JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mange utenlandske lastebilsjåfører utsettes for lønnstyveri og sosial dumping mens de utfører transportoppdrag i Norge. De fleste lovbruddene går ustraffet, mye grunnet manglende samarbeid på tvers av tilsynsetatene.

Mange utenlandske lastebilsjåfører utsettes for lønnstyveri og sosial dumping mens de utfører transportoppdrag i Norge. De fleste lovbruddene går ustraffet, mye grunnet manglende samarbeid på tvers av tilsynsetatene.

Stein Inge Stølen

Vegvesenet ønsker tverretatlig transportkrimgruppe:

Alle vil ha spesialgruppe som skal bekjempe transportkriminalitet – bortsett fra samferdselsministeren

Et forslag som kunne gjort jakten på kriminelle aktører i transportbransjen mye enklere, har ligget på samferdselsminister Knut Arild Hareides bord i et år. Ingenting har skjedd.30.08.2021
07:00
30.08.2021 07:11

stein.inge.stolen@lomedia.no

– I dag finnes det lite kvalifisert motstand mot organiserte kriminelle i transportsektoren. Det foregår stort sett kontroller mot enkeltkjøretøy og personer, men vi mangler et apparat for å se bruddene i en større sammenheng. Det fører til at transportselskaper som spekulerer i lovbrudd svært ofte slipper unna, forteller Per Herman Pedersen, konstituert leder i Vegvesenets krimgruppe.

Dersom det foreligger mistanke om kriminell virksomhet i et transportselskap, er det avgjørende at etatene raskt og enkelt får tilgang til alle relevante opplysninger knyttet til det aktuelle foretaket. Tips, tilsyn og interne notater hos andre instanser kan utgjøre forskjellen på om selskapet blir avslørt, eller om det slipper unna.

(Saken fortsetter under bildet)

Per Herman Pedersen er konstituert leder for Vegvesenets krimgruppe. Han leverte i fjor en rapport til samferdselsministeren hvor han anbefalte opprettelsen av en permanent tverretatlig faggruppe. Det har så langt ikke blitt fulgt opp, tross bred politisk og faglig støtte.

Per Herman Pedersen er konstituert leder for Vegvesenets krimgruppe. Han leverte i fjor en rapport til samferdselsministeren hvor han anbefalte opprettelsen av en permanent tverretatlig faggruppe. Det har så langt ikke blitt fulgt opp, tross bred politisk og faglig støtte.

Stein Inge Stølen

Må søke innsyn på lik linje med privatpersoner

Et av de største problemene kontrollører støter på i sin hverdag, er at hver enkelt etat er omfattet av taushetsplikt knyttet til dokumentasjonen de sitter på. Det betyr at andre etater ikke nødvendigvis får innsyn i de dokumentene de trenger for å kartlegge kriminelle forhold. I stedet må de søke om tilgang på lik linje med privatpersoner.

Arbeidstilsynet bekrefter problemstillingen.

– En kontrollør i Statens vegvesen vil på forespørsel få innsyn i Arbeidstilsynets saksdokumenter på lik linje med alle andre, og våre tilsynsrapporter er som hovedregel offentlige. Vegvesenet vil ikke få innsyn i tips, som følge av særregel i arbeidsmiljøloven om kildevern, og vi kan unnta å gi innsyn i våre interne saksdokumenter, forteller senioringeniør Morten Lien.

Denne skaper debatt: Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

Morten Lien er Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn i transportbransjen. Han bekrefter at Vegvesenet ikke får tilgang på alle opplysningene de kunne trenge for å avdekke kriminalitet.

Morten Lien er Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn i transportbransjen. Han bekrefter at Vegvesenet ikke får tilgang på alle opplysningene de kunne trenge for å avdekke kriminalitet.

