Morten Hansen" />
75 ganger i løpet av en dag må Trond Paulsen og kollegaene endre et oppsatt tog. Hvis togparken skal fordeles på to selskaper, blir det vanskeligere å få til.

75 ganger i løpet av en dag må Trond Paulsen og kollegaene endre et oppsatt tog. Hvis togparken skal fordeles på to selskaper, blir det vanskeligere å få til.

Morten Hansen

Vy og Flytoget

Splittes togtrafikken på Østlandet, kan det bli enda flere avvik, tror ansatte i togdriften

Materiellstyrer i Vy, Trond Paulsen, mener en oppsplitting kan føre til flere forsinkelser og innstillinger. Her forklarer han hvorfor.14.02.2023
14:00
15.02.2023 09:55

morten.hansen@lomedia.no

Deler av den daglige togdriften må legges som en kabal. Hvis Østlandet deles i to pakker, deles også kortstokken – eller togene som er disponible.

– Da blir det vanskeligere å få kabalen til å gå opp, forteller Trond Paulsen.

Han er materiellstyrer på Driftsoperativt senter (DROPS) i Vy, og prøver å forklare hvordan hverdagen er for de som har som jobb å overvåke og håndtere avvik i togtrafikken.

Paulsen sammenlikner togproduksjonen med en andedam. På overflaten ser det rolig ut.

– Men under vannflaten padles det noe voldsomt. Togene kjører inn og ut av Oslo S. Men for at det skal skje, er det hektisk aktivitet på togsentralen og hos oss på DROPS.

Han karakteriserer arbeidsplassen sin som jernbanens alarmsentral. Når et tog får problemer og må tas ut av drift, er det DROPS som har ansvaret for å finne et alternativ.

– Det gjør vi hele tiden. Det er ikke noe unormalt i det. Bare for flåten av Flirt-tog gjør vi i gjennomsnitt 75 endringer hver eneste dag. Men vi er avhengige av å ha togmateriell tilgjengelig. På Østlandet har vi det. Det er kanskje den viktigste stordriftsfordelen det snakkes om når det gjelder oppsplittingen av Østlandet i to pakker, forklarer Paulsen.

Støre-regjeringens forslag: Vy kan få togtrafikken på Østlandet alene: – Bra for ansatte og passasjerer, mener LO

Ett av ti tog byttet ut

Han har hentet ut avviksrapporteringer som gjelder for strekningene i de to foreslåtte togpakkene en tilfeldig uke.

I uke 46 i fjor gikk det meste av togtrafikken på Østlandet som normalt. Paulsen har tatt for seg alle de 5529 avgangene som ble kjørt med Flirt-togene – de nyeste togsettene – fra mandag morgen til fredag kveld.

445 av disse avgangene kjørte med annet materiell enn det som var planlagt.

– Det kan være fordi materiellet har fått problemer, har blitt forsinket ut fra verkstedet eller blitt stående ute i sporet på grunn av problemer med infrastrukturen, sier Paulsen.

Dette utgjør om lag åtte prosent av alle avgangene eller 125.000 seteplasser. I løpet av ett år tilsvarer dette seks millioner seteplasser.

Paulsen understreker at siden det i tid er snakk om små avvik, alt fra minutter til et par timer, lar det seg løse.

– Vi kjøper oss tid ved å bruke et togsett som skal ut på en strekning senere på dagen, og som vi igjen erstatter når det opprinnelige togsettet er klart, forklarer Paulsen.

Uenighet om oppsplitting: Ansatte i Flytoget går mot eget forbund og LO

Flere forsinkelser

Materiellstyreren stiller spørsmål ved hvordan dette skal løses hvis togparken blir fordelt på to pakker og to selskaper.

Per i dag er det 103 togsett som er tilgjengelige, og som eventuelt blir fordelt på de to pakkene. Mer eller mindre enn 13 av disse er til enhver tid på verksted. 

Får hvert selskap halvparten av togsettene, blir handlingsrommet desto mindre. Det kan bety flere forsinkelser og innstillinger.

– Det trengs 88 togsett for å dekke opp trafikken, så det er veldig små marginer. Jeg sier ikke at det blir flere forsinkelser. Det finnes sikkert andre måter å løse det på. Men det er ingenting som tyder på at det lar seg gjøre innenfor dagens regelverk, sier Paulsen.

Han mener måten togtrafikken på Østlandet er organisert på, gjør det vanskeligere å finne erstatninger for stordriftsfordelen.

Han trekker fram manglende sammenheng mellom togproduksjon og vedlikehold, og det faktum at Oslo fungerer som et nav som nesten all trafikk må gjennom, som ekstra utfordringer.

Trenger du for eksempel et tog på den ene siden av Oslotunellen og har et tilgjengelig på den andre siden, er det ikke alltid like enkelt å bytte.

– I dag har vi større fleksibilitet på begge sidene av Oslo. Det vil vi miste ved en oppsplitting. Og fraværet av denne stordriftsfordelen har en pris. Noen må betale den prisen. Det er både en økonomisk pris, og samtidig en pris for de reisende, sier Paulsen.

Se eksempel på hvordan et kryssbytte fungerer lenger nede i saken

Rødt vil legge ned Bane Nor: – Det er åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Viser til Jernbanedirektoratet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sa i en pressemelding 22. november i fjor at «For å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger, skal virksomhetene i sektoren derfor jobbe tettere sammen.».

Leif Martin Kirknes

FriFagbevegelse har spurt samferdselsministeren hvordan et slikt samarbeid skal løse utfordringene Paulsen har skissert.

