JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeiderpartiets landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

Ap vil deltid til livs og ha en full gjennomgang av Nav. Se flere vedtak fra partiets landsmøte.
Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

aslak@lomedia.no

Arbeiderpartiets landsmøte er over. Det betyr at hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode fra 2021–2025 er vedtatt. Se lista over de viktigste vedtakene her:

Heltid

Ap ønsker å styrke retten til hel stilling i lovverket. Med en heltidsreform vil partiet snu bevisbyrden. Arbeidsgiveren må bevise at det er behov for deltid – ikke motsatt.

Partiet ønsker at alle som jobber deltid i Norge i dag, det være seg i offentlig eller privat sektor, skal få dette spørsmålet av arbeidsgiver: «Ønsker du en full stilling?»

Arbeiderpartiet går inn for følgende:

Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett for å øke stillingsgraden

• Egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen

• Stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler

• Sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler

• Ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren

Oppsagt klubbleder Adrian: – Stolt over å være med i Tajiks tale

Nav-reform

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler en full gjennomgang av Nav. Det innebærer blant annet at ansatte i Nav skal opp av stolene for å drive oppsøkende virksomhet. Det skal ifølge Ap hjelpe unge ledige.

Støre underbygger behovet for en ny Nav-reform med følgende statistikk:

• Én av tre arbeidsledige i dag er under 30 år

• 110.000 unge har verken jobb eller er i utdanning

• 60.000 av disse har ramlet helt ut av Nav-systemet

Ansatte i Nav skal i større grad være ute og møte folk der de er i sin hverdag, ifølge Støre.

Personer som ikke kan yte hundre prosent i arbeidslivet, skal møte et Nav med flere ansatte, som oppsøker og hjelper all ungdom som trenger det, og som kan bruke lønnstilskudd i en helt annen skala enn i dag.

De som er syke og må gå på trygd, men som kan jobbe noe, skal i siste instans få en tilpasset jobb i kommunen. Det offentlige skal hvert år kjøpe hos seriøse bedrifter med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Disse bedriftene skal ta inn lærlinger og unge som fortjener en sjanse.

Tillitsreform

Ap satser tungt på en tillitsreform. Dette blir noe av det viktigste en Ap-ledet regjering skal gjøre i den kommende stortingsperioden. Det betyr at Ap og Jonas Gahr Støre går til kamp mot stoppeklokker og skjemavelde. Sykepleiere og andre offentlig ansatte skal få mer makt.

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor skal byttes ut med en storstilt tillitsreform. Offentlig ansatte bruker altfor mye tid på byråkrati og rapportering, ifølge Ap.

Derfor har partiet staket ut en ny kurs. Det betyr følgende: Færre og bedre kvalitetsmål. Mer tillit og medvirkning til de ansatte.

Les også: Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Styrket trepartssamarbeidet

Ap vil styrke samarbeidet mellom staten, LO og NHO. Trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal forsterkes og bli mer avansert.

Ap ønsker et «tettere, mer forpliktende og strategisk» samarbeid. Det innebærer å gi trepartssamarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.

Partiet vil styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.

Partssamarbeid skal bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.

En sterk fagbevegelse

Ap vil styrke fagforeningene og de tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet. Fagorganisering, landsomfattende tariffavtaler og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv, ifølge Ap.

Partiet har vedtatt å doble fagforeningsfradraget og stimulere til økt organisasjonsgrad både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Det skal skje ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter som ved innleie.

I partiprogrammet står det følgende: «Vi er det organiserte arbeidslivets parti. Fagbevegelsen er en avgjørende samfunnskraft for demokrati og likeverd og for å sikre mer rettferdig fordeling av makt og muligheter.»

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Rører ikke iskanten

Forslaget om å flytte den såkalte iskanten sørover falt. Et mindretall ville flytte iskanten sørover til der det er 0,5 prosent isfrekvens, noe som er i tråd med natur- og miljøfaglige råd.

Flertallet på landsmøtet vedtok å holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.

– Ap legger seg på en linje som gir forutsigbarhet for en viktig næring for Norge. Vi klarer å kombinere en ansvarlig miljøpolitikk med arbeidsplasser og næringsutvikling, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til FriFagbevegelse.

Nasjonal læreplassgaranti

En læreplassgaranti innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en læreplass i en lærebedrift.

Det settes dog noen kriterier:

• Alle fag må være bestått, både programfag og fellesfag.

• Eleven må være aktiv søker til læreplass.

• Eleven må vise interesse for faget ved et intervju.

• Eleven må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre læretiden.

Målet er fortsatt å ha verdens beste fagarbeidere.

– Nå må det bli slutt på at vi aksepterer høyere frafall og færre muligheter til ungdommene på yrkesfag. Det er de dette handler om, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

Les også: Ap-flertall for å vurdere Nye Veiers fremtid

Feriepenger på dagpenger

En lovendring i 2014 førte til at man fra og med 2015 ikke fikk feriepenger på dagpenger. I forbindelse med pandemien er dette midlertidig endret. Ap vil reversere denne lovendringen slik at feriepenger for dagpenger blir en permanent ordning.

I vedtaket fra landsmøtet står det følgende:

«Ap vil gjeninnføre feriepengetillegg på dagpenger».

Gladnyhet: Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Midlertidighet og innleie

Ap vil fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste stillinger.

Innleien skal begrenses slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Bruken av innleie og vikarbyråer i primærnæringene skal kartlegges, ved siden av at kollektiv søksmålsrett skal gjeninnføres for å forhindre ulovlig innleie.

Gratis SFO for førsteklassinger

Ap vil ha gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger, og ønsker på sikt å senke prisen på SFO for alle barn. Forslaget lå inne i partiets alternative budsjett i fjor høst.

– Det er altfor mange barn i grunnskolen som må droppe SFO fordi det er for dyrt og gå tidlig hjem, har Ap-lederen tidligere uttalt til FriFagbevegelse.

Ap mener skolefritidsordning (SFO), eller aktivitetsskole (AKS), som det heter i Oslo, er for dyrt. En AKS/SFO-plass kan beløpe seg til 70.000 kroner for en familie med to barn.

Støtter økt CO2-avgift

Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for en gradvis økning i CO2-avgiften fram mot 2030, men vil skjerme pumpeprisen. Økningen skal skje gradvis for å nå Norges klimamål.

Videre tok landsmøtet flere forbehold om effekten på bensin- og dieselprisene:

«Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»

Analyse: Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Satser på havvind

Ap skal utarbeide en «ambisiøs nasjonal strategi for havvind». Den nye strategien skal omfatte både bunnfast og flytende havvind, presiserer landsmøtet i en ny formulering til partiprogrammet for den kommende stortingsperioden.

Strategien skal inkludere en satsing på norsk leverandørindustri, nettinfrastruktur til havs og et tett samarbeid med EU.

Landsmøtet går også inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel. Denne elektrifiseringen skal «i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen», presiseres det.

Rusreform

Arbeiderpartiet har vært splittet i spørsmålet om avkriminalisering av små brukerdoser med narkotika, men endte til slutt opp med å vedta et kompromissforslag om å avkriminalisere for tunge rusavhengige.

I vedtaket fastslås det at Arbeiderpartiet vil:

«Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.»

Les også: Roar Abrahamsen fikk en uventet rolle da Ap skulle fatte omdiskutert rus-vedtak

Abort

Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18.

Kvinnens selvbestemmelse skal sikres. Dermed går partiet i realiteten inn for selvbestemt abort til uke 18.

Warning
Annonse
Annonse