JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mange utenlandske lastebilsjåfører utsettes for lønnstyveri og sosial dumping mens de utfører transportoppdrag i Norge. De fleste lovbruddene går ustraffet, mye grunnet manglende samarbeid på tvers av tilsynsetatene.

Mange utenlandske lastebilsjåfører utsettes for lønnstyveri og sosial dumping mens de utfører transportoppdrag i Norge. De fleste lovbruddene går ustraffet, mye grunnet manglende samarbeid på tvers av tilsynsetatene.

Stein Inge Stølen

Vegvesenet ønsker tverretatlig transportkrimgruppe:

Alle vil ha spesialgruppe som skal bekjempe transportkriminalitet – bortsett fra samferdselsministeren

Et forslag som kunne gjort jakten på kriminelle aktører i transportbransjen mye enklere, har ligget på samferdselsminister Knut Arild Hareides bord i et år. Ingenting har skjedd.30.08.2021
07:00
30.08.2021 07:11

stein.inge.stolen@lomedia.no

– I dag finnes det lite kvalifisert motstand mot organiserte kriminelle i transportsektoren. Det foregår stort sett kontroller mot enkeltkjøretøy og personer, men vi mangler et apparat for å se bruddene i en større sammenheng. Det fører til at transportselskaper som spekulerer i lovbrudd svært ofte slipper unna, forteller Per Herman Pedersen, konstituert leder i Vegvesenets krimgruppe.

Dersom det foreligger mistanke om kriminell virksomhet i et transportselskap, er det avgjørende at etatene raskt og enkelt får tilgang til alle relevante opplysninger knyttet til det aktuelle foretaket. Tips, tilsyn og interne notater hos andre instanser kan utgjøre forskjellen på om selskapet blir avslørt, eller om det slipper unna.

(Saken fortsetter under bildet)

Per Herman Pedersen er konstituert leder for Vegvesenets krimgruppe. Han leverte i fjor en rapport til samferdselsministeren hvor han anbefalte opprettelsen av en permanent tverretatlig faggruppe. Det har så langt ikke blitt fulgt opp, tross bred politisk og faglig støtte.

Per Herman Pedersen er konstituert leder for Vegvesenets krimgruppe. Han leverte i fjor en rapport til samferdselsministeren hvor han anbefalte opprettelsen av en permanent tverretatlig faggruppe. Det har så langt ikke blitt fulgt opp, tross bred politisk og faglig støtte.

Stein Inge Stølen

Må søke innsyn på lik linje med privatpersoner

Et av de største problemene kontrollører støter på i sin hverdag, er at hver enkelt etat er omfattet av taushetsplikt knyttet til dokumentasjonen de sitter på. Det betyr at andre etater ikke nødvendigvis får innsyn i de dokumentene de trenger for å kartlegge kriminelle forhold. I stedet må de søke om tilgang på lik linje med privatpersoner.

Arbeidstilsynet bekrefter problemstillingen.

– En kontrollør i Statens vegvesen vil på forespørsel få innsyn i Arbeidstilsynets saksdokumenter på lik linje med alle andre, og våre tilsynsrapporter er som hovedregel offentlige. Vegvesenet vil ikke få innsyn i tips, som følge av særregel i arbeidsmiljøloven om kildevern, og vi kan unnta å gi innsyn i våre interne saksdokumenter, forteller senioringeniør Morten Lien.

Denne skaper debatt: Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

Morten Lien er Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn i transportbransjen. Han bekrefter at Vegvesenet ikke får tilgang på alle opplysningene de kunne trenge for å avdekke kriminalitet.

Morten Lien er Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn i transportbransjen. Han bekrefter at Vegvesenet ikke får tilgang på alle opplysningene de kunne trenge for å avdekke kriminalitet.