I en epost svarer departementet gjennom kommunikasjonsenheten:

«Det er Jernbanedirektoratet som gjennomfører direktetildelingen etter mandat fra Samferdselsdepartementet. Direktetildelingen skal gi flere reisende, et bedre rutetilbud, bedre kapasitetsutnyttelse, opprettholde god kollektivandel til OSL og gi lavere statlige utgifter. Det er Jernbanedirektoratet som skal vurdere om disse målene best oppnås ved en samlet eller delt tildeling.»

Tilbakeblikk: Oppkast, gift og milliardsprekk: Jernbaneprosjektene som sporet av

Direktoratet: Nok tog

Avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet skriver i en epost at direktoratet i 2019 vurderte at begge trafikkavtaler er store med individuelle stordriftsfordeler.

«I begge pakker er det ca. 100 kjøretøy og dette gir handlingsrom til å etablere felles reserve for linjene internt i trafikkpakken og finne fleksible løsninger i avvikssituasjoner. Videre var det vår vurdering at det er nødvendig å etablere to baser for vedlikehold/verksted av Flirt sett i Østlandet pga. økt togtilbud etter åpning av Follobanen, og en struktur med geografisk skille av kjøretøyene i Østlandet 1 og Østlandet 2 er en naturlig konsekvens.», skriver Lund.

Han skriver videre:

«Vi har ingen grunn til å betvile Vys uttalelse om at det daglig er 75 operative individbytter av togmateriell i Østlandet. Det er imidlertid ikke dokumentert hvor mye av dette som er individbytter av Flirt-togsett på tvers av de to trafikkpakkene.»

Se hele svaret fra Jernbanedirektoratet nederst i saken.

Mye delt: Forbundsleder vil ha full gransking av Follobanen: – Alt som har gått galt må på bordet

Eksempler på kryssbytte

Trond Paulsen har gitt to av mange eksempler på bytte av tog mellom de to pakkene på Østlandet.

Toget fra Skien til Lodalen, tog 852, mandag morgen i uke 4, skulle videre til Hamar (Østlandet 2-pakken) samme ettermiddag etter planlagt vedlikehold i pausen mellom de to avgangene. Verkstedet rakk ikke å bli ferdige i tide.

For å unngå at toget til Hamar ble innstilt, ble et togsett som normalt kjøres mellom Oslo og Halden (Østlandet 1-pakken), og satte det inni avgangen til Hamar i stedet.

– Vi kunne gjøre det, siden avgangen til Halden var en time senere enn avgangen til Hamar. Dermed fikk verkstedet kjøpt seg litt tid og togsettet som skule gått til Hamar gikk de til Halden i stedet, sier Paulsen.

Tirsdag, også det i uke 4, måtte et tog som trafikkeer mellom Moss og Høvik (Østlandet 1-pakken ) til verkstedet i Drammen dagen etter.

– Det går ingen togruter til Drammen som passer til Mossependelen. Toget ble kjørt til parkering på Flipstad om kvelden. Så hentet vi et tog fra Drammen som var ment å kjøre mellom Dal og Drammen (Østlandet 2-pakken) dagen etter, og utvekslet det med togsettet på Filipstad. Dermed kom «mosstogsettet» til verksted i tide, takket være at vi kunne bytte det med et togsett fra en annens strekning, forklarer Paulsen.

Hele svaret fra direktoratet

Avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet svarer på epost.

Her er hele svaret:

«Vi har ingen grunn til å betvile Vys uttalelse om at det daglig er 75 operative individbytter av togmateriell i Østlandet. Det er imidlertid ikke dokumentert hvor mye av dette som er individbytter av Flirt-togsett på tvers av de to trafikkpakkene.

I Jernbanedirektoratets vurdering av pakkeinndeling for Østlandet i 2019 ble det konkludert med at Østlandet 1 og Østlandet 2 begge er store trafikkavtaler med individuelle stordriftsfordeler.

I begge pakker er det ca. 100 kjøretøy og dette gir handlingsrom til å etablere felles reserve for linjene internt i trafikkpakken og finne fleksible løsninger i avvikssituasjoner.

Videre var det vår vurdering at det er nødvendig å etablere to baser for vedlikehold/verksted av Flirt sett i Østlandet pga. økt togtilbud etter åpning av Follobanen, og en struktur med geografisk skille av kjøretøyene i Østlandet 1 og Østlandet 2 er en naturlig konsekvens.

I trafikkpakken for Østlandet 1 har Norske tog stilt til disposisjon 103 kjøretøy. Av disse er det 69 kjøretøy som i dag ikke benyttes utenfor trafikkpakken.

Dette gjelder 53 kjøretøy til lokaltog, 6 kjøretøy som kun benyttes Oslo-Halden og 10 kjøretøy som er dedikert Gjøvikbanen.

Dette innebærer at det kun er 34 av 103 kjøretøy i Østlandet som potensielt benyttes i Østlandet 2, og dette gjelder Flirt-settene som det henvises til i uttalelsen fra Vygruppen.

De 34 Flirt-settene i trafikkpakke Østlandet 1 kjøres mellom Oslo S og Ski/Moss/Myen/Halden, og må av kapasitetsmessige årsaker benytte Lodalen (Oslo) som verksted og vedlikeholdsbase.

Flirt-settene i Østlandet 2 kjører mellom vestkorridoren og nordkorridoren, dvs. Skien/Kongsberg/Drammen – Eidsvoll/Dal/Kongsvinger/Lillehammer.

Disse avgangene benytter vedlikeholdsbase/verksted i Drammen og Skien, og togsettene har i praksis svært begrenset interaksjon med togsettene i Østlandet 1 som har base i Oslo.

14.02.2023
14:00
15.02.2023 09:55Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Oljearbeider sto fram som kvinne på jobb: – Vil leve, ikke bare overleve

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik


Flere saker