidernes tillitsvalgte

Bedre sivilt beredskap

Med et Europa i krig har det siden februar vært ekstra stor oppmerksomhet rettet mot beredskapen vår. Kan Forsvaret forsvare oss mot en invasjon? Har vi nok tilfluktsrom og sivilt beredskap? Og klarer vi oss på egne bein om forsyningene kuttes?

Regjeringen foreslår å bevilge 418 millioner kroner til en videre opprusting av den sivile beredskapen. Forslaget sikrer en videreføring av mange av tiltakene fra regjeringens første tiltakspakke i møte med krigen i Ukraina i 2022.

Pengepotten skal blant annet fordeles på PST, politiet, videreutvikling av varslingssystem for digital infrastruktur og økt operativ evne i Sivilforsvaret.

– Pengene til Sivilforsvaret kommer blant annet til å gå til øving på å evakuere sivilbefolkningen. Vi vil kjøpe inn nødvendig utstyr og materiell til evakuering, som tepper, suppestasjoner og steder å være, sier Are Strand.

Tilfluktsrommene her i landet har vært et hett tema etter at krigen brøt løs. Det er et sorgens kapittel, mener Strand.

– Vi jobber med alternative planer og å finne andre trygge steder å evakuere folk. Det kan være fjellanlegg, kjellere eller garasjer som i dag ikke er tilfluktsrom. Det trenger kanskje ikke være atomsikkert, men bombesikkert, sier han.

Han er også veldig fornøyd med at det i budsjettet er satt av ekstra penger til mobilbasert befolkningsvarsling. Men det er langt ifra nok.

Dette er et system som gjør at alle får en melding på mobilen om hva som skjer og hva de skal gjøre i en krise.

– DSB får en underdekning på mange titalls millioner kroner i innføringen av mobilbasert befolkningsvarsling. Dette kan bli dramatisk for direktoratet dersom det ikke tilføres ekstra midler. Det kan bety nedbemanning og lavere beredskap, sier Strand, som også er leder i NTL Samfunnssikkerhet og beredskap.

Samtidig påpeker han at det nye systemet er en revolusjon i forhold til dagens system.

Agenda-rådgiver: – Vi trenger folk, aktivitet og beredskap i nord

NTL forventet mer til Forsvaret

Norsk Tjenestemannslag (NTL) organiserer mange innen forsvars- og beredskapssektoren. NTL Forsvar er fornøyd med at regjeringen nå omprioriterer bevilgninger fra investering til drift i Forsvaret.

– Samtidig er vi lite imponert over manglende innkontraktering av renhold og kontroll på bevilgninger i tilknytning til MAST-programmet, sier leder i NTL Forsvar Stina Hassel.

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner. Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker det med omtrent 4,5 milliarder kroner fra i fjor.

Leder Stina B. Hassel i NTL Forsvar er fornøyd med at drift av Forsvaret blir prioritert, men etterlyser insourcing av renholderne.

Leder Stina B. Hassel i NTL Forsvar er fornøyd med at drift av Forsvaret blir prioritert, men etterlyser insourcing av renholderne.

Ole Palmstrøm

I budsjettet er det satt av penger til å fylle opp egne ammunisjonslagre, investeringer i nye ubåter, kystvaktfartøy, stridsvogner og modernisering av eksisterende utstyr. Det er også satt av penger til nye kampfly.

Bemanningen i Forsvaret er i tillegg foreslått økt med 200 årsverk. Antallet soldater i Heimevernet foreslås også økt fra 500 til 37.500, og flere skal øve hvert år.

Det er også satt av 3,2 milliarder kroner til oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren.

– Den vedtatte langtidsplanen legger opp til at Forsvaret skal effektivisere driftsbudsjettet for 385 millioner i 2023 for å flytte midlene til investeringsbudsjettet. Vi har lenge hevdet at dette er urealistisk, og vi merker oss at regjeringen har skjøvet dette innsparingskravet ut i tid til 2024-2025, sier Hassel.

Hun ser dette som en anerkjennelse av at de pålagte innsparingskravene har vært for store og forventer at dette vil få konsekvenser for neste langtidsplanperiode.

Gjennom forsvarssektorens IKT-strategi skal digitalisering og ny teknologi understøtte økt operativ evne i forsvarssektoren, blant annet gjennom virksomhetsprogrammene MAST (militær anvendelse av skyteknologi). MAST har det overordnede formål å anskaffe og realisere en moderne og fremtidsrettet sikkert IKT-plattform basert på skyteknologi.