Stein Inge Stølen

Samarbeidet om Vlantana Norge-saken

Utfordringene knyttet til tverretatlig samarbeid mot transportkriminalitet er heller ikke et nytt fenomen. I en rapport som ble levert av Statens vegvesen til samferdselsministeren i fjor sommer ble problemstillingene tydelig skissert. Der ble det også foreslått en konkret løsning: Etabler en spesialisert tverretatlig faggruppe som ikke bare fritas for taushetsplikten på tvers av etatene, men hvor også ressurspersoner fra hver enkelt etat jobber sammen med tematikken på permanent basis.

– Vi har lyktes i å etablere et slikt samarbeid i enkelttilfeller, som i Vlantana Norge-saken. Men når prosjektet er avsluttet, går vi hver til vårt igjen. Det fører til at kompetansen vi opparbeider oss som gruppe ikke alltid tas med videre. Ved å etablere en permanent tverretatlig faggruppe vil vi løpende kunne utveksle tips, funn og erfaringer, og på den måten utgjøre en mye større trussel mot organiserte kriminelle, beskriver Pedersen i Vegvesenet.

Aktuelt: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

(Saken fortsetter under bildet)

Et klart politisk flertall støtter opprettelsen av faggruppen i tråd med Vegvesenets anbefaling. Kirsti Bergstø (SV), Sverre Myrli (AP), Siv Mossleth (SP) og Bård Hoksrud (FrP) ønsker fortgang og kritiserer samferdselsminister Knut Arild Hareides behandling av saken.

Et klart politisk flertall støtter opprettelsen av faggruppen i tråd med Vegvesenets anbefaling. Kirsti Bergstø (SV), Sverre Myrli (AP), Siv Mossleth (SP) og Bård Hoksrud (FrP) ønsker fortgang og kritiserer samferdselsminister Knut Arild Hareides behandling av saken.

Stortinget

Alle er enige, men ingenting skjer

Forslaget speiler et opprop fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i transportbransjen og har bred støtte både på venstre- og høyresiden på Stortinget. Når FriFagbevegelse tar en spørrerunde blant politikerne, viser det seg at fire av de fem ledende partiene ønsker at Vegvesenets løsning skal innføres.

– Vi mener at denne faggruppen raskest mulig må etableres i Norge. Dette er viktig for å sikre at vi også i fremtiden skal ha en trygg og god norsk transportbransje, sier Bård Hoksrud i FrP.

– Det er en god idé å lage en slik tverretatlig faggruppe for å bekjempe organisert kriminalitet, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

– Senterpartiet ønsker helt klart sterkere samarbeid mellom de forskjellige etatene. Vi mener at toll, politi og tilsyn skal kunne dele digital informasjon i sanntid, forteller Siv Mossleth (SP).

– Når veimyndighetene ber om samling av kontrollansvaret for å trygge sikkerheten og bekjempe transportkriminalitet, så burde det blitt fulgt opp, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Fikk du med deg denne? Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

Helge Orten (H) er også positiv og mener en tverretatlig faggruppe kan være en fornuftig organisering.

Helge Orten (H) er også positiv og mener en tverretatlig faggruppe kan være en fornuftig organisering.

Stein Inge Stølen

Har ikke fulgt opp Vegvesenets anbefaling

Høyre lener seg også mot de andre partiene i denne saken.

– Jeg mener at Statens vegvesen har mange gode argumenter for sitt forslag til en tverretatlig faggruppe og at det kan være en fornuftig organisering. Samtidig er det flere fagetater som skal delta i et slikt samarbeid og som også bør tas med i vurderingen av hvordan dette bør organiseres, forteller Helge Orten (H).

Etter at rapporten havnet på samferdselsminister Knut Arild Hareides bord i fjor sommer, har flere medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen etterlyst fortgang i saken. Noe konkret svar har de derimot ikke fått fra statsråden. Forslaget om opprettelse av en egen faggruppe var heller ikke tatt med i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert tidligere i år.

Ministeren har så langt ikke svart FriFagbevegelse på hvorfor Vegvesenets forslag ikke er tatt videre. Samferdselsdepartementet oppgir imidlertid at de tidligere i år sendte brev til Vegvesenet hvor de fulgte opp temaet. De bekrefter at opprettelse av en faggruppe ikke var en del av bestillingen.

«I stedet er Statens vegvesen bedt om å vurdere behov og muligheter for et tettere samarbeid mot veitransportkriminalitet i samråd med berørte etater. Samferdselsdepartementet har bedt om å bli holdt informert», skriver departementets kommunikasjonsavdeling på en epost til FriFagbevegelse.

Avsløring: Underrapportering av arbeidstid i transportnæringen. Arbeidstimer skjules som «pause»

(Saken fortsetter under bildet)

I Vlantana Norge-saken ble det estimert at bakmennene hadde en gevinst på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig som følge av organisert lønnstyveri. Rapporter fra tilsynsetatene og tilbakemeldinger fra yrkessjåfører indikerer at det eksisterer mange slike selskaper i Norge i dag.

I Vlantana Norge-saken ble det estimert at bakmennene hadde en gevinst på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig som følge av organisert lønnstyveri. Rapporter fra tilsynsetatene og tilbakemeldinger fra yrkessjåfører indikerer at det eksisterer mange slike selskaper i Norge i dag.

Stein Inge Stølen

– Må gjennomføre en storrengjøring

Mangelen på konkretisering og fortgang møter kritikk fra opposisjonen.

– Vi har en regjering som ikke er opptatt av disse spørsmålene, så det er ikke overraskende at det ikke har skjedd noe med dette. Sosial dumping er faktisk ikke nevnt i det hele tatt i Nasjonal transportplan, og det er ganske utrolig, sier Sverre Myrli (AP) til FriFagbevegelse.

Han mener samferdselsminister Knut Arild Hareides håndtering av transportkriminalitet står til strykkarakter.

– En ny regjering ledet av Arbeiderpartiet vil måtte gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp i sosial dumping.

– Regjeringa har vist liten vilje til å gripe fatt i dette, derfor trengs et nytt flertall som tar skikkelig grep og ikke står med hendene i lomma og ser på utbredelsen av sosial dumping, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Hoksrud i FrP ønsker å fortsette å ta opp saken fram til en god ordning er på plass.

– Vi har også foreslått å opprette et eget transportpoliti for en effektiv og samlet ressurs til å bekjempe transportkriminalitet.

Historisk dom: 52 lastebilsjåfører får rekorderstatning, styreleder holdes personlig ansvarlig

Nytt forslag på høring gir håp

Justis- og beredskapsdepartementet ligger et hakk foran Samferdselsdepartementet i arbeidet med å styrke det tverretatlige samarbeidet. I juli sendte de ut et nytt forslag til forskrift om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger knyttet til arbeidslivskriminalitet, med høringsfrist 8. september.

– Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, fortalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland den gang.

Mye delt: Langtransportsjåfør Anita (37) er på jobb 15 timer daglig: – Jobben går først, alltid

I forslaget til den nye forskriften ønsker man å gi etatene mulighet til å dele taushetsbelagte opplysninger som bidrar til å «forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere lovbrudd som kan gi dårligere arbeidsvilkår, krenke arbeidstakeres rettigheter, skade konkurransen i næringslivet eller medføre misbruk av skatte-, avgifts- eller velferdsordninger». Statens vegvesen er en av flere etater som vil være omfattet av forskriftsendringen dersom forslaget blir vedtatt.

– Dette åpner for bedre deling mellom etatene, men det er fortsatt en vei å gå, særlig knyttet til arbeidet mot private aktører og transportkjøpere. Samtidig ser vi at det går i riktig retning. Vi er utålmodige optimister, avslutter Per-Herman Pedersen.

Åtte fakta om Forskjells-Norge: Over 500.000 i Norge lever nå under fattigdomsgrensa

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.08.2021
07:00
30.08.2021 07:11Mest lest

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

Cathrine Kahrs

«Amir» vil jobbe, men får ikke lov

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år


Flere saker