T" />
INNLEIGD: Stillasbyggar Isaac Maqbul var innleigd i Kaefer Energy i eitt år, før han fekk jobb i bedrifta.

INNLEIGD: Stillasbyggar Isaac Maqbul var innleigd i Kaefer Energy i eitt år, før han fekk jobb i bedrifta.

Tormod Ytrehus

Lønnstjuveri:

Innleigde Isaac fekk ikkje lønna han hadde krav på. Sånn fekk han 14 kroner meir i timen

Halvanna år gjekk før dei innleigde offshorearbeidarane vart likebehandla. Storstilt lønnstjuveri og grov forakt for lover og reglar, meiner tillitsvald i bedrifta som leiger inn.26.08.2021
10:22
04.10.2021 14:47

tormod@lomedia.no

SOLA/OSLO: Magasinet møter stillasbyggar og Fellesforbundet-medlem lsaac Maqbul (39) på Sola der han er innlosjert på eit hotell ved flyplassen.

Dagen etter skal han reise ut på Vallhall-feltet og den første turen sin som tilsett i Kaefer Energy.

Det er likevel ikkje første gongen han jobbar for bedrifta som driv med isolasjon, stillasbygging og overflatebehandling (ISO) på plattformene til norske oljeselskap.

I eitt år har han vore utleigd i full stilling til Kaefer, og i to år til andre ISO-bedrifter, gjennom det Rogaland-baserte selskapet NSE lndustrier.

Der fekk han konsekvent lågare lønn enn dei tilsette i bedrifta han var utleigd til.

Debatt: «Frislippet av bemanningsbransjen var et historisk feilgrep»

Produksjon eller bemanning?

Når Maqbul startar å reise offshore i 2018, snakkar kollegaene stadig om lønnsforskjellar. Han veit at innleigde skal likebehandlast og ha lik lønn som tilsette i bedrifta som leiger inn, men får høyre at NSE er ei produksjonsbedrift.

Ifølge arbeidsmiljølova og tariffavtala skal innleigde frå bemanningsbyrå ha lik lønn som tilsette i innleigebedrifta. Regelen gjeld derimot ikkje for innleigde frå produksjonsbedrifter.

Innsikt: Hva vil partiene gjøre med bemanningsbransjen? Her er svarene

Urettferdig

– Det kjennest urettferdig å gjere akkurat den same jobben til lågare lønn, innrømmer han.

Samtidig går NSE Industrier så det susar, med fleire titals millionar i overskot.

I vinter kjem tilsette i kontakt med Fellesforbundet-klubben i Kaefer Energy. I starten av juni møter ei gruppe NSE-tilsette sekretær Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ute på Johan Sverdrup, og dei tilsette bestemmer seg for å ta kampen for lik lønn som dei Kaefer-tilsette.

Kaefer-klubben har lenge hatt auga på lønna i NSE.

Artykuł po polsku: Izaak, pracownik wynajęty, nie otrzymywał należnego mu wynagrodzenia. A w ten sposób dostał 14 koron więcej za godzinę

Straipsnis lietuvių kalba: Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Article in English: Temporary worker Isaac did not get the pay he was entitled to. This is how he earned 14 kroner more per hour

Tvist i Kaefer

Kaefer-klubben har heilt sidan 2018 kravd overfor arbeidsgivaren at tilsette i NSE skal likebehandlast.

Dei meiner NSE er eit bemanningsbyrå, og kan dessutan vise til ein høgsterettsdom frå 2013 som slår fast at innleigde skal likebehandlast så lenge utleige er eit forretningsområde i utleigebedrifta.

Tvisten går vidare opp i systemet.

I januar 2020 må arbeidsgivarforeininga Norsk Industri vedgå at NSE Industrier ikkje har dokumentert at dei er ei produksjonsbedrift og må følge reglane i tariffavtala og arbeidsmiljølova for bemanningsbyrå.

Likevel held NSE fram med å betale tilsette mindre enn dei har krav på i halvanna år.

Mye delt: Hva er vanlig lønn i Norge? Dette sier tallene

Gjennomslag

I starten av juni postar Rostad i Kaefer-klubben ei krass åtvaring om likebehandling og etterbetaling i ei bransjegruppe på Facebook.

To dagar seinare sender NSE ut ein epost til dei tilsette om at dei utleigde skal ha lik lønn som dei tilsette i innleigebedrifta. Likelønna gjeld tilbake i tid frå 1. april for utleigde til ISO-selskapa Kaefer, Bilfinger og Beerenberg, heiter det.

Dei kallar seg her «ei produksjonsbedrift med ein utleigedel».

På lønnsslippen til lsaac Maqbul i juli, står det no eit «Kaefer-tillegg» på 14 kroner per time og 28 kroner per overtidstime. Det er forskjellen mellom lønna i NSE og Kaefer for ein faglært med tre år i jobben.

Sånt blir det store pengar av over tid.

Mye lest: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

Lønnstjuveri

– Storstilt lønnstjuveri og grov forakt for lover og tariffavtaler, seier Rostad i Kaefer-klubben om saka i Kaefer Energy og NSE Industrier.

– Dette seier noko om kva for handlingsrom arbeidsgivarane opplever at dei har, og om korleis dei tilsette står når dei er dels uvitande og dels ute av stand til å ta kampen, seier han.

FORBOD: Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ønsker at ei ny regjering forbyr bemanningsbransjen.

FORBOD: Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ønsker at ei ny regjering forbyr bemanningsbransjen.

Håvard Sæbø

Kaefer vil ikkje svare

Kaefer Energy vil ikkje svare på kva dei har gjort for å følge ansvaret sitt for at innleigde blir likebehandla, eller kvifor det tok så lang tid etter pålegget frå Norsk Industri og Fellesforbundet før lik lønn var på plass.

Kaefer-klubben hevdar dei ikkje har fått innsyn i lønnsvilkår for innleigde, sånn dei har krav på etter lova og tariffavtala. Heller ikkje det vil Kaefer svare på om er riktig.

Framleis produksjonsbedrift

Dagleg leiar og hovudeigar Helge Olsen i NSE Industrier svarer derimot. Han seier bedrifta framleis er ei produksjonsbedrift.

– I all hovudsak driv vi med tenester innanfor stillas og overflate, og utleige er ikkje intensjonen med bedrifta. NSE Industrier har for eksempel ein utstyrspark på cirka 1300 tonn stillasutstyr, noko som forklarer den saka, seier han.

NSE Industrier har ein stor Fellesforbundet-klubb som har vore einig med arbeidsgivaren i at dei er ei produksjonsbedrift.

«Karina» fikk beskjed av Elkjøp om å passe seg: – Jeg tenkte at dette ikke er greit, men turte ikke si noe der og da fordi jeg trengte jobben

Gav etter for press

NSE er ikkje medlem i Norsk Industri, men dagleg leiar Olsen seier bedrifta har blitt informert om tvisten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri gjennom Kaefer.

– På grunn av mykje press har vi valt å likelønne i tråd med bemanningsbyrå mot ISO-bransjen. Bedrifta har vore avhengig av kompensasjon for å betale likelønn, noko som handlar om eit samspel mellom kunde og leverandør, seier han.

Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben oppfordrar NSE-tilsette til å sende lønnskrav til arbeidsgivaren lenger tilbake i tid enn 1. april.

Vil avvikle innleige

Likebehandling er dessutan berre eitt skritt på vegen, og langt frå langt nok, meiner Rostad.

– Vi vil at ulovleg og tariffstridig innleige blir avvikla, sånn at dei innleigde blir fast tilsett hos oss, får vernet dei har krav på og ikkje blir behandla som lausarbeidarar. Denne selskapsforma er konstruert for omgåing og snusk, det har vi eintydige erfaringar med, seier han.

I tillegg meiner han brot på reglar og avtaler om innleige er så gjennomgåande, at ei ny regjering må forby bemanningsbransjen etter stortingsvalet.

Les også: Tilsyn fann storstilt ulovleg innleige. Klubben håpar bedrifta endeleg skjerpar seg

Som alle andre

Sett bort frå lønna, meiner Isaac Maqbul NSE var ei etter forholda bra bedrift å jobbe i.

– Det er ikkje noko betre i andre utleigefirma. Dei har kanskje betre lønn, men andre ulemper. Dei tilsette er ofte folk i desperate situasjonar, meiner Maqbul som sjølv har fire barn heime i Skien å forsørgje.

– Eg vil at det skal vere bra å jobbe i Norge, avsluttar han.

Likebehandling

av tilsette i bemanningsbedrifter og innleigebedrifter er slått fast i arbeidsmiljølova og i Industriovereinskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Som utleigd skal du ha minst like gode vilkår som om du var tilsett i innleigebedrifta for å gjere same arbeid, når det gjeld: arbeidstid; overtid; pausar og kvile; nattarbeid; ferie, feriepengar, fridagar og godtgjering; lønn og dekking av utgifter.

Du skal også ha same tilgang til felles gode og tenester.

Innleigebedrifta skal gi bemanningsbedrifta informasjonen dei treng for å likebehandle. Også arbeidstakarar i utleigebedrifta, innleigar og tillitsvald i innleigebedrifta har krav på informasjon.

Kva gjer eg om eg ikkje blir likebehandla?

Du kan sende lønnskrav til arbeidsgivar der du bør dokumentere kor mykje du har krav på. Du bør spørje avdelinga du høyrer til i Fellesforbundet om hjelp.

Innleigebedrifta har solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepengar og anna godtgjering, ifølge arbeidsmiljølova. Du må sende skriftleg krav til innleigar innan tre månader.

Om arbeidsgivaren ikkje betaler, kan du ta saka til forliksrådet og eventuelt vidare i rettssystemet.

26.08.2021
10:22
04.10.2021 14:47Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Jan-Erik Østlie

Erna ønsker å bli statsminister igjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Martin Guttormsen Slørdal

Strøm kan bli enda dyrere framover, varsler Aasland

Kommentar

Kai Hovden

«Når det gjelder strøm, synes det å bli feil uansett hva regjeringen gjør»


Flere saker