– Vi bemerker at det ifølge den merkantile tidsplanen til MAST-programmet skal inngås kontrakter i første halvår 2023. På direkte spørsmål kunne verken politisk ledelse eller ansatte i departementet svare på om dette er finansiert i det budsjettet som er lagt fram i dag. Vi stiller oss svært undrende til dette og mener det bekrefter Riksrevisjonens rapport om manglende styring på dette området, sier Hassel.

Samfunnssikkerhet: Forsvarsansatte vil ha offentlige data vekk fra private skytjenester: – Høygradert informasjon kan komme på avveie

Styrker politiet

Også nødetatene er styrket i statsbudsjettet. Regjeringen vil styrke politiet der folk bor. Derfor foreslås det å prioritere 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. I tillegg foreslår regjeringen 27 millioner kroner til å videreføre 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen og 11 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet.

Midlene skal gå til bedre lokale polititjenester og beredskap, mer tilgjengelig politi for folk i hele landet og nye tjenestesteder.

Det foreslås 400 millioner kroner i økt driftsbevilgning til politiet, UDI og IMDi som beredskap for et mulig høyere ankomstnivå i forbindelse med krigen i Ukraina. 214 millioner av dem går til politiet og PST.

Frivillige organisasjoner i redningstjenesten får videreført tildelingen av 10,2 millioner kroner. Beløpet skal dekke årlige drifts- og abonnementskostnader for 2000 nye nødnetterminaler.

– I en krisesituasjon vil de frivillige kunne bistå myndighetene ved for eksempel strømutfall, brist i infrastruktur og ved støtte til lokalbefolkningen. I en slik situasjon vil Nødnett være viktig som kommunikasjonsverktøy i arbeidet og i kommunikasjon med blant andre politiet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Forsvarsbudsjettet: Krigen i Ukraina påvirker statsbudsjettet

Ser mot nord

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Med dagens internasjonale situasjon er det ifølge regjeringen viktigere enn noen gang å legge til rette for økt bosetting i Nord-Norge.

Derfor foreslår regjeringen å øke slettingen av studiegjeld i Lånekassen fra 10 til 20 prosent for personer som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms. I forslaget vil regjeringen også øke det maksimale beløpet man kan få slettet per år fra 25.000 til 30.000 kroner.

Regjeringen foreslår også gratis barnehage for alle familier med barn i Finnmark og Nord-Troms I tillegg blir maksprisen kuttet på landsbasis til 3.000 kroner.

– Det er positivt at det satses på nordområdene og vil opprettholde befolkningstallene der. Vi må kunne forsvare folk. For å gjøre det, må vi ha folk der. I nordområdene er vi ekstremt dårlig beskyttet, sier Are Strand i DSB.

I tillegg er det satt av penger til økt evne til å avdekke sammensatte trusler og fremmede staters aktivitet i Norge, spesielt i Nord-Norge.

Regjeringen prioriterer også å styrke norsk matberedskap. Dermed økes budsjettet til Landbruks- og matdepartementet med 24,7 prosent for å kunne satse på økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad i landbruket.

20 millioner kroner går til å starte etableringen av et beredskapslager for korn høsten 2023.

Statsbudsjettet 2023: Kutt i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan føre til redusert beredskap, advarer tillitsvalgte

– Vi blir glemt i fredstid

Strand vil nødig virke utakknemlig og påpeker at pengene kommer godt med, men innrømmer at det ikke er nok.

– Vi har vært naive i mange år og stiller ganske dårlig om noen finner ut at de vil ta oss. Den aller fremste oppgaven til de folkevalgte er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig. Da må ikke beredskapen glemmes i fredstid, sier han.

De postene i budsjettet som gjelder beredskap og det å være forberedt mot krise, mener han burde være beskyttet. Også i fredstid.

– Det som er typisk for oss, er at vi får penger hver gang det smeller, og så er vi glemt dagen etterpå. Men man vet aldri når man trenger oss, sier han.

For å komme opp på det beredskapsnivået han mener vi bør være på, kreves det mye penger over lang tid.

06.10.2022
16:34
06.10.2022 17:02Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

Foodora-ansatte vil ha budene fra konkurrenten inn i fagforeninga

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

Leif Martin Kirknes

Her henger Åslaug Haga (64) i strømstolpen: – Dette er jo et yrke for framtida

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker