JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Erlend Angelo

Krise for SAS, Norwegian og Widerøe:

Her er Arbeiderpartiets 12 forslag for å sikre en bærekraftig norsk luftfart

Ap vil sikre norske arbeidsplasser og legge til rette for sunn og rettferdig konkurranse i luftfarten. SV kommer med forslag som skal «temme» selskaper som utfordrer norske lønns- og arbeidsforhold.18.11.2020
12:51
18.11.2020 13:00

aurora@lomedia.no

Koronakrisa har skapt en krise i luftfarten og de tre flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe sliter. Samtidig har lavprisselskapet Wizz Air kastet seg inn i konkurransen på innenrikstrafikken i Norge, og presset prisene på viktige ruter nedover.

Med dette bakteppet fremmet Arbeiderpartiet onsdag et representantforslag som tar for seg luftfartens fremtid.

– Vi har totalt 12 tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart, sier Sverre Myrli (Ap), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til FriFagbevegelse.

(Se tiltakene i faktaboksen nederst i saken.)

– De etablerte flyselskapene våre SAS, Norwegian og Widerøe har store utfordringer fordi de ikke tjener penger. Det går ikke i lengden, fortsetter han.

Sikre norske arbeidsplasser

Luftfarten er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Samtidig er bransjen arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet.

Mange av disse arbeidsplassene er nå truet.

Etter å ha sagt nei til ekstra pengestøtte til Norwegian, fikk regjeringen kritikk fra LO for ikke å gjøre nok for luftfarten og for å mangle en plan.

I representantforslaget etterlyser Ap en nasjonal luftfartsstrategi fra regjeringen.

Ap vil sikrer et godt flytilbud i hele Norge, og som bidrar til at flyselskaper med norsk driftstillatelse kan videreføre ansvarlig drift.

«En eventuell kompensasjon til flyselskaper med norsk driftstillatelse må bidra til å sikre norske arbeidsplasser og drift med norske lønns- og arbeidsvilkår», heter det i forslaget.

Ap ber også regjeringen utrede om det kan settes minstepris for flybilletter, slik som man har gjort i Østerrike.

Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

Ole Palmstrøm

Hindre sosial dumping

– Parallelt med at de tre norske selskapene sliter, ser vi at lavprisselskaper som Wizz Air, benytter anledningen til å etablere seg. Det er ikke tilfeldig. Wizz Air har ventet på at de etablerte selskapene skal få problemer, sier Sverre Myrli.

– Dette er flyselskap med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, som det ikke er mulig for de etablerte selskapene å konkurrere med. I tillegg har Wizz Air en svært tvilsom fortid, fortsetter han.

Stort intervju: Kabinansatte Mircea fikk sparken da han startet fagforening i Wizz Air

FriFagbevegelse fikk nylig innsyn i en kontrakt, som viste at en pilot i Wizz Air hadde en grunnlønn på rundt 12.000 kroner i måneden. Flere har pekt på at svært lave lønnskostnader gir Wizz Air et stort konkurransefortrinn.

Med representantforlaget vil Ap stanse utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren.

Ap har vil også legge til rette for sunn og rettferdig konkurranse på like vilkår, tuftet på den norske modellen. Blant annet vil de ha faste stillinger med direkte ansettelser, og krav til at flyselskap som flyr i Norge aksepterer fagorganisering.

De vil også ha tydelige regler for hjemmebaser som klart definerer hvem som har arbeidsgiveransvaret.

Aktuelt: Uklart om arbeidsmiljøloven vil gjelde for Wizz Air-ansatte som flyr i Norge

SV med marsordre til regjeringen

Også SV fremmet onsdag et representantforslag som tar sikte på å stikke kjepper i hjulene for etablering av lavprisselskaper som ikke vil forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er flott at statsministeren snur ryggen til Wizz Air så lenge de ikke følger vanlige arbeidsrettslig lovgivning i Norge og følger den norske modellen, men det later til at hun ikke har noen virkemidler for å stanse selskaper vi egentlig ikke skal operere på norske flyplasser, sier Arne Nærva (SV), som også sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til FriFagbevegelse i en epost.

SVs forslag innebærer å gi regjeringen marsjordre for å snu alle steiner innenfor handlingsrommet i EØS til å stanse eller «temme» selskaper som til enhver tid utfordrer norske lønns- og arbeidsforhold i luftfarten, forklarer han.

– Vi foreslår også å innføre en minstepris på billetter, slik som Østerrikes regjering har gått inn for, sånn at det ikke skjer prisdumping for å drive sosial dumping, sier Nærva.

– Men for å vise at billettprisene er høye nok som de er i Nord-Norge og på kortbanenettet, ønsker SV å skjerme reiser på disse strekningene for ulike avgifter, legger han til.

SV vil i løpet av få dager legge fram et nytt, omfattende forslag – som i større grad går på virkemidler i nåværende situasjon.

Her er de 12 forslagene fra Arbeiderpartiet:

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding med utgangspunkt i Luftfartsutvalgets anbefalinger i NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring».

2. Stortinget ber regjeringen utarbeide tiltak som stanser utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren, for å hindre at lønns- og arbeidsvilkårene utvikler seg til en potensiell sikkerhetsrisiko.

3. Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak som sikrer et godt flytilbud i hele Norge, og som bidrar til at flyselskaper med norsk driftstillatelse kan videreføre ansvarlig drift. En eventuell kompensasjon til flyselskaper med norsk driftstillatelse må bidra til å sikre norske arbeidsplasser og drift med norske lønns- og arbeidsvilkår.

4. Stortinget ber regjeringen utrede om det kan settes minstepris for flybilletter etter modell fra Østerrike.

5. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en luftfart som er preget av sunn og rettferdig konkurranse på like vilkår tuftet på den norske modellen, herunder:

– faste stillinger med direkte ansettelser, og krav til at flyselskaper som flyr i Norge aksepterer fagorganisering

– tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret

– hindre bruk av bekvemmelighetsflagg

– reversere forskriftsendring som gjør det mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk

– målsetting om å forby «pay to fly» internasjonalt

6. Stortinget ber regjeringen sørge for at Luftfartstilsynet har nødvendige ressurser og virkemidler til å kunne ivareta et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten. Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet må gjennomføre tilsyn med alle selskaper som opererer i Norge, og gjennomføre flere uanmeldte tilsyn for å kunne avdekke om det forekommer brudd på regelverket. Grenseoppgangen mellom tilsynene tydeliggjøres.

7. Stortinget ber regjeringen sikre at Avinor-modellen videreføres for drift og videreutvikling av lufthavner i hele landet.

8. Stortinget ber regjeringen gjennom sin virksomhetsstyring av Avinor sørge for at konkurranseutsetting av drift- og beredskapstjenester stanses.

9. Stortinget ber regjeringen sørge for at Avinor kompenseres for inntektsbortfallet fra flytrafikken som følge av reiserestriksjoner i tilknytning til virusutbruddet.

10. Stortinget ber om at regjeringen i sin virksomhetsstyring av Avinor tydeliggjør at virksomhetsoverdragelse legges til grunn ved skifte av underleverandører innen luftfartens bakketjenester etter samme mal som for andre deler av transportsektoren.

11. Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige innkjøpere av innenlands helikoptertjenester stiller strengere flysikkerhetskrav.

12. Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt og hurtigarbeidende utvalg som gjennomgår og foreslår tiltak for satsing på utvikling av alternative drivstoffløsninger for luftfarten for å kutte i klimagassutslipp, herunder avansert bio-jet drivstoff, alternative energikilder, og elektrifisering av luftfarten i Norge.

Her er SVs forslag:

1. Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere lovverk slik at myndighetene på et tidlig stadium kan nekte etablering av flyselskaper som ikke har organisasjonsfrihet for de ansatte og som dermed bryter menneskerettighetene og Grunnloven, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

2. Stortinget ber regjeringen forberede en lovgivning som kan kreve at norsk arbeidslovgivning med tariffavtaler skal legges til grunn ved utlysing av anbud på FOT-rutene, også etter overføring til fylkeskommunalt ansvar, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

3. Stortinget ber regjeringen utrede innføring av permanente betingelser til alle fremtidige støtteordninger i luftfarten om etterlevelse av konkretiserte hjemmebaseregler, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Disse betingelsene skal klart definere arbeidsgiveransvaret, sosialt ansvar, at norsk arbeidsrettslig lovgivning skal følges, og at det ikke skal godtas bekvemmelighetsflagg eller subsidiering av utenlandske underselskap.

4. Stortinget ber regjeringen innføre krav om en minstepris på flybilletter som minst skal dekke selskapets kostnader for transport av en passasjer, og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.

5. Stortinget ber regjeringen utrede løsninger for å skjerme kortbanenettet og strekninger mellom Nord- og Sør-Norge mot prisøkning på flybilletter, og komme tilbake til Stortinget med en sak senest i revidert nasjonalbudsjett 2021, der det blant annet skal vurderes:

– å pålegge Avinor å fjerne startavgiften på flyplasser med 30 pst. rabatt i dag og dekke inn inntektstapet gjennom tilsvarende økte avgifter på de andre flyplassene.

– å fjerne flypassasjeravgiften for flyginger med flytyper under 20 tonn, og dekke provenytapet ved å øke av avgiften på øvrige flyginger.

18.11.2020
12:51
18.11.2020 13:00

Her er de 12 forslagene fra Arbeiderpartiet:

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding med utgangspunkt i Luftfartsutvalgets anbefalinger i NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring».

2. Stortinget ber regjeringen utarbeide tiltak som stanser utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren, for å hindre at lønns- og arbeidsvilkårene utvikler seg til en potensiell sikkerhetsrisiko.

3. Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak som sikrer et godt flytilbud i hele Norge, og som bidrar til at flyselskaper med norsk driftstillatelse kan videreføre ansvarlig drift. En eventuell kompensasjon til flyselskaper med norsk driftstillatelse må bidra til å sikre norske arbeidsplasser og drift med norske lønns- og arbeidsvilkår.

4. Stortinget ber regjeringen utrede om det kan settes minstepris for flybilletter etter modell fra Østerrike.

5. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en luftfart som er preget av sunn og rettferdig konkurranse på like vilkår tuftet på den norske modellen, herunder:

– faste stillinger med direkte ansettelser, og krav til at flyselskaper som flyr i Norge aksepterer fagorganisering

– tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret

– hindre bruk av bekvemmelighetsflagg

– reversere forskriftsendring som gjør det mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk

– målsetting om å forby «pay to fly» internasjonalt

6. Stortinget ber regjeringen sørge for at Luftfartstilsynet har nødvendige ressurser og virkemidler til å kunne ivareta et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten. Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet må gjennomføre tilsyn med alle selskaper som opererer i Norge, og gjennomføre flere uanmeldte tilsyn for å kunne avdekke om det forekommer brudd på regelverket. Grenseoppgangen mellom tilsynene tydeliggjøres.

7. Stortinget ber regjeringen sikre at Avinor-modellen videreføres for drift og videreutvikling av lufthavner i hele landet.

8. Stortinget ber regjeringen gjennom sin virksomhetsstyring av Avinor sørge for at konkurranseutsetting av drift- og beredskapstjenester stanses.

9. Stortinget ber regjeringen sørge for at Avinor kompenseres for inntektsbortfallet fra flytrafikken som følge av reiserestriksjoner i tilknytning til virusutbruddet.

10. Stortinget ber om at regjeringen i sin virksomhetsstyring av Avinor tydeliggjør at virksomhetsoverdragelse legges til grunn ved skifte av underleverandører innen luftfartens bakketjenester etter samme mal som for andre deler av transportsektoren.

11. Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige innkjøpere av innenlands helikoptertjenester stiller strengere flysikkerhetskrav.

12. Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt og hurtigarbeidende utvalg som gjennomgår og foreslår tiltak for satsing på utvikling av alternative drivstoffløsninger for luftfarten for å kutte i klimagassutslipp, herunder avansert bio-jet drivstoff, alternative energikilder, og elektrifisering av luftfarten i Norge.

Her er SVs forslag:

1. Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere lovverk slik at myndighetene på et tidlig stadium kan nekte etablering av flyselskaper som ikke har organisasjonsfrihet for de ansatte og som dermed bryter menneskerettighetene og Grunnloven, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

2. Stortinget ber regjeringen forberede en lovgivning som kan kreve at norsk arbeidslovgivning med tariffavtaler skal legges til grunn ved utlysing av anbud på FOT-rutene, også etter overføring til fylkeskommunalt ansvar, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

3. Stortinget ber regjeringen utrede innføring av permanente betingelser til alle fremtidige støtteordninger i luftfarten om etterlevelse av konkretiserte hjemmebaseregler, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Disse betingelsene skal klart definere arbeidsgiveransvaret, sosialt ansvar, at norsk arbeidsrettslig lovgivning skal følges, og at det ikke skal godtas bekvemmelighetsflagg eller subsidiering av utenlandske underselskap.

4. Stortinget ber regjeringen innføre krav om en minstepris på flybilletter som minst skal dekke selskapets kostnader for transport av en passasjer, og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte.

5. Stortinget ber regjeringen utrede løsninger for å skjerme kortbanenettet og strekninger mellom Nord- og Sør-Norge mot prisøkning på flybilletter, og komme tilbake til Stortinget med en sak senest i revidert nasjonalbudsjett 2021, der det blant annet skal vurderes:

– å pålegge Avinor å fjerne startavgiften på flyplasser med 30 pst. rabatt i dag og dekke inn inntektstapet gjennom tilsvarende økte avgifter på de andre flyplassene.

– å fjerne flypassasjeravgiften for flyginger med flytyper under 20 tonn, og dekke provenytapet ved å øke av avgiften på øvrige flyginger.
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn og våre politikere»

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Håvard Sæbø

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille

Sissel M. Rasmussen

LO-lederen advarer topplederne om årets lønnsoppgjør

Kommentar

Stridens kjerne er frontfagsmodellen, men LO og NHO bør ikke ha noe å frykte, skriver Kjell Werner.

Stridens kjerne er frontfagsmodellen, men LO og NHO bør ikke ha noe å frykte, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Fagbevegelsen står sterkt splittet i årets lønnsoppgjør»


Flere saker