Stein Inge Stølen

Samarbeidet om Vlantana Norge-saken

Utfordringene knyttet til tverretatlig samarbeid mot transportkriminalitet er heller ikke et nytt fenomen. I en rapport som ble levert av Statens vegvesen til samferdselsministeren i fjor sommer ble problemstillingene tydelig skissert. Der ble det også foreslått en konkret løsning: Etabler en spesialisert tverretatlig faggruppe som ikke bare fritas for taushetsplikten på tvers av etatene, men hvor også ressurspersoner fra hver enkelt etat jobber sammen med tematikken på permanent basis.

– Vi har lyktes i å etablere et slikt samarbeid i enkelttilfeller, som i Vlantana Norge-saken. Men når prosjektet er avsluttet, går vi hver til vårt igjen. Det fører til at kompetansen vi opparbeider oss som gruppe ikke alltid tas med videre. Ved å etablere en permanent tverretatlig faggruppe vil vi løpende kunne utveksle tips, funn og erfaringer, og på den måten utgjøre en mye større trussel mot organiserte kriminelle, beskriver Pedersen i Vegvesenet.

Aktuelt: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

(Saken fortsetter under bildet)

Et klart politisk flertall støtter opprettelsen av faggruppen i tråd med Vegvesenets anbefaling. Kirsti Bergstø (SV), Sverre Myrli (AP), Siv Mossleth (SP) og Bård Hoksrud (FrP) ønsker fortgang og kritiserer samferdselsminister Knut Arild Hareides behandling av saken.

Et klart politisk flertall støtter opprettelsen av faggruppen i tråd med Vegvesenets anbefaling. Kirsti Bergstø (SV), Sverre Myrli (AP), Siv Mossleth (SP) og Bård Hoksrud (FrP) ønsker fortgang og kritiserer samferdselsminister Knut Arild Hareides behandling av saken.

Stortinget

Alle er enige, men ingenting skjer

Forslaget speiler et opprop fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i transportbransjen og har bred støtte både på venstre- og høyresiden på Stortinget. Når FriFagbevegelse tar en spørrerunde blant politikerne, viser det seg at fire av de fem ledende partiene ønsker at Vegvesenets løsning skal innføres.

– Vi mener at denne faggruppen raskest mulig må etableres i Norge. Dette er viktig for å sikre at vi også i fremtiden skal ha en trygg og god norsk transportbransje, sier Bård Hoksrud i FrP.

– Det er en god idé å lage en slik tverretatlig faggruppe for å bekjempe organisert kriminalitet, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

– Senterpartiet ønsker helt klart sterkere samarbeid mellom de forskjellige etatene. Vi mener at toll, politi og tilsyn skal kunne dele digital informasjon i sanntid, forteller Siv Mossleth (SP).

– Når veimyndighetene ber om samling av kontrollansvaret for å trygge sikkerheten og bekjempe transportkriminalitet, så burde det blitt fulgt opp, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Fikk du med deg denne? Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

(Saken fortsetter under bildet)

Helge Orten (H) er også positiv og mener en tverretatlig faggruppe kan være en fornuftig organisering.

Helge Orten (H) er også positiv og mener en tverretatlig faggruppe kan være en fornuftig organisering.

Stein Inge Stølen

Har ikke fulgt opp Vegvesenets anbefaling

Høyre lener seg også mot de andre partiene i denne saken.

– Jeg mener at Statens vegvesen har mange gode argumenter for sitt forslag til en tverretatlig faggruppe og at det kan være en fornuftig organisering. Samtidig er det flere fagetater som skal delta i et slikt samarbeid og som også bør tas med i vurderingen av hvordan dette bør organiseres, forteller Helge Orten (H).

Etter at rapporten havnet på samferdselsminister Knut Arild Hareides bord i fjor sommer, har flere medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen etterlyst fortgang i saken. Noe konkret svar har de derimot ikke fått fra statsråden. Forslaget om opprettelse av en egen faggruppe var heller ikke tatt med i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert tidligere i år.

Ministeren har så langt ikke svart FriFagbevegelse på hvorfor Vegvesenets forslag ikke er tatt videre. Samferdselsdepartementet oppgir imidlertid at de tidligere i år sendte brev til Vegvesenet hvor de fulgte opp temaet. De bekrefter at opprettelse av en faggruppe ikke var en del av bestillingen.

«I stedet er Statens vegvesen bedt om å vurdere behov og muligheter for et tettere samarbeid mot veitransportkriminalitet i samråd med berørte etater. Samferdselsdepartementet har bedt om å bli holdt informert», skriver departementets kommunikasjonsavdeling på en epost til FriFagbevegelse.

Avsløring: Underrapportering av arbeidstid i transportnæringen. Arbeidstimer skjules som «pause»

(Saken fortsetter under bildet)

I Vlantana Norge-saken ble det estimert at bakmennene hadde en gevinst på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig som følge av organisert lønnstyveri. Rapporter fra tilsynsetatene og tilbakemeldinger fra yrkessjåfører indikerer at det eksisterer mange slike selskaper i Norge i dag.

I Vlantana Norge-saken ble det estimert at bakmennene hadde en gevinst på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig som følge av organisert lønnstyveri. Rapporter fra tilsynsetatene og tilbakemeldinger fra yrkessjåfører indikerer at det eksisterer mange slike selskaper i Norge i dag.

Stein Inge Stølen

– Må gjennomføre en storrengjøring

Mangelen på konkretisering og fortgang møter kritikk fra opposisjonen.

– Vi har en regjering som ikke er opptatt av disse spørsmålene, så det er ikke overraskende at det ikke har skjedd noe med dette. Sosial dumping er faktisk ikke nevnt i det hele tatt i Nasjonal transportplan, og det er ganske utrolig, sier Sverre Myrli (AP) til FriFagbevegelse.

Han mener samferdselsminister Knut Arild Hareides håndtering av transportkriminalitet står til strykkarakter.

– En ny regjering ledet av Arbeiderpartiet vil måtte gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp i sosial dumping.

– Regjeringa har vist liten vilje til å gripe fatt i dette, derfor trengs et nytt flertall som tar skikkelig grep og ikke står med hendene i lomma og ser på utbredelsen av sosial dumping, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Hoksrud i FrP ønsker å fortsette å ta opp saken fram til en god ordning er på plass.

– Vi har også foreslått å opprette et eget transportpoliti for en effektiv og samlet ressurs til å bekjempe transportkriminalitet.

Historisk dom: 52 lastebilsjåfører får rekorderstatning, styreleder holdes personlig ansvarlig

Nytt forslag på høring gir håp

Justis- og beredskapsdepartementet ligger et hakk foran Samferdselsdepartementet i arbeidet med å styrke det tverretatlige samarbeidet. I juli sendte de ut et nytt forslag til forskrift om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger knyttet til arbeidslivskriminalitet, med høringsfrist 8. september.

– Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, fortalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland den gang.

Mye delt: Langtransportsjåfør Anita (37) er på jobb 15 timer daglig: – Jobben går først, alltid

I forslaget til den nye forskriften ønsker man å gi etatene mulighet til å dele taushetsbelagte opplysninger som bidrar til å «forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere lovbrudd som kan gi dårligere arbeidsvilkår, krenke arbeidstakeres rettigheter, skade konkurransen i næringslivet eller medføre misbruk av skatte-, avgifts- eller velferdsordninger». Statens vegvesen er en av flere etater som vil være omfattet av forskriftsendringen dersom forslaget blir vedtatt.

– Dette åpner for bedre deling mellom etatene, men det er fortsatt en vei å gå, særlig knyttet til arbeidet mot private aktører og transportkjøpere. Samtidig ser vi at det går i riktig retning. Vi er utålmodige optimister, avslutter Per-Herman Pedersen.

Åtte fakta om Forskjells-Norge: Over 500.000 i Norge lever nå under fattigdomsgrensa

30.08.2021
07:00
30.08.2021 07:11Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Snart kommer ekstrautbetalingen

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt


Flere